Najčastejšie otázky a odpovede v súvislosti s oznamovacou povinnosťou pri šírení vídeí na facebooku, youtube a inde

Najčastejšie otázky a odpovede v súvislosti s oznamovacou povinnosťou pri šírení vídeí na facebooku, youtube a inde Ilustr. foto: RTVS

Od začiatku tohto týždňa sa na Radu pre mediálne služby obrátili stovky subjektov, ktoré na internete rôznym spôsobom zdieľajú svoje videá. V tejto súvislosti rada pripravila otázky a odpovede na najčastejšie otázky:

1. Pridávam na sociálne siete alebo platformy videá. Mám povinnosť žiadať o autorizáciu alebo splniť si oznamovaciu povinnosť?

Ak ste bežný používateľ sociálnych sietí a platforiem, videá zdieľate príležitostne, majú prevažne súkromný alebo hobby charakter a nezverejňujete ich primárne s cieľom dosiahnuť týmto spôsobom zisk, voči Rade pre mediálne služby nemáte žiadnu povinnosť. Tá sa vzťahuje len na poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.

Podrobnosti: Youtuberom, majiteľom kanálov na TikTok či Facebook Watch a ďalším pribudli nové povinnosti

2. Čo je audiovizuálna mediálna služba na požiadanie?

Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie (AVMS) je služba, pri ktorej si užívateľ sám volí ktoré video (program) a kedy chce na internete príp. v aplikácii sledovať. Typickým príkladom je služba Netflix alebo Voyo, ďalej internetové archívy televízií alebo videosekcie spravodajských portálov.

Audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie je každá služba, ktoré spĺňa všetky tieto kritériá:

- je primárne hospodárskej povahy,
- jej základným účelom alebo základným účelom jej oddeliteľnej časti je umožniť sledovanie programov v momente, ktorý si užívateľ zvolil,
- je poskytovaná na osobitnú žiadosť užívateľa na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom AVMS,
- redakčne zodpovedný je za ňu poskytovateľ AVMS,
- je poskytovaná prostredníctvom siete a je poskytovaná s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.

Audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie teda je aj kanál na platformách YouTube, Facebook Watch, TikTok, Instagram, OnlyFans či Twitch, ak bol zriadený alebo je poskytovaný za účelom dosahovania zisku a zároveň spĺňa ostatné uvedené podmienky.

Hospodárskou povahou služby sa nemyslí len samotná monetizácia kanálu v zmysle podmienok platformy. Obchodnými úmyslami poskytovateľa AVMS môže byť napr. aj to, že videá zverejňuje s cieľom priamej alebo nepriamej propagácie svojich platených aktivít či umiestňovaním reklamy v rámci videa.

Okrem zámeru zarábať zverejňovaním videí je dôležité aj to, či ten, kto ich na platformy umiestňuje, nesie za svoj kanál redakčnú zodpovednosť (čiže vykonáva kontrolu nad výberom programov a nad ich časovým usporiadaním do katalógu programov) a tiež či je cieľom videí informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.

Samotná frekvencia zverejňovania nových videí a ich počet na konkrétnom kanáli samé o sebe nie sú kritériom toho, či ide alebo nejde o AVMS.

3. Zistil som, že poskytujem AVMS alebo ju plánujem poskytovať, aké mám voči Rade pre mediálne služby povinnosti?
Ak ste právnická osoba a AVMS poskytujete prostredníctvom vlastnej webovej stránky alebo aplikácie, pred začiatkom poskytovania musíte mať od Rady udelenú autorizáciu poskytovania AVMS. Na jej udelenie má Rada 90 dní, preto treba žiadosť podať v dostatočnom predstihu.

Ak ste právnická osoba a AVMS poskytujete výlučne prostredníctvom platformy na zdieľanie videí, pred začiatkom poskytovania musíte mať od Rady udelenú autorizáciu poskytovania. Na jej udelenie má Rada 90 dní, preto treba žiadosť podať v dostatočnom predstihu.

