Zloženie komisii Audiovizuálneho fondu

Zloženie komisií pre výzvu číslo 2/2013

V súlade s pravidlami Audiovizuálneho fondu pre proces hodnotenia žiadostí a v záujme predísť vzniku situácie, ktorá by mohla pri ich posudzovaní a hodnotení viesť ku konfliktu záujmov, kancelária fondu po uzávierke výzvy č. 2/2013 rozoslala zoznamy doručených žiadostí všetkým členom odborných komisií vymenovaných radou fondu v uplynulom období. Zároveň kancelária všetkých členov komisií vyzvala, aby deklarovali svoj realizačný vzťah k predloženým žiadostiam alebo iné objektívne prekážky, ktoré by im bránili zúčastniť sa na hodnotení žiadostí.

Z tých členov komisií, ktorí oznámili, že nie sú v situácii, ktorá by bola v rozpore s vnútornými predpismi fondu a že neexistujú ani žiadne iné prekážky v ich účasti na práci komisií v tejto výzve, riaditeľ Audiovizuálneho fondu za prítomnosti dvoch členov dozornej komisie fondu žrebom určil konkrétne zloženie odborných komisií pre výkon funkcie ich členov tak, aby bolo dodržané zastúpenie základných odborno-profesijných skupín podľa Štruktúry podpornej činnosti na rok 2013.

Komisia pre program 1

podprogram 1.1 (hrané audiovizuálne diela):

Vladimír Bednár

Eva Borušovičová

Roman Brat

Hana Cielová

Martin Hasák

Ida Hledíková

Peter Svarinský

Podporgram 1.2 (dokumentárne audiovizuálne diela):

Ivo Brachtl

František Palonder

Marián Petro

Leo Štefankovič

Dušan Trančík

Podprogram 1.3. (animované audiovizuálne diela):

Magdaléna Glasnerová

Jaromír Kallista

Ingrid Mayerová

Juraj Raýman

Monika Trajterová

Podprogram 1.4 ( školské a vzdelávacie audiovizuálne diela):

Alena Bodingerová

Bronislava Brtáňová

Jakub Gejdoš

Kateřina Javorská

Soňa Koželová

Podprogram 1.5 (produkcia európskych koprodukčných kinematografických diel s menšinovým podielom slovenského koproducenta):

Vladimír Balco

Marta Lamperová

Viera Langerová

Karel Och

Patrik Pašš ml.