RTVS: Tvrdenia poslanca Kristiána Čekovského sú zavádzajúce a nepravdivé

V nadväznosti na včerajšie zavádzajúce vyjadrenia predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského k výsledkom kontroly Ministerstva kultúry, ktoré zverejnil na svojom profile na sociálnej sieti Facebook, vydáva RTVS oficiálne stanovisko, v ktorom sa ohradzuje voči týmto tvrdeniam a uvádza ich na pravú mieru.

 

Pán poslanec Čekovský uviedol, že RTVS urobila pochybenia pri vyplácaní peňazí externým dodávateľom, konkrétne menuje spoločnosť NUNEZ NFE, s.r.o. „kde bolo neoprávnene vyplatených viac ako 30 000 Eur“. Toto tvrdenie je zavádzajúce a nepravdivé. Najvyššie pochybenie vo výške 27 439 Eur sa týka úplne inej spoločnosti, a to konkrétne Furia Film Plus s.r.o. Pri spoločnosti NUNEZ NFE, s.r.o. bolo zistené pochybenie vo výške 1 977,80 Eur, ktoré sa týkalo odvodov zdravotného a sociálneho poistenia zo mzdy. RTVS obratom uhradila svoj záväzok voči štátu a vyzvala všetkých dodávateľov na vrátenie predmetných poskytnutých finančných prostriedkov. Pán poslanec ďalej uvádza, že aj pri ďalších programoch bolo zistené nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami v desiatkach tisíc Eur. Toto tvrdenie sa nezakladá na pravdivých informáciách, keďže pochybenia v účtovných dokladoch boli uznané ako oprávnené len v prípadoch, ktorých celková suma tvorí 30 077 Eur. RTVS zdôrazňuje, že táto suma tvorí 0,12% z celkovej výšky poskytnutého štátneho príspevku 26 000 000 Eur. Kontrola podľa pána Čekovského konštatuje, že RTVS „nerobí riadne kontroly hospodárenia na všetkých úrovniach“. Voči tomuto tvrdeniu sa RTVS ostro ohradzuje, keďže ako bolo uvedené v predošlom stanovisku, doklady kontrolované MK SR nestihli prejsť internou kontrolou RTVS, keďže v dôsledku pandémie bola všetka pozornosť venovaná zákonnej povinnosti RTVS informovať občanov o aktuálnom dianí. Kontrolné zistenia odboru kontroly a inšpekcie MK SR teda priamo súvisia so situáciou výnimočného stavu, kedy nebolo možné zabezpečiť nastavené procesy, ktoré by eliminovali vznik kontrolného zistenia. Za bežných okolností by kontrolný mechanizmus a nastavené procesy v RTVS pravdepodobne zachytili chybové zúčtovanie koprodukčného vkladu a prišlo by k náprave bez nutnosti vrátenia finančných prostriedkov. Zdôrazňujeme, že pochybenie bolo zdokumentované v 13 prípadoch z niekoľkých tisíc kontrolovaných účtovných dokladov. RTVS sa dištancuje od zavádzajúcich tvrdení pána predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá a trvá na tom, že zistenia kontroly MK SR v RTVS nijakým spôsobom nedokazujú nehospodárnosť nakladania s finančnými prostriedkami poskytnutými od štátu ani nesprávne nastavenie interných kontrolných procesov.

Pokiaľ ide o plat a odmeny generálneho riaditeľa RTVS, tie sú jasne určené zákonom o RTVS a o ich výške tak môže rozhodnúť len NR SR. Odmeny generálnemu riaditeľovi RTVS priznáva Rada RTVS v zmysle zákona o RTVS, ktorý konštatuje, že súhrn jeho ročných odmien nesmie presiahnuť jeho ročnú mzdu a vymedzuje dôvody, pre ktoré sa odmena priznať nemôže. Ako uviedol predseda Rady RTVS Igor Gallo: „Mne, ani členom Rady, nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by neumožňovali vyplatiť, respektíve by umožňovali krátiť odmeny generálnemu riaditeľovi.“ RTVS považuje poukazovanie na výšku platu a odmien generálneho riaditeľa RTVS v uvedených súvislostiach zo strany pána poslanca Čekovského za nekorektné a prvoplánovo účelové, keďže ani vedenie RTVS, ani Rada RTVS nemá zákonné právomoci na jej zmenu. Predseda Rady RTVS označil bulvarizáciu tejto témy poslancom Čekovským ako „zbytočné politikárčenie“, s čím sa RTVS stotožňuje.