Ak ste fyzická osoba a AVMS poskytujete prostredníctvom vlastnej webovej stránky alebo aplikácie, pred začiatkom poskytovania musíte mať od Rady udelenú autorizáciu poskytovania. Na jej udelenie má Rada 90 dní, preto treba žiadosť podať v dostatočnom predstihu.

Spolu s podaním žiadosti o udelenie autorizácie je potrebné uhradiť aj zákonom určený správny poplatok.

Ak ste fyzická osoba a AVMS poskytujete výlučne prostredníctvom platformy na zdieľanie videí (napr. YouTube, Facebook Watch, TikTok, Instagram a iné), ste povinný najneskôr v deň začatia poskytovania AVMS oznámiť túto skutočnosť Rade pre mediálne služby. Podanie oznámenia o poskytovaní AVMS nie je spojené so žiadnym poplatkom. 

4. Hrozia mi sankcie, ak si povinnosti nesplním alebo to nespravím včas?

Zákon umožňuje Rade pre mediálne služby ukladať za nesplnenie tejto povinnosti finančné aj nefinančné sankcie, cieľom Rady však nie je sankcionovať, ale pôsobiť edukatívne a preventívne. Dočasne preto nebude iniciovať žiadne aktivity, ktoré by viedli k sankcionovaniu dotknutých subjektov. Pozornosť venuje najmä tomu, aby sa všetky subjekty včas dozvedeli o svojej povinnosti a splnili si ju v súlade s platným zákonom.

5. Akým spôsobom mám podať žiadosť o autorizáciu a oznámenie poskytovania a aký je medzi nimi rozdiel?

Pre všetky prípady uvedené v bode 2 sú k dispozícii formuláre vo formáte pdf a doc.  

Stiahnite si žiadosť o autorizáciu vysielania pre právnické a pre fyzické osoby (PDF)

Oznámenie poskytovania sa týka len FO, ak AVMS poskytujú výhradne prostredníctvom platformy na zdieľanie videí (napr. YouTube, Twitter, TikTok).

Žiadosť o autorizáciu poskytovania je určená pre FO, ktoré AVMS poskytujú napr. na vlastnej webovej stránke a pre PO, ktoré AVMS poskytujú buď na vlastnej webovej stránke, alebo na platforme na zdieľanie videí (napr. YouTube, Twitter, TikTok).

Žiadosti o autorizáciu musia byť kompletne vyplnené, podpísané a doručené do sídla Rady pre mediálne služby klasickou poštou alebo prostredníctvom elektronickej schránky.

Formulár pre splnenie oznamovacej povinnosti fyzickej osoby je možné doručiť Rade aj prostredníctvom emailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Vzory vyplnených formulárov sú dostupné tu: žiadosť o udelenie autorizácie a oznámenie poskytovania. Vypĺňanie formulárov prostredníctvom portálu slovensko.sk, žiaľ, nie je dostupné. Formulár stiahnutý z webovej stránky rpms.sk však Rade môžete prostredníctvom portálu slovensko.sk odoslať.

6. Sme občianske združenie a chceme požiadať o autorizáciu poskytovania. Aký formulár máme použiť?

Formulár pre právnické osoby, ale len v prípade, ak má váš videokanál primárne hospodársku povahu, teda videá zverejňujete s cieľom dosiahnuť zisk (bližšie pozri bod 2). V opačnom prípade nemáte v tejto súvislosti voči Rade žiadne povinnosti.

7. Sú s podaním žiadosti o autorizáciu poskytovania a oznámenia poskytovania AVMS spojené nejaké poplatky?
Udelenie autorizácie poskytovania AVMS (FO aj PO) zákon o mediálnych službách spoplatňuje správnym poplatkom vo výške 260 eur. Spôsob úhrady je popísaný tu.

Podanie oznámenia poskytovania AVMS výhradne na platforme na zdieľanie videí (len FO) je bez poplatku.

Pre súvisiace podrobnosti pozri aj body 18, 19, 20.

8. Prečo sa musím registrovať, keď poskytujem AVMS?
Povinnosť zaviedol zákon o mediálnych službách, ktorého gestorom je Ministerstvo kultúry SR. Účelom je najmä regulácia obchodných aktivít v online priestore a zjednotenie požiadaviek na jednotlivé subjekty lineárnych (televízne, rozhlasové vysielanie) a nelineárnych (platformy na zdieľanie videí, AVMS) obsahových služieb. 

9. Ktorých všetkých platforiem sa povinnosť týka? Môžem niekde zverejňovať videá bez autorizácie alebo oznámenia?

Zoznam platforiem a sociálnych sietí zákon neurčuje, definuje len, čo je to platforma na zdieľanie videí. V slovenských pomeroch medzi najvyužívanejšie patria YouTube, Facebook, TikTok a Instagram.

Dôležité však je, že povinnosť mať udelenú autorizáciu alebo splniť si oznamovaciu povinnosť sa vzťahuje len na poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (pozri bod 2), nie na každého používateľa sociálnych sietí alebo platforiem. Ak nespĺňate podmienky uvedené v bode 2, videá na sociálne siete a platformy môžete umiestňovať bez akejkoľvek povinnosti voči Rade pre mediálne služby.

10. Som fyzická osoba, mám súkromný profil na Facebooku alebo kanál na YouTube či TikToku, kde príležitostne uverejňujem videá. Mám voči Rade nejakú povinnosť?

Nie. Povinnosť majú len poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (pozri bod 2), ktorých od bežných používateľov odlišuje najmä to, že videá zverejňujú s cieľom dosiahnuť zisk.

11. Som učiteľ, logopéd, tréner a pod., mám súkromný profil na sociálnych sieťach/platformách a zdieľam na nich videá vzdelávacieho charakteru, nie primárne s cieľom propagovať svoje platené služby. Mám voči Rade nejaké povinnosti?

Nie, ak primárnym cieľom zverejňovania videí nie je dosahovanie zisku, povinnosť sa na vás nevzťahuje. Ak si nie ste istý, či toto kritérium spĺňate, obsiahlejší popis nájdete v bode 2.

12. Sme samospráva, organizácia štátnej alebo verejnej správy, škola a pod. a používame platformy na zdieľanie videí na informovanie o svojej činnosti. Mám voči Rade nejaké povinnosti?

Nie, pretože váš videokanál s najväčšou pravdepodobnosťou nemá primárne hospodársku povahu (bližšie pozri bod 2). Vo vzťahu k Rade pre mediálne služby preto nemáte žiadnu povinnosť.

13. Som predstaviteľ politickej strany alebo politická strana a používam platformy na zdieľanie videí na informovanie o svojej činnosti. Mám voči Rade nejaké povinnosti?

Nie, ak váš videokanál nemá primárne hospodársku povahu a nenapĺňa aj ďalšie kritériá AVMS (bližšie pozri bod 2). Pokiaľ je vašim primárnym cieľom dosiahnuť zisk a spĺňate aj ostatné kritériá, potom máte voči Rade povinnosti uvedené v bode 3.

14. Na YouTube alebo Facebooku naživo prenášame bohoslužby a/alebo záznamy z nich. Máme voči Rade nejakú povinnosť?
Nie, v tomto prípade nejde o AVMS, keďže vaše videokanály nemajú primárne hospodársku povahu. Voči Rade pre mediálne službe nemáte v tejto súvislosti žiadne povinnosti.

15. Na YouTube alebo Facebooku naživo prenášame športové prenosy nášho klubu a/alebo záznamy zo zápasov alebo vystúpenia žiakov našej školy. Máme voči Rade nejakú povinnosť?

Nie, v tomto prípade nejde o AVMS, keďže vaše videokanály nemajú primárne hospodársku povahu. Voči Rade pre mediálne službe nemáte v tejto súvislosti žiadne povinnosti.

16. Mám kanál na YouTube a Facebooku a používam ho výhradne na propagáciu služieb, ktoré poskytujem (napr. fotograf, kameraman) resp. tovarov, ktoré vyrábam, predávam a pod. Mám voči Rade nejaké povinnosti?

S najväčšou pravdepodobnosťou ide o AVSM, keďže váš videokanál má primárne hospodársku povahu a jeho obsahom informujete širokú verejnosť o službách, ktoré poskytujete, preto máte povinnosť žiadať Radu o udelenie autorizácie poskytovania (PO) alebo si splniť oznamovaciu povinnosť (FO). Pre podrobnosti pozri bod 2. 

17. Videokanál na Facebooku, YouTube, TikToku a pod. prevádzkuje neplnoleté dieťa. Vzťahuje sa oznamovacia povinnosť aj na neho?

Ak videokanál spĺňa kritéria AVMS (pozri bod 2), jej poskytovateľ je povinný splniť si voči Rade oznamovaciu povinnosť. V prípade neplnoletého dieťaťa by tak však mal urobiť jeho zákonný zástupca. Podrobnosti sú uvedené v bode 3 a 4.

18. Mám viacero videokanálov na jednej platforme, mám požiadať o autorizáciu (PO)/si splniť oznamovaciu povinnosť (FO) pre každý kanál zvlášť?

Nie, v jednej žiadosti/oznámení uveďte všetky kanály, ktoré poskytujete. (Ak ste právnická osoba, bez ohľadu na počet videokanálov platíte len jeden správny poplatok. Ak ste fyzická osoba, správny poplatok neplatíte vôbec. Podrobnosti o úhrade poplatkov pozri v bode 6.)

19. AVMS poskytujem na vlastnej webovej stránke aj na platforme na zdieľanie videí. Môžem o autorizáciu poskytovania požiadať jednou žiadosťou?

Ak ste právnická osoba, áno, na jednej žiadosti uvediete všetky AVMS, ktoré poskytujete, a jedenkrát uhradíte správny poplatok.
Ak ste fyzická osoba, musíte podať zvlášť žiadosť o autorizáciu poskytovania AVMS na webovej stránke (spojené s úhradou poplatku) a zvlášť si splniť oznamovaciu povinnosť poskytovania AVMS na platforme na zdieľanie videí (bez poplatku). 

20. Poskytujem obsah pod rovnakou „značkou“ (názov, meno a pod.) na rôznych platformách. Musím požiadať o autorizáciu poskytovania (PO)/podať oznámenie poskytovania (FO) pre každú platformu zvlášť?

Nie, v jednej žiadosti/oznámení uveďte všetky platformy, na ktorých službu poskytujete. (Ak ste právnická osoba, bez ohľadu na počet platforiem platíte len jeden správny poplatok. Ak ste fyzická osoba, správny poplatok neplatíte vôbec. Podrobnosti sú uvedené v bode 7.) 

21. Tvorím resp. zverejňujem podcasty, mám voči Rade pre mediálne služby nejaké povinnosti?

Nie, podcasty nie sú AVMS. Povinnosť však máte voči ministerstvu kultúry, keďže podcasty sú elektronickou periodickou publikáciou podľa zákona č. 265/2022 Z. z. o publikáciách. 

22. Na sociálnych sieťach a platformách streamujem videá, robím live prenosy, ktoré po prenose už nie sú verejne dostupné. Mám voči Rade nejaké povinnosti?

Nie, ak ide len o živý prenos a po jeho skončení viac videá na platforme alebo sociálnej sieti nie sú verejne dostupné, nejde o AVMS a voči Rade nemáte žiadne povinnosti.
Ak však na svojom videokanáli na platforme okrem živých prenosov umiestňujete aj iné videá, ktoré sú dostupné v katalógu, z ktorého si ich môže užívateľ vyberať v čase, ktorý mu vyhovuje, alebo sú do tohto katalógu umiestňované automaticky po skončení živého prenosu (napr. platforma Twitch), potom môžete napĺňať kritéria AVMS a môžete mať voči Rade oznamovaciu povinnosť (FO) alebo povinnosť požiadať Radu o udelenie autorizácie poskytovania (PO). Pre podrobnosti o kritériách AVMS pozri bod 2.

Pokiaľ živé prenosy vysielate na inej webovej stránke (nie na platforme alebo sociálnej sieti), váš videokanál môže spĺňať charakter programovej služby šírenej prostredníctvom internetu, čo zákon považuje za vysielanie prostredníctvom internetu. Ide o tzv. webcasting, základný spôsob verejného prenosu, na ktorý je nutné udelenie autorizácie vysielania.