Zápisnica zo zasadnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 21. 3. 2018

Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 

- uložila sankciu – 3 319 eur vysielateľovi Rozhlasu a televízie Slovenska (Jednotka) za porušenie § 18b ods. 2 ZVR (multimodálny prístup – označovanie programov v prehľade programov v periodickej tlači), ku ktorému došlo v dňoch 20. a 21. 6. 2017 v súvislosti s vysielaním programu Prípady 1. oddelenia sprevádzaného hlasovým komentovaním pre nevidiacich;

- uložila sankciu – 1 659 eur vysielateľovi K T R, s.r.o. (programová služba HEMEU) za porušenie § 15a ods. 1 ZVR, ku ktorému došlo tým, že od 24. do 30. 9. 2017 vysielal bez udelenej licencie;

- uložila sankciu – 1 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorém u došlo tým, že dňa 30. 9. 2017 odvysielal upútavku na program Take me out, ktorá nebola označená rovnakým grafickým symbolom vekovej vhodnosti po celý čas jej trvania;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi INICIATÍVA s.r.o. (programová služba Rádio Roma) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 28. 9. 2017 a 30. 1. 2018 nevyužíval frekvenciu 99,4 MHz Banská Bystrica na účely, na ktoré mu bola pridelená;

- začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Ľ. Kosík vraj má relevantné informácie v programe Správy RTVS dňa 11. 1. 2018;

- začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízie Slovenska (Jednotka) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s vysielaním upútaviek na programy Inšpektor Max, Sváko Ragan, Kohút na víne a Silná zostava dňa 14. 1. 2018, pričom nezabezpečil správne označenie každej z nich v zmysle JSO;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (štátny jazyk) v súvislosti vysielaním programu Strašidelný dom dňa 21. 1. 2018 s českým dabingom;

- začala správne konanie voči spoločnosti Kinet Inštal s.r.o. vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 ZVR v súvislosti s možným vysielaním televízneho vysielania v meste Nováky bez udelenej licencie.;

- uznala za neopodstatnené 12 sťažností resp. ich častí.

Všetky uznesenia prijaté dňa 21. 3. 2018 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.