Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu z 25. 8. 2021

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

§ udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby JOJ ŠPORT vysielateľovi MAC TV s.r.o.;

§ odňala licenciu RD/25 vysielateľovi CORPORATE LEGAL, s.r.o. na základe vlastnej žiadosti;

§ uložila sankciu – pokutu 3319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o., za porušenie § 18aa ods. 1 písm. a) ZVR tým, že dňa 17. 12. 2020 v čase o cca 11:06 hod. na programovej službe JOJ v rámci programu Súdna sieň, odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré neboli zosynchronizované so zvukovou stopou programu a za porušenie § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR tým, že dňa 17. 12. 2020 v čase o cca 11:06 hod. na programovej službe JOJ v rámci programu Súdna sieň, odvysielal doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožnil porozumieť jeho obsahu;

§ uložila sankciu – pokutu 3319 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, za porušenie § 20 ods. 4 ZVR tým, že dňa 8. 1. 2021 o cca 8:37 hod. odvysielal na programovej službe Dvojka program Súrodenci označený ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, pričom nezabezpečil časové zaradenie tohto programu v súlade s podmienkami JSO;

§ uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. za porušenie § 20 ods. 3 ZVR tým, že dňa 2.1.2021 v čase cca o 00:36 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ program Komorník, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, hoci obsahoval vulgárne vyjadrovanie, expresívne vyjadrovanie a vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;

§ uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR, v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Dvojka dňa 27. 12. 2020 v čase o cca 19:03 hod. odvysielal program Krtko, časť Ako Krtko k nohavičkám prišiel, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom, čím porušil povinnosť odvysielať program určený maloletým do 12 rokov s dabingom v štátnom jazyku;

§ uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi EJ, s.r.o., za porušenie § 20 ods. 4 ZVR tým, že dňa 24. 12. 2020 o cca 7:00 hod. odvysielal na programovej službe Aetter program Ranné vysielanie, ktorý obsahoval kritérium nevhodnosti a neprístupnosti pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov (vulgárne vyjadrovanie), pričom nezabezpečil časové zaradenie tohto programu v súlade s podmienkami JSO;

§ začala správne konanie voči spoločnosti BSS, s.r.o. vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 ZVR v súvislosti s možným vysielaním programovej služby Infokanál BSS bez udelenej licencie;

§ začala správne konanie voči spoločnosti NITRANET, s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie televíznej programovej služby Food Network HD bez súhlasu jej pôvodného vysielateľa a vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 ZVR v súvislosti s možným vysielaním programovej služby Infokanál BSS bez udelenej licencie;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi KABELTELSAT s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programovej služby TV N (TV NOVÁKY) z dní 28. 4. 2021, 30. 4. 2021, 1. 5. 2021, 2. 5. 2021 a 3. 5. 2021;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 10. 5. 2021 v čase o cca 22:41 hod. program Mafstory - Béla v kóme, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) ZVR v súvislosti s tým, že odvysielal na programovej službe DAJTO dňa 31. 5. 2021 o cca 17:28:52 hod. komunikát Pokračovanie o chvíľu a o cca 17:28:56 hod. sponzorský odkaz KetoDiet, v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby ich zvuková zložka bola v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými vo vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 468/2013 Z. z. o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby;

§ zmenila licencie R/92 a R/143 vysielateľovi Rádio Bojnice s.r.o., vo veci skoršieho spustenia vysielania na frekvencii 91,4 MHz Žiar nad Hronom;

§ zmenila registráciu retransmisie TKR/377 vysielateľovi VAN GROUP s.r.o. z dôvodu zmeny špecifikácie telekomunikačnej siete, územného rozsahu a ponuky programových služieb;

§ zrušila registráciu retransmisie TKR/232 prevádzkovateľovi retransmisie OBEC SAT s.r.o. na základe vlastnej žiadosti;

§ udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. R/117 (Rádio Vlna) na spoločnosť FUN MEDIA GROUP a. s.;

§ udelila predchádzajúci súhlas s prevodom licencií č. R/133 (Rádio Jemné) a R/105 (Europa 2) na spoločnosť D.EXPRES, k.s.;

§ vzala na vedomie oznámenie spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o. o poskytovaní služby www.chucktv.eu na internetovej stránke https://www1.chucktv.eu/ a prijala ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, nakoľko predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a spadá tak pod pôsobnosť ZVR;

§ vzala na vedomie oznámenie spoločnosti MEGA MAX MEDIA, s.r.o. o poskytovaní služby www.ducktv.tv na internetovej stránke https://www.ducktv.tv/ a prijala ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, nakoľko predmetná služba vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a spadá tak pod pôsobnosť ZVR;

§ uznala za nepreskúmateľnú sťažnosť voči vysielateľovi KABELTELSAT s.r.o., programová služba TV N (TV NOVÁKY), z objektívnych príčin;

§ uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažnosti, respektíve ich časti, a to na:

- možné prevádzkovanie retransmisie programových služieb bez registrácie a poskytovanie programových služieb spoločnosťou (BSS, s.r.o., NITRANET, s.r.o.);

- vysielanie programu Krimi, zo dňa 29. 5. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Noviny, zