Polícia: Kde môžte nahlasovať osoby, ktoré nedodržujú karanténu a čo im hrozí

Polícia zverejnila tieto odporúčania ohľadom ľudí, ktorí nedodržujú mimoriadne opatrenia a ohrozujú tým okolie.

 

Osoby, ktoré nedodržujú štátom nariadenú povinnú karanténu, nahlasujte regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podľa pobytu danej osoby

Zoznam, kontakty a územná pôsobnosť úradov nájdete tu: 

❗pokuta do výšky 1659 eur hrozí fyzickým osobám a až do 20 000 eur právnickým osobám za nedodržanie nariadenej karantény

❌ak sa u danej osoby potvrdí ochorenie, úrad bude informovať políciu a danej osobe bude hroziť väzenie v rôznych dĺžkach od jedného až po 10 rokov (Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa §163 a §164)

NA KOHO SA VZŤAHUJE KARANTÉNA

Sledujte stránku Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo celoštátne médiá, ktoré priebežne informujú, pre koho je nariadená povinná karantená. K 12.3. o 12:00 to boli občania, ktorí sa v posledných dňoch vrátili z týchto krajín: Taliansko, Irán, Čína a Južná Kórea

ROZSIAHLEJŠIE STANOVISKO, Z KTORÉHO SME PRIPRAVILI BODY VYŠŠIE

Priestupky na úseku verejného zdravotníctva prejednáva regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušný podľa miesta pobytu dotyčnej osoby. Z uvedeného vyplýva, že podozrenie na spáchanie priestupku je potrebné hlásiť na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Ak Úrad verejného zdravotníctva SR alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadi fyzickej osobe karanténu, táto fyzická osoba je karanténu povinná dodržiavať, v opačnom prípade sa podľa zákona č. 355/ 2007 Z. z. dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1659 eur.

Priestupky podľa zákona č. 355/2007 Z. z. prejednávajú v rozsahu svojej pôsobnosti Úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva a orgány verejného zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 písm. d) až g) tohto zákona.

V prípade porušenia zákazov v súvislosti s koronavírusom podnikateľmi a právnickými osobami hrozí pokuta za správny delikt na úseku zdravotníctva v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. až do výšky 20 000 eur.

Ak sa u osoby, ktorá nerešpektuje karanténne opatrenie, potvrdí ochorenie COVID-19, príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva dá podnet na príslušné orgány činné v trestom konaní vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa § 163 a 164 Trestného zákona.

Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby

§ 163
(1) Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b) za krízovej situácie.

§ 164
(1) Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania, alebo
b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.