Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu z 28. 8. 2019

Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 

• predĺžila platnosť licencie na rozhlasové vysielanie vysielateľovi MÉDIA MODRA, s.r.o. (programová služba Rádio Modra) do 8. 1. 2029;
• udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby DIGI SPORT 5 spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o.;
• schválila zmenu licencie na celoplošné digitálne televízne vysielanie vysielateľa  DIGI SLOVAKIA, s.r.o. – zmena názvu programovej služby z „DIGI SPORT 4“ na „PREMIER SPORT“;
• odňala frekvencie 91,8 MHz Martin a 91,9 MHz Žilina vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, z dôvodu, že o to vysielateľ písomne požiadal;
• odňala frekvenciu 95,4 MHz Čadca vysielateľovi D.EXPRES, k.s. (programová služba EXPRES) z dôvodu, že o to vysielateľ písomne požiadal;
• odňala frekvencie 92,4 MHz Martin a 89,6 MHz Prievidza vysielateľovi Best FM Media, spol. s r.o.(programová služba Rádio BEST) z dôvodu, že o to vysielateľ písomne požiadal;
• odňala licenciu na vysielanie televíznej programovej služby video bar spoločnosti PHONOTEX spol. s r.o. z dôvodu, uskutočnenia prevodu podielu na základnom imaní a podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania a hlasovacích práv oprávneného vysielateľa počas trvania platnosti licencie bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom;
• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita) v súvislosti s vysielaním programu Halili (príspevok Sedemdesiatka tatranská), v ktorom nebola sprostredkovaná téma ochrany a revitalizácie lesov a lesných porastov postihnutých kalamitami na území SR, v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti aj z pohľadu zástancov koncepcie bezzásahovosti;
• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU) za porušenie § 39 ods. 1 ZVR s odkazom na § 33 ods. 1 ZVR, dôvodu, že dňa
23. 12. 2019 o cca 21:55 hod. odvysielal sponzorský odkaz subjektu GAS Familia, s.r.o., čím došlo k porušeniu povinnosti, aby osoba, ktorej hlavnou činnosťou je výroba alkoholických nápojov nebola sponzorom programu alebo programovej služby vysielanej v čase medzi 6:00 hod. a 22:00 hod.;
• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV Poprad, s.r.o., za porušenie § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní, ku ktorému došlo tým, že neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie (zmena štatutárneho zástupcu – konateľa) do 15 dní od vzniku zmeny;
• začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Radio One) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 89,2 MHz Brezno na účely, na ktoré mu bola pridelená;
• začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Radio One Rock) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 97,4 MHz Topoľčany na účely, na ktoré mu bola pridelená;
• začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, (programové služby Rádio Devín a Rádio Patria) vo veci možného porušenia § 28b ods. 1 a § 28b ods. 4 ZVR (povinnosť vyhradiť určený čas vysielania slovenským hudobným dielam, a novým slovenským hudobným dielam);
• začala správne konanie voči vysielateľovi CORPORATE LEGAL, s.r.o. (programová služba Rádio Vlna) vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 ZVR (povinnosť vyhradiť určený čas vysielania novým slovenským hudobným dielam);
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 8. 6. 2019 o cca 20:52 hod., 21:30 hod. a 21:51 hod. a dňa 9. 6. 2019 o cca 11:20 hod., 11:40 hod., 12:15 hod. a 13:10 hod. odvysielal upútavku na program Zabijaci, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia a vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s vysielaním programu Zabijaci dňa 9. 6. 2019 o cca 20:39 hod. a dňa 11. 6. 2019 o cca 21:45 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s vysielaním programu  V siedmom nebi dňa 20. 5. 2019;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 12. 6. 2019 o cca 21:00 hod. odvysielal program C.S.I.: Kriminálka Las Vegas, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ a JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 15. a 16. 6. 2019 o cca 14:31 hod. a 20:10 hod. odvysielal program Tučné babenky, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 18. 6. 2019 o cca 13:10 hod. odvysielal program Rodinné záležitosti, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Centrálna inteligencia dňa 9. 6. 2016, ktorý bol prerušený zaradením reklamy päťkrát;
• začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 18a písm. a) ZVR v súvislosti s možným nedodržaním podielu programov s multimodálnym prístupom v mesiacoch apríl, máj a jún 2019;
• začala správne konanie voči vysielateľovi Káblová televízia Komjatice s.r.o. (programová služba Info kanál Komjatice) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania a vo veci možného porušenia § 28 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z. v súvislosti s možným neoznámením zmien údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie Rade do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien;
• uznala za neopodstatnené 34 sťažností, respektíve ich častí.