Tlačová správa z 3. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre Reklamu 2013

Arbitrážna komisia Rady pre Reklamu ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posudzovala sťažnosti na 10 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).
AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:


Reklamný leták: „Záložňa BREVA" zadávateľa: Breva, s. r. o.

Fyzická osoba podala sťažnosť na reklamný leták spoločnosti Breva, s. r. o. Sťažovateľ je toho názoru, že vizuál reklamy obsahuje nevhodný obrázok, keďže je na ňom vyobrazená nahá žena. Znázornenie modelky podľa fyzickej osoby nesúvisí s produktom, ktorý firma ponúka a leták je voľne prístupný aj deťom a mladistvým.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklamný leták: „Záložňa BREVA" zadávateľa: Breva, s. r. o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 11 ods. 1 vo vzťahu k čl. 11 ods. 3 Kódexu.
Prezentácia ľudského tela v reklame by mala byť uskutočnená v súlade s celkovým kontextom a vzťahom reklamy k produktu ako i s prihliadnutím na zvolené komunikačné médium. V danom prípade je AK RPR toho názoru, že vyobrazenie ženy nie je v kontexte služieb, ktoré zadávateľ propaguje. Zadávateľ si ako komunikačné médium zvolil leták, ktorý je hromadne distribuovaný do poštových schránok obyvateľov a tak dostupný širokému cieľovému publiku, vrátane detí a mladistvých. AK RPR uznala námietky sťažovateľa a reklamu vyhodnotila, ako porušujúcu Kódex, najmä vo vzťahu k použitému komunikačnému médiu a vzťahu vizuálu reklamy k propagovanej službe.

Reklamná kampaň (printová inzercia, online bannery, rozhlasový spot): „Najpredávanejšie auto vo svojej triede" zadávateľa: PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o.

Sťažnosť fyzickej osoby poukazuje na reklamnú kampaň spoločnosti PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., kde je Peugeot 208 prezentovaný ako najpredávanejšie auto vo svojej triede. Za touto informáciou nasleduje hviezdička, ktorá odkazuje na zdroj: „Európske štatistiky, december 2012", čo je podľa sťažovateľa neurčitý a neidentifikovateľný zdroj. Predmetná reklamná kampaň je podľa sťažovateľa klamlivá a spotrebiteľa môže uvádzať do omylu nakoľko v ostatných médiách úmyselne nespomína dôležitý údaj o danej decembrovej štatistike. Na základe toho sťažovateľ tvrdí, že kampaň vzbudzuje dojem, že Peugeot 208 je najpredávanejším autom v Európe celoročne.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Komisia hlasovala jednotlivo vo vzťahu ku komunikačnému médiu: Printová inzercia, online bannery: „Najpredávanejšie auto vo svojej triede", zadávateľa: PEUGEOT SLOVAKIA, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 9 Kódexu. Rozhlasový spot: „Najpredávanejšie auto vo svojej triede", zadávateľa: PEUGEOT SLOVAKIA, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 2 Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR stotožnila s názorom sťažovateľa. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamnej kampane je headline v znení „Celá Európa je plná Slovákov, pretože rodený Slovák Peugeot 208 je najpredávanejším autom⃰ v Európe vo svojej triede!". V prípade printovej a online reklamy je uvedený text doplnený o odkaz na zdroj, ktorým sú Európske štatistiky, december 2012. Z textu reklamy však nie je jednoznačne zrejmé, že platnosť štatistík sa vzťahuje len na obdobie mesiaca december, v rámci ktorého bol automobil Peugeot 208 skutočne najpredávanejším automobilom vo svojej triede. Headline reklamy naopak môže u spotrebiteľa vyvolať klamlivý dojem, že Peugeot 208 je najpredávanejším autom celoročne, keďže samotná štylistika textu odkazu na zdroj evokuje odkaz na celoročnú štatistiku a uvedenie mesiaca „december" ako označenie vydania štatistiky. AK RPR má za to, že printová a online reklama prezentuje štatistické údaje spôsobom, ktorý zveličuje a nepravdivo rozširuje platnosť reklamného tvrdenia. V prípade rozhlasového spotu, ktorý bol súčasťou reklamnej kampane, tento neobsahuje žiaden odkaz na zdroj, ktorý by verifikoval tvrdenie, že Peugeot 208 je najpredávanejším autom v Európe vo svojej triede. Spotrebiteľ nie je žiadnym spôsobom upozornený, že headline reklamy sa vzťahuje len k určitému obdobiu, ani na základe čoho zadávateľ tvrdenie použil. Vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých zadávateľ výrok v prípade rozhlasového spotu komunikuje je AK RPR toho názoru, že priemerný spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu a domnievať sa, že automobil je celoročne najpredávanejším vozidlom vo svojej triede, čo nie je pravda.

Telemarketing: „Zľava vo výške 150€ - telemarketing" zadávateľa: Orange Slovensko, a. s.
Rada obdržala sťažnosti dvoch fyzických osôb na telemarketing spoločnosti Orange Slovensko, a. s. V prvej sťažnosti poukazuje fyzická osoba na komunikáciu mobilného operátora, od ktorého dostala ponuku zľavy vo výške 150 eur na telekomunikačné služby. Ďalej uvádza, že zadávateľ sa neidentifikoval, čím sťažovateľ nemal možnosť odmietnuť telefonát skôr ako bolo zrejmé, že ide o reklamu. Podľa jeho názoru základná reklamná správa by mala obsahovať údaje o zadávateľovi ako aj informáciu o možnosti nechať sa vyradiť z databázy kontaktov. Druhá sťažnosť opisuje podobnú skúsenosť so spomínaným operátorom. V nej fyzická osoba tvrdí, že bola opätovne kontaktovaná zadávateľom, a to i napriek ich predošlej dohode o výluke z databázy zákazníkov. Sťažovateľ považuje takúto komunikáciu za neetickú a protizákonnú, keďže predmetný rozhovor z pohľadu operátora je simulovaný a nejde o telefonát s reálnym pracovníkom spoločnosti Orange Slovakia, a. s.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Telemarketing: „Zľava vo výške 150€ - telemarketing" zadávateľa: Orange Slovensko, a. s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.
V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľov. Zadávateľ komunikoval svoju ponuku prostredníctvom automatického telefonického hovoru. Súčasťou hovoru bol aj text v znení: „Ak súhlasíte a máte záujem o viac informácií, stlačte 1-ku", ktorý bol volajúcemu oznámený v úvode hovoru pred znením samotnej reklamnej ponuky. Stlačenie „1" v prípade záujmu o vypočutie si reklamnej ponuky považuje AK RPR za dostatočný prejav vôle spotrebiteľa, resp. za jednoznačný prejav udelenia súhlasu na vypočutie si propagovanej akcie. V prípade, že spotrebiteľ nestlačil „1", nebola mu ponuka odprezentovaná. Oba úkony možno považovať za jednoduché a bezplatné spôsoby získavania súhlasu ale aj prípadného odmietnutia ponuky volajúcim, bežne využívanými v rámci telemarketingu. AK RPR si nemyslí, že ide o formu komunikácie, ktorá by bola neetická.

Internetová reklama: „Najvýhodnejší webhosting" zadávateľa: Websupport, s. r. o.
Fyzická osoba sa sťažuje na internetovú reklamu spoločnosti Websupport, s. r. o. propagovanú cez systém Google AdWords. Reklama je tiež zobrazovaná na viacerých slovenských portáloch využívajúcich riešenie AdSense od Google. Podľa sťažovateľa predmetná reklama v sebe uvádza text „Najvýhodnejší Webhosting", avšak nikde neuvádza, podľa akého kritéria ide o najvýhodnejší hosting, vrátane absencie porovnania s konkurenciou. Pod týmto textom je uvedený odkaz na podstránku http://www.websupport.sk/o-hostingu, kde však pri porovnaní balíčkov s konkurenciou nejde o najvýhodnejší hosting. Napríklad balíček Standard u spoločnosti WebSupport stojí 2,49 eur bez DPH (pri ročnej platbe) a porovnateľný balíček u spoločnosti Elbia http://www.elbiahosting.sk/webhosting/ stojí 1,63eur bez DPH. Na základe tejto skutočnosti sťažovateľ tvrdí, že spoločnosť WebSupport vo svojej reklame zavádza a používa klamlivú reklamu.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Internetová reklama: „Najvýhodnejší webhosting" zadávateľa: Websupport, s. r. o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 15 ods. 4 Kódexu.
V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa a konštatovala, že využitie superlatívu „Najvýhodnejší webhosting" nie je možné považovať za opodstatnené a etické, nakoľko zadávateľ žiadnym spôsobom nepreukázal skutočnosti, na základe ktorých by mohol byť považovaný za najvýhodnejšieho poskytovateľa webhostingových služieb. Komisia má za to, že ani ponuku v znení „Vyskúšaj teraz na 7 dní zdarma! Neobmedzený počet databáz od 0,9 €" nie je možné automaticky považovať za najvýhodnejšiu, keďže táto nemusí byť zaujímavá/využiteľná pre všetky skupiny spotrebiteľov a nepreukazuje tým samozrejmosť a oprávnenosť použitia slovného spojenia „najvýhodnejší webhosting." Na základe vyššie uvedeného sa AK RPR stotožnila s názorom sťažovateľa a vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

Reklamná kampaň: „Dobre baliť sa vypláca" zadávateľa: IKEA Bratislava, s. r. o.
Fyzická osoba podala sťažnosť na vizuál reklamnej kampane spoločnosti IKEA Bratislava, s. r. o., ktorý podľa sťažovateľa zvádza k presvedčeniu, že zľava na nákup platí aj pre veci zobrazené mimo žltej tašky. Sťažovateľ ďalej uvádza, že veci vyčnievajúce z nákupnej tašky mu neboli započítané k nákupu a akcia sa vzťahuje len na tie výrobky, ktoré sa dajú v taške reálne odniesť.
Rada pre reklamu, Cukrová 14, 813 39 Bratislava, tel./fax.: +421 2 59324249
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., url: www.rpr.sk
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka „Dobre baliť sa vypláca" zadávateľa: IKEA Bratislava, s. r. o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.
V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom zadávateľa, že vizuál reklamy je zavádzajúci. Jeho motívom sa stala žltá nákupná taška, typická pre danú značku, pričom ponuka sa vzťahovala na všetok tovar, ktorý zákazník do tašky vložil a reálne odniesol. AK RPR má v danom prípade za to, že z uvedeného vizuálu sú podmienky komunikovanej akcie dostatočne zrejmé a zrozumiteľné a nemyslí si, že spotrebiteľ by na jeho základe mohol nadobudnúť mylný dojem, prípadne očakávať, že mu bude poskytnutá zľava na všetok tovar bez výnimky. Súčasťou vizuálu je aj headline v znení „Dobre baliť sa vypláca", ktorý jednoznačne umocňuje komunikačné posolstvo kampane, ako aj jej správne pochopenie a poukazuje na skutočnosť, že čím efektívnejšie bude zákazník veci do tašky ukladať, tým viac sa mu ich tam aj zmestí. Uvedenú skutočnosť ilustrujú aj drobné „šípky", ktoré na vizuáli naznačujú ako ukladať tovar čo najvýhodnejšie. AK RPR je toho názoru, že zadávateľ pristupoval ku komunikácii zodpovedne a reklama neporušuje Kódex.

Vonkajšia reklama (citylighty, zastávky MHD): „Rómeo a Júlia" zadávateľa: Slovenské národné divadlo
Sťažovateľ namieta voči vizuálu vonkajšej reklamy (citylight, zastávky MHD) Slovenského národného divadla, ktorý propaguje baletné predstavenie „Rómeo a Júlia". Sťažovateľ je toho názoru, že vizuál reklamy obsahuje nevhodný obrázok, na ktorom je zobrazená polonahá žena. Znázornenie herečky je podľa fyzickej osoby nemorálne, pohoršujúce a nevhodné.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama (citylighty, zastávky MHD): „Rómeo a Júlia" zadávateľa: Slovenské národné divadlo nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.
Predmetom reklamy bola v tomto prípade komunikácia baletného predstavenia „Rómeo a Júlia". Všeobecne dobre známy dej tohto umeleckého diela je poznačený smrťou dvoch mladých ľudí, hlavných postáv, ktorá je kľúčovým vyvrcholením celého príbehu, a motív ktorej si zadávateľ zvolil aj na vizuáli reklamy. Vzhľadom na to, že ide o umelecké predstavenie, je možné v tomto smere akceptovať využitie čiastočne expresívnejších umeleckých prvkov. Vyobrazenie ženy na vizuáli reklamy, má vo vzťahu k jej komunikačnému posolstvu relevanciu a nemožno ho považovať za zobrazenie, ktoré by porušovalo všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti, prípadne zobrazenie, ktoré by bolo pohoršujúce. AK RPR sa preto nestotožnila s názorom sťažovateľa a reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.
Internetová stránka zadávateľa, direct mailing: „3 mesiace Vášho PZP zaplatíme za Vás" zadávateľa: Genertel poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby na reklamnú komunikáciu spoločnosti Genertel poisťovňa, a. s., ktorá propaguje, že 3 mesiace PZP zaplatí za spotrebiteľa. Sťažovateľ uvádza, že dňa 21. 02. 2013 mu bola prostredníctvom e-mailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. zaslaná štandardná ponuka poistenia v rovnakej sume, akú uzavrel na základe predmetnej reklamy, zaslanej mailom dňa 06. 03. 2013. Následne, pri kontaktovaní poisťovne, bol sťažovateľ informovaný, že zľava poistenia na 3 mesiace zdarma platí len pre niektoré typy poistenia. Sťažovateľ je toho názoru, že prísľub v podobe 3 mesiacov, ktoré môže zákazník získať zdarma nie je pravdivý, resp. reklama je zavádzajúca, keďže žiadne 3 mesiace zdarma poisťovňa zákazníkovi nepreplatí.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Internetová stránka zadávateľa, direct mailing: „3 mesiace Vášho PZP zaplatíme za Vás" zadávateľa: Genertel poisťovňa, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu.
V danom prípade vychádzala AK RPR pri posudzovaní predmetnej reklamy zo skutočnosti, ktorú uviedol zadávateľ aj vo svojom stanovisku, a to, že systém, na základe ktorého je vypočítaná výška poistného neumožňuje klientom vidieť výšku ceny pred zľavou, ale iba výslednú cenu. AK RPR si je vedomá skutočnosti, že konečná cena poistného môže byť individuálna a jej výpočet závisí od viacerých parametrov, avšak v danom prípade je toho názoru, že výška ceny pred uplatnením zľavy z poistného je podstatným parametrom ponuky, najmä vo vzťahu k jej celkovej finančnej hodnote a zadávateľ by mal preto venovať dostatočnú pozornosť jej komunikácii. V predmetnom prípade si totiž spotrebiteľ nevie žiadnym spôsobom overiť, či mu bola propagovaná ponuka aj reálne uplatnená, resp. aká výška zľavy mu bola poskytnutá.