Rada Slovenského filmového ústavu má nové zloženie aj predsedu

Rada Slovenského filmového ústavu má nové zloženie aj predsedu

Rada Slovenského filmového ústavu (SFÚ) od 8. júna 2020 pracuje v novom zložení, jej dvoch nových členov vymenovala ministerka kultúry SR Natália Milanová.

 

Členovia rady si na svojom prvom stretnutí 24. júna 2020 zvolili spomedzi seba predsedu, stal sa ním Ondrej Šulaj. Orgánmi SFÚ sú Rada SFÚ, generálny riaditeľ a komisia pre audiovizuálne dedičstvo.

Rada SFÚ má päť členov, v súčasnosti jej členmi sú Marta Franková a Oľga Davalová zo sekcie médií, audiovízie a autorského práva ministerstva kultúry, Peter Maráky a dvaja noví členovia Ondrej Šulaj a Dušan Dušek. Členovia rady na svojom prvom zasadnutí spomedzi seba zvolili za predsedu Ondreja Šulaja, podpredsedníčkou rady sa stala Marta Franková. Členov rady vymenúva a odvoláva ministerka kultúry SR.

Rada SFÚ dohliada na dodržiavanie poslania a činností vyplývajúcich SFÚ zo zákona o audiovízii. Dohliada tiež na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami SFÚ a na nakladanie s majetkom štátu v správe SFÚ. Volí a odvoláva generálneho riaditeľa, schvaľuje dlhodobé plány, návrh rozpočtu a koncepcie rozvoja SFÚ.