Podpora rodovej rovnosti v Erste Group ocenená zaradením do GEI Bloomberg 2022

Podpora rodovej rovnosti v Erste Group ocenená zaradením do GEI Bloomberg 2022 Ilustr. foto: Slovenská sporiteľňa

Erste Group Bank AG („Erste Group“) dnes oznámila, že je jednou zo 418 spoločností zo 45 krajín a regiónov začlenených do Indexu rodovej rovnosti (GEI) spoločnosti Bloomberg pre rok 2022, modifikovaného indexu váženého trhovou kapitalizáciou, ktorého cieľom je sledovať výsledky verejne obchodovaných spoločností v oblasti transparentného vykazovania rodových údajov. Erste Group bola do GEI Bloomberg zaradená už štvrtý rok za sebou a naďalej zostáva jedinou spoločnosťou so sídlom v Rakúsku a jednou z mála spoločností zo strednej a východnej Európy, ktorým sa podarilo umiestniť v tomto prestížnom indexe.

 

„Rozmanitosť je súčasťou DNA Erste Group. Naša zakladajúca listina už v roku 1819 stanovila, že existujeme, aby sme ľuďom poskytli prístup k bohatstvu bez ohľadu na vek, pohlavie alebo sociálne zázemie – a tento zakladajúci účel je dnes relevantnejší ako kedykoľvek predtým. Musíme rozpoznať a pochopiť rozmanitosť našich zákazníkov a poskytnúť im správne odpovede na ich špecifické potreby. A to môžeme urobiť, len ak sme sami rôznorodí a schopní ponúknuť čo najširšiu škálu perspektív. Toto poslanie berieme veľmi vážne a na všetkých našich trhoch implementujeme širokú škálu opatrení, aby sme ďalej zvýšili podiel žien v riadiacich pozíciách,“ povedal Bernd Spalt, generálny riaditeľ Erste Group.

Index Bloomberg meria rodovú rovnosť v piatich pilieroch: vedúce postavenie žien a získavanie talentov, rovnosť a rodová parita v odmeňovaní, inkluzívna kultúra, politiky v oblasti boja proti sexuálnemu obťažovaniu a značka podporujúca ženy. Globálna expanzia GEI 2022 sa odráža v zastúpení 45 krajín a regiónov. Členské spoločnosti sú z rôznych odvetví, pričom v najväčšom počte sú v indexe zastúpené práve spoločnosti z odvetvia financií, technológií a verejných služieb.

„Sme hlboko presvedčení, že rozmanitosť vo všetkých dimenziách, vrátane rodovej diverzity, nás robí schopnejšími, inovatívnejšími a lepšími. Aby sme potvrdili, že o týchto cieľoch len nehovoríme, aj na Slovensku sme si stanovili konkrétne ciele a dôsledne ich napĺňame,“ povedal Peter Krutil, generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Rodová rovnosť je pre Erste Group kľúčová

V celej Erste Group v súčasnosti viac ako 40 % manažérskych pozícií zastávajú ženy. Cieľom skupiny je naďalej zvyšovať počet žien vo vrcholových pozíciách a zároveň podporovať rozvoj ich talentu. Pre Erste Group sú rozmanitosť a inklúzia základnými súčasťami firemnej stratégie a kultúry. Banková skupina s ústredím vo Viedni aktívne presadzuje pracovné prostredie bez diskriminácie a obťažovania, kde sa cení práca a hodnota každej osoby bez ohľadu na jej pohlavie, vek, zdravotné znevýhodnenie, rodinný stav, sexuálnu orientáciu, farbu pleti, vierovyznanie, politickú príslušnosť, etnický pôvod, národnosť alebo na akékoľvek iné aspekty, ktoré nesúvisia s jej zamestnaním.

Erste Group zaviedla rôzne iniciatívy zamerané na rozvoj vedúceho postavenia žien. Napríklad Erste Women’s Hub, zamestnanecká skupina pre ľudské zdroje v Rakúsku, pokračuje vo svojich kľúčových iniciatívach, ako je napríklad podpora finančnej gramotnosti žien. Tiež ďalej rozvíja online formáty, aby zabezpečila, že príležitosti na networking a kariérny rozvoj žien môžu napredovať aj v časoch pandémie.

Bloomberg GEI: uznávaný štandard merania aktivít na dosiahnutie rodovej rovnosti

„Sme hrdí, že môžeme vysloviť Erste Group a ďalším 417 spoločnostiam zaradeným do GEI 2022 uznanie za ich záväzok k transparentnosti a nastaveniu nového štandardu vo vykazovaní údajov týkajúcich sa rodovej rovnosti,“ vyjadril sa Peter T. Grauer, predseda spoločnosti Bloomberg a zakladajúci predseda amerického 30% Club. „Napriek zvýšeniu hranice pre začlenenie do GEI zoznam jeho členov ďalej rastie. To dokazuje, že stále viac spoločností pracuje na zlepšovaní metrík v oblasti rodovej rovnosti a poskytuje rôznorodým talentom príležitosť na dosiahnutie úspechu vo svojich organizáciách.“

Erste Group sa zúčastnila prieskumu, ktorý pripravila agentúra Bloomberg v spolupráci s globálnymi odborníkmi na danú problematiku. Spoločnosti zahrnuté v tohtoročnom indexe splnili alebo prekročili globálnu hranicu stanovenú agentúrou Bloomberg na zverejňovanie a na dosahovanie a prijímanie tých najlepších štatistík a zásad.

Prieskum aj GEI sú dobrovoľné a bezplatné. Bloomberg zbiera tieto údaje len na referenčné účely. Index nie je hodnotený. Hoci sa zverejňovanie údajov o rodovej rovnosti pre investičný profil na termináli Bloomberg odporúča všetkým spoločnostiam, na zaradenie do indexu sú oprávnené tie, ktorých trhová kapitalizácia dosahuje 1 miliardu amerických dolárov.