Politické strany môžu podávať kandidátne listiny pre parlamentné voľby do 2. júla

Kandidátnu listinu pre voľby do Národnej rady SR môžu podávať politické strany, ktoré sú zaregistrované podľa zákona o politických stranách a politických hnutiach. Lehota na doručenie kandidátnej listiny sa končí v nedeľu 2. júla 2023 o 24:00 h.

Kandidátnu listinu je potrebné predložiť v listinnej aj elektronickej forme zapisovateľke Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán na adrese Ministerstvo vnútra SR, Drieňová 22, Bratislava.

Politické strany môžu utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu. Na kandidátnej listine môže politická strana alebo koalícia uviesť najviac 150 kandidátov. Po podaní kandidátnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie. Na kandidátnej listine môže politická strana uviesť svoj grafický znak (logo), koalícia zas grafické znaky politických strán tvoriacich koalíciu.

Za poslanca môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak nebolo zahladené, a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.

Politická strana tiež predkladá potvrdenie o uhradení volebnej kaucie 17 000 eur. Uhrádza sa na mimorozpočtový účet, ktorý na tento účel zriadilo ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra SR vráti uhradenú kauciu do jedného mesiaca po vyhlásení výsledku volieb politickej strane alebo koalícii, ktorej kandidátna listina nebola zaregistrovaná, alebo politickej strane alebo koalícii, ktorá získala aspoň dve percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu.

Všetky ďalšie náležitosti, ktoré musí obsahovať kandidátna listina, vyplývajú zo zákona o podmienkach volebného práva a podrobne sú uverejnené na webe MV SR: https://www.minv.sk/?nr23-info2.

Štátna komisia preskúmava predložené kandidátne listiny do 12. júla. Najneskôr 22. júla kandidátne listiny, ktoré sú v súlade so zákonom, štátna komisia zaregistruje. Bezodkladne po zaregistrovaní kandidátnych listín určí žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany alebo koalície.