RTVS vytvorila Centrálny register námetov

RTVS vytvorila priestor pre systémovú prácu s námetmi alebo programovými projektmi, ktoré prichádzajú z interného a rovnako aj z externého prostredia pod názvom Centrálny register námetov (ďalej CRN).

 


Námety/projekty je povinný každý predkladateľ zaregistrovať prostredníctvom niektorej z adries:
Elektronická adresa, e-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Poštová adresa:
RTVS – CRN, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Osobne:
Silvia Barčíková – správca CRN, RTVS, Mlynská dolina, Bratislava
CRN je samostatnou kapitolou Realizačnej smernice pre proces adaptácie programových formátov RTVS.
Distribúcia námetov/projektov do hodnotiacich procesov (kapitola z realizačnej smernice) Správca CRN-u zaregistrované námety/projekty v dvojtýždennej periodicite distribuuje na
interné dramaturgické posúdenie príslušnému Centru v rámci Odboru vlastnej tvorby.
Za vypracovanie interného dramaturgického hodnotenia je zodpovedný vedúci príslušného dramaturgického centra.
Táto časť hodnotenia je zameraná predovšetkým na posúdenie umeleckej, kreatívnej audiovizuálnej potenciality a dramaturgickej hodnoty predkladaného námetu/ projektu. Rozpočtový kontext, ak je uvedený, sa bude posudzovať až v následných fázach procesu hodnotenia. V tejto etape je predmetom hodnotenia najmä obsah v zmysle kritérií a hodnôt platných pre poslanie programovej služby vysielateľa verejnej služby, so zameraním sa na prínos daného projektu/ námetu pre daný dramaturgický programový segment. Hodnotenie je povinný dramaturg vypracovať do 2 týždňov od prijatia.
Správca CRN distribuuje ďalej dramaturgiou zhodnotené námety/ projekty manažmentu programových služieb, ktorí zhodnotia kompatibilitu predloženého námetu/ projektu so schválenou programovou stratégiou programových okruhov, a to do 2 týždňov od prijatia.
Všetky hodnotené projekty budú predmetom rokovaní a Dramaturgickej rady, ktorá zasadá raz mesačne a ktorá rozhodne o ďalšom postupe (schválenie návrhu na zamietnutie námetu/projektu, zaradenie do vývoja, do výroby). Dramaturgická rada je priestorom pre kreatívnu diskusiu o predkladaných námetoch/ projektoch. V procese komunikácie s audiovizuálnym prostredím je rozhodnutie Dramaturgickej rady otvorením etapy, v ktorej už je možné vyjadriť záujem vysielateľa o potenciálnu spoluprácu (vývoj/ výrobu alebo vysielanie predloženého námetu/ projektu napríklad prostredníctvom akceptačného listu). V záujme koordinácie pri podpore (finančnej alebo nefinančnej) týchto námetov/ projektov RTVS informuje o svojom záujme zaradiť do procesu vývoja alebo výroby vybrané námety/ projekty Audiovizuálny fond.
Hodnotenia námetov/projektov sa zhromažďujú u správcu CRN-u, ktorý zabezpečí odpoveď predkladateľom do 12 týždňov od ich zaevidovaní v CRN-e.
RTVS má vyhradené opčné právo na predložený námet, a to na dobu maximálne 3 rokov od prípadného podpísania zmluvy s autorom na vytvorenie scenára do prvého dňa výroby. Ak RTVS nezačne scenár do tejto doby realizovať, opčné právo RTVS zanikne a práva sa vrátia autorovi.
Finálnou verziou CRN bude aplikácia prístupná na internetovom sídle RTVS, prostredníctvom ktorej bude zabezpečený príjem, registrácia, hodnotenie, distribúcia ako spätná väzba pre všetky predkladané projekty. Táto aplikácia bude podobná systému, ktorý používa Audiovizuálny fond.
Internetový priestor CRN bude sprístupnený v priebehu roka 2013, do jeho spustenia RTVS poskytuje prechodnú formu evidencie a prijímania námetov/projektov, a to prostredníctvom
elektronickej, poštovej a osobnej komunikácie.