Prijali ďalší krok proti zneužívajúcim žalobám, ktoré majú umlčať novinárov a aktivistov

Prijali ďalší krok proti zneužívajúcim žalobám, ktoré majú umlčať novinárov a aktivistov Ilustr. foto: Facebook Demokrati

Poslanci v utorok schválili návrh smernice, podľa ktorej budú novinári, mediálne organizácie, ochrancovia ľudských práv, aktivisti, výskumníci a umelci v EÚ chránení pred strategickými žalobami proti verejnej účasti (SLAPP) zameranými na ich zastrašenie či potrestanie. Nové pravidlá majú slúžiť na ochranu osôb, ktoré sa angažujú v záležitostiach verejného záujmu, ako sú základné práva, činnosť verejných činiteľov alebo obvinenia z korupcie.

Cezhraničné uplatňovanie a ochranné záruky

Nové pravidlá by sa mali uplatňovať v cezhraničných prípadoch, keď žalobca, žalovaný a súd nemajú sídlo v tej istej krajine alebo ak sa akt verejnej účasti – či už ide o článok v tlači, príspevok na sociálnych médiách, video, výskum alebo umelecké dielo, týka viac ako jedného členského štátu a je prístupný elektronicky.

Návrh smernice počíta so zárukami pre obete strategických žalôb vrátane možnosti požiadať o skoré zastavenie konania v prípade zjavne neopodstatnenej žaloby. V takom prípade bude na žalobcovi, aby preukázal, že jeho vec nie je nepodložená. Žalobca bude tiež musieť znášať všetky trovy konania vrátane nákladov na právne zastupovanie žalovaného a čeliť sankciám, zatiaľ čo obeť strategickej žaloby bude môcť žiadať o náhradu škody, a to aj za psychickú ujmu alebo poškodenie dobrej povesti.

Prípady týkajúce sa ohovárania budú prípustné len na súde v krajine žalovaného, aby sa tak predišlo tomu, že si žalobca vyberie zámerne súd, ktorý sa pravdepodobne postaví na jeho stranu. Členské štáty by nemali uznávať rozsudky vo veci strategických žalôb v tretích krajinách proti jednotlivcom a spoločnostiam, ktoré sú ich rezidentmi a mali by umožniť, aby osoby, proti ktorým bolo konanie v tretej krajine namierené, boli odškodnené súdom vo svojom členskom štáte.

Europoslanci chcú, aby členské štáty EÚ zriadili jednotné kontaktné miesta, kde by obete strategických žalôb mohli získať informácie a poradenstvo. Okrem toho požadujú, aby vnútroštátne orgány poskytli osobám, ktoré sa stali terčom takýchto žalôb, finančnú, právnu a psychologickú pomoc. Členské štáty budú musieť tiež zabezpečiť, aby právnici absolvovali primeranú odbornú prípravu a aby ich profesijné združenia prijali pravidlá, ktoré ich členov odradia od podávania zneužívajúcich žalôb. Poslanci zároveň žiadajú členské štáty, aby zhromažďovali relevantné údaje, najmä o súdnych rozhodnutiach, a aby Komisia vytvorila register EÚ o strategických žalobách.

„Zneužívajúce súdne spory odrádzajú kritické hlasy od toho, aby otvárali otázky verejného záujmu. Novinári a aktivisti sú základným kameňom našich demokracií a mali by byť schopní pracovať bez zastrašovania. Touto smernicou sa snažíme zabezpečiť, aby boli chránení v celej EÚ, aby sa obetiam poskytla finančná a psychologická podpora a aby existovalo širšie vymedzenie cezhraničných prípadov. Naše súdy nemôžu byť ihriskom pre bohatých a mocných,“ povedal pravodajca Tiemo Wölken.

Podľa Koalície proti strategickým žalobám proti verejnej účasti v Európe (CASE) bol najvyšší počet strategických žalôb v Európe dosiahnutý v roku 2020, keď bolo zaznamenaných 114 prípadov.