Print this page

Ministerka kultúry vymenovala nových členov Rady Slovenského filmového ústavu Foto: FB Ľ. Laššáková

Rada Slovenského filmového ústavu má nové zloženie. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková vymenovala štyroch nových členov.

 

Orgánmi SFÚ sú Rada SFÚ, generálny riaditeľ a komisia pre audiovizuálne dedičstvo.

Nová rada pôsobí v zložení Marta Franková a Oľga Davalová zo sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR, Marek Leščák, Peter Maráky a Martin Šulík. Rada SFÚ má päť členov, funkčné obdobie jej členov je štvorročné.

Rada SFÚ dohliada na dodržiavanie poslania a činností vyplývajúcich SFÚ zo zákona o audiovízii. Dohliada tiež na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami SFÚ a na nakladanie s majetkom štátu v správe SFÚ. Volí a odvoláva generálneho riaditeľa, schvaľuje dlhodobé plány, návrh rozpočtu a koncepcie rozvoja SFÚ. Tvoria ju dvaja štátni zamestnanci ministerstva, jeden odborník za oblasť propagácie a prezentácie audiovízie, jeden odborník za oblasť ochrany a obnovy a sprístupňovania kultúrneho dedičstva a jeden odborník za oblasť vedeckej a výskumnej činnosti.