Dôležité: Už môžte žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Stiahnite si žiadosť

Dôležité: Už môžte žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Stiahnite si žiadosť Ilustr. foto: FS

Štát pomôže občanom Slovenskej republiky so zvýšenými úrokovými sadzami v súvislosti s bývaním. Každý mesiac im na účet pošle až 75% zo zvýšenia ich splátky. Prvým dňom v roku 2024 totiž vstúpil do platnosti zákon o pomoci pri splácaní úverov na bývanie.

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie je stanovený na 75 % zo zvýšenia mesačnej splátky, maximálne v sume 150 €. Samotnú výšku príspevku vypočíta konkrétna banka, v ktorej má občan uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie (kúpa, výstavba, rekonštrukcia). Podmienkou je uzatvorenie zmluvy o úvere na bývanie pred 1.1.2024.


Žiadosť je možné poddávať si už oddnes na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, a to buď osobne, poštou alebo elektronickým kvalifikovaným podpisom cez www.slovensko.sk.
V prípade, ak sa úroková sadzba zvýšila v priebehu roka 2023, žiadosť o príspevok je možné podať už od mesiaca január 2024. Ak sa úroková sadzba úveru na bývanie bude zvyšovať v priebehu roka 2024, žiadosť je možné podať až od kalendárneho mesiaca, kedy k zvýšeniu úrokovej sadzby došlo.

Ak je viac oprávnených osôb (dlžník aj spoludlžník), ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, ten vzniká len jednej z nich. K žiadosti musí byť priložená kópia zmluvy o úvere.

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie:

• priemerný mesačný príjem za rok 2022 oprávnenej osoby (dlžníka aj spoludlžníkov) max. vo výške 1,6-násobku nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve v roku 2022 (2 086,40 €);
• ak nebude táto podmienka príjmu splnená, príspevok bude možné poskytnúť aj v prípade, ak priemerný mesačný príjem oprávnenej osoby (dlžníka aj spoludlžníkov) za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti neprevýši 1,6 násobok priemernej mzdy (t. j. ak žiadosť bude podaná v januári 2024 je to za obdobie júl 2023 až december 2023);
• prehodnocovanie príjmu vždy v januári na obdobie do konca roka;
• príspevok sa bude vyplácať len na 1 zmluvu o úvere a na 1 nehnuteľnosť na Slovensku využívanú na trvalé bývanie;
• nehnuteľnosť sa nemôže prenajímať, má slúžiť k vlastnému trvalému bývaniu oprávnenej osoby spolu s blízkymi či príbuznými osobami (deti, rodičia, manžel/ka);
• trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby v SR;
• pravidelné splácanie úveru.

Údaje o výške príspevku, splácaní úveru poskytnú úradom práce, sociálnych vecí a rodiny banky do 10. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac. Výšku príjmu oprávnenej osoby overujú úrady prostredníctvom informácií poskytnutých Finančnou správou. Tak ako aj pri iných štátnych sociálnych dávkach budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny tento príspevok vyplácať mesiac pozadu. Takže, ak si občan podá žiadosť v januári, príspevok by mal po overení splnenia všetkých podmienok, dostať po prvýkrát najskôr 25. februára 2024. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny očakávajú zo začiatku nápor žiadostí, preto sa môže stať, že príspevok mu príde na jeho účet o niečo neskôr, ale bude mu doplatený aj spätne od mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Podmienkou poskytovania tohto príspevku je aj pravidelné splácanie úveru na bývanie, pričom splátka musí byť uhradená do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mala byť pôvodne zaplatená. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny preto budú na základe údajov z bánk kontrolovať mesačne aj plnenie tejto povinnosti.

„Zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravení operatívne odpovedať našim klientom na ich otázky k príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Na úradoch sme vyčlenili telefónne linky, kde im zamestnanci ochotne vysvetlia všetky podrobnosti, ktoré ich budú zaujímať. Rovnako sme zriadili aj špeciálnu e-mailovú adresu, a to Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., na ktorú môžu klienti smerovať svoje otázky,“ povedal Peter Ormandy, generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Všetky podrobné informácie ako aj samotná žiadosť o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie sú zverejnené na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/prispevok-na-zvysenu-splatku-uveru-na-byvanie.html?page_id=1321127