Telekomunikačná únia SR: Ukončenie šírenia českých TV staníc nie je žiadúce

Telekomunikačná únia SR: Ukončenie šírenia českých TV staníc nie je žiadúce Ilustr. foto: RTVS

Telekomunikačná únia Slovenskej republiky (TÚSR) víta závery Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (PMÚ) v súvislosti s prešetrovaním šírenia českých TV staníc na území Slovenskej republiky, ktorý uviedol že ukončenie celého vysielania zahraničných TV staníc nie je žiaduce a nemôže byť voči operátorom ani vynucované. Nemožno inak, ako len súhlasiť s vyjadrením PMÚ, podľa ktorého ukončenie distribúcie určitej českej TV stanice znižuje možnosť výberu pre spotrebiteľa, čo PMÚ nevníma pozitívne. PMÚ zároveň odporučil telekomunikačným operátorom zvážiť iné možnosti riešenia než vypnutie TV stanice. Tieto závery otvárajú možnosť ponechať v nejakej podobe šírenie obľúbených českých TV staníc na Slovensku.

 

V spore medzi televíziami a operátormi prehráva televízny divák

Minuloročná výzva televízií JOJ a Markíza na blokovanie medzinárodných programov šírených českými televíznymi stanicami vyvolala vlnu nevôle a otázok medzi ich šíriteľmi - telekomunikačnými operátormi, televíznymi divákmi a širokou verejnosťou. Obavy zo vzniknutej situácie prejavili aj české krajanské a kultúrne spolky. Na situáciu zareagoval Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, ktorý viedol prešetrovanie vo veci možného porušenia ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

PMÚ napokon uviedol, že nezistil porušenie zákona a dospel k záveru, že v súčasnosti nie je dôvod na pokračovanie prešetrovania, ale bude vývoj v tejto oblasti naďalej sledovať a v odôvodnenom prípade je pripravený sa problematikou opätovne zaoberať.

Slovenské TV stanice nemôžu nariaďovať operátorom vypnutie českých TV staníc

Telekomunikačná únia Slovenskej republiky sa už v minulom roku obrátila na Radu pre mediálne služby (RpMS) a v neformálnej diskusii dospeli k záveru, že v súčasnosti žiadna zákonná povinnosť ani rozhodnutie kompetentného orgánu nebráni, aby operátori šírili na území Slovenskej republiky české televízne programy. Aj PMÚ sa vo svojich záveroch prešetrovania vyjadril, že o prípadnej kolízii licenčných práv udelených slovenským vysielateľom s licenčnými právami udelenými k určitým titulom vysielaným na dotknutých českých TV staniciach môže rozhodnúť iba príslušný súd.

RpMS vysvetlila, že do 31.7.2022 sa vzťahovala na operátorov povinnosť poskytovať retransmisiu programovej služby len so súhlasom jej pôvodného vysielateľa. V aktuálne platnom zákone, ktorý je účinný od 1. 8. 2022, už táto povinnosť zakotvená nie je. Zákon o mediálnych službách nezakladá ani žiadnu právomoc pre vysielateľov (TV stanice), ktorá by im umožňovala nariaďovať prevádzkovateľom retransmisie (telekomunikačným operátorom) obsah ich programovej ponuky, t. j. ktoré stanice môžu alebo nemôžu šíriť.

Okrúhly stôl mohol prispieť k vysvetleniu postojov, nejasností a k uvoľneniu napätia

RpMS už v minulom roku deklarovala, že je v prípade záujmu všetkých relevantných inštitúcií a zástupcov dotknutých subjektov ochotná zorganizovať okrúhly stôl a v prípade potreby vstúpiť do procesu riešenia vzniknutej situácie z pozície mediátora. TÚSR oslovila Asociáciu prevádzkovateľov káblových televízií (APKT) a počas neformálnej komunikácie dospeli k zhode, že zorganizovanie okrúhleho stola prispeje k vysvetleniu postojov, nejasností a k uvoľneniu napätia. Okrúhly stôl sa v dôsledku nezáujmu zainteresovaných strán zatiaľ nekonal, čo je podľa názoru TÚSR určite škoda.