Vláda chce uvoľniť zákaz krížového vlastníctva, prehodnotiť kvóty na hudbu aj zmeny v RTVS

Vláda chce uvoľniť zákaz krížového vlastníctva, prehodnotiť kvóty na hudbu aj zmeny v RTVS Foto: Úrad vlády SR

Dnes, v nedeľu 19. apríla, vláda Igora Matoviča predstavila Programové vyhlásenie vlády, z časti venovanej médiám, vyberáme hlavné body:

Vláda pripraví zásadnú rekodifikáciu mediálneho práva tak, aby sa v súlade s hodnotami občianskej spoločnosti zabezpečil fungujúci pluralitný mediálny trh so slobodnými, nezávislými, transparentnými a konkurencieschopnými médiami vrátane zásadných garancií pre nezávislý výkon novinárskeho povolania.

Vláda predloží úpravu nového regulačného rámca pre audiovizuálne mediálne služby a elektronické médiá, zahŕňajúc aj úpravu transparentnosti vlastníckych vzťahov v médiách, mechanizmov pre mediálnu pluralitu a ochranu maloletých a spotrebiteľa.

Uvoľnenie zákazu krížového vlastníctva - vláda prehodnotí legislatívne obmedzenie jednej programovej služby pre jedného držiteľa licencie.

Vláda prehodnotí kvóty na slovenskú hudbu v rádiách.

Odporúčame aj: Matovičova vláda bude roznášať všetkým vlastné noviny

Rozvoj mediálnej gramotnosti - vláda lepšou koordináciou rezortu kultúry s rezortom školstva a samosprávami vytvorí podmienky pre rozvoj vzdelávania a iných aktivít v oblasti mediálnej a digitálnej gramotnosti, predovšetkým vytvorí predpoklady na zvýšenie úrovne mediálnej výchovy na školách.

Boj proti dezinformáciám - vláda podporí iniciatívy bojujúce proti hoaxom, falošným správam a iným dezinformáciám.

Odporúčame aj: Je nebezpečné, keď sa nám proruské Hlavné správy prihovárajú z úradu vlády

Nový finančný model RTVS - vláda prijme také legislatívne opatrenia, ktoré poskytnú RTVS priestor pre stabilizáciu plnenia jej zákonných úloh vrátane možností rozvoja infraštruktúry, výroby vlastných obsahov, zvyšovania kvality programov či prieniku do oblasti nových mediálnych služieb. Vláda zváži zavedenie nového finančného modelu financovania RTVS za súčasného zachovania verejnoprávnosti a nezávislosti RTVS.

Vláda prehodnotí a prípadne navrhne nový mechanizmus voľby generálneho riaditeľa RTVS do budúcnosti tak, aby bol proces jeho výberu v čo najširšom možnom zábere apolitický.

Vláda bude podporovať snahy o zvýšenie atraktivity Slovenska ako konkurencieschopnej filmovej krajiny s vhodnými podmienkami pre audiovizuálnu produkciu, vrátane stimulačných opatrení a cezhraničné filmové koprodukcie.

Vláda bude podporovať koprodukcie kinematografických diel nezávislých producentov s vysielateľmi.

Vláda bude pokračovať v projekte systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR, ktorý realizuje Slovenský filmový ústav.

Vláda podporí nové, inovatívne alebo komplexné stratégie distribúcie slovenských audiovizuálnych diel, ďalší výskum a sprístupňovanie obsahov audiovizuálneho dedičstva, ako aj systematické mimoškolské formy audiovizuálnej výchovy detí a mládeže.