Youtuberom, majiteľom kanálov na TikTok či Facebook Watch a ďalším pribudli nové povinnosti

Youtuberom, majiteľom kanálov na TikTok či Facebook Watch a ďalším pribudli nové povinnosti Reprofoto EP

Fyzické osoby, ktoré majú svoj kanál na YouTube, Facebook Watch či TikTok sú povinné najneskôr v deň spustenia služby (podľa zákona - audiovizuálna mediálna službu na požiadanie AVMS) oznámiť jej poskytovanie Rade pre mediálne služby. Novinku zaviedol zákon o mediálnych službách a oznamovaciu povinnosť si mali dotknuté osoby splniť do 31. decembra 2022.

„Ide o subjekty, ktoré doteraz voči Rade nemali žiadnu povinnosť, a tak je pravdepodobné, že jej zavedenie nepostrehli. Neoznámenie poskytovania je však v zákone spojené s peňažnou sankciou. Našim cieľom nie je pokutovanie, ale prevencia a edukácia, preto sa touto formou obraciame na spomenutých poskytovateľov s výzvou, aby si splnili svoju oznamovaciu povinnosť,“ ozrejmuje povinným osobám Martin Dorociak, riaditeľ Rady pre mediálne služby.

Náležitosti oznámenia poskytovania sú uvedené na webovej stránke Rady.

Odporúčame aj: Stiahnite si žiadosť o autorizáciu vysielania pre právnické a pre fyzické osoby (PDF)

Novým zákonom zmena nastala aj pre ostatné AVMS, napr. webové archívy televízií či sekcie spravodajských portálov s ich vlastnými reláciami. Tieto služby mali doteraz len oznamovaciu povinnosť, ktorú si stačilo splniť v deň ich spustenia. Po novom už na svoju činnosť potrebujú autorizáciu udelenú Radou pre mediálne služby.

Odporúčame aj: Najčastejšie otázky a odpovede v súvislosti s oznamovacou povinnosťou pri šírení vídeí na facebooku, youtube a inde

Na jej udelenie má Rada 90 dní, preto je nutné požiadať o autorizáciu s dostatočným predstihom pred zamýšľaným spustením služby. „Všetky AVSM, ktoré sme evidovali už v zoznamoch Rady pre vysielanie a retransmisiu, sme na zmenu včas upozornili listom, aby sme pomohli predísť nezákonnému konaniu. Poskytovanie AVMS bez autorizácie je totiž zakázané a regulátor zaň môže uložiť sankciu,“ vysvetlil Dorociak.

Autorizáciu po novom potrebujú aj vysielatelia internetových rádií

Počas účinnosti predošlej legislatívnej úpravy sa poskytovanie výlučne zvukových záznamov prostredníctvom internetu nepovažovalo za AVMS ani vysielanie, preto nebolo spojené ani s plnením žiadnej povinnosti voči Rade. Platný zákon o mediálnych službách však akékoľvek šírenie programovej služby prostredníctvom internetu považuje za vysielanie prostredníctvom internetu. „Ide o tzv. webcasting, základný spôsob verejného prenosu, na ktorý je nutné udelenie autorizácie vysielania,“ objasnil Dorociak. Túto autorizáciu musia mať dotknuté subjekty udelenú do 30. júna 2023, preto je potrebné, aby o ňu Radu včas požiadali.

Naproti tomu simulcasting je šírenie programovej služby na internete simultánne s jej bežným vysielaním, príkladom je live vysielanie RTVS na jej webovej stránke. Na simultcasting vysielatelia potrebujú len doložku iného verejného prenosu; tú Rada udeľuje k ich autorizácii vysielania. Požiadať o ňu musia najneskôr 90 dní pred plánovaným spustením simulcastingu.

Zmeny sa dotkli aj klasických rádií a televízií 

Ddoterajšie licencie na vysielanie sa nahrádzajú autorizáciami vysielania. Noví vysielatelia už teda Radu žiadajú o ich udelenie, tým starým autorizácie Rada pre mediálne služby vydá do 30. júna 2023, kedy zo zákona stratia platnosť licencie vydané Radou pre vysielanie a retransmisiu. „Aj v tomto prípade sme rátali s tým, že držitelia licencií nemuseli zmenu zákona postrehnúť. Listom sme sa preto obrátili na viac ako 160 vysielateľov, aby sme ich informovali o všetkých údajoch, ktoré zákon požaduje uviesť pre prevod ich licencie na autorizáciu. Ak by si túto povinnosť nesplnili, o oprávnenie vysielať by prišli,“ zdôrazňuje Dorociak.  Kancelária Rady informovala o zmenách aj prevádzkovateľov retransmisie. „Všetky dotknuté subjekty sme pri tejto príležitosti zároveň upozornili aj na novú povinnosť zapísať sa v registri partnerov verejného sektora,“ uzavrel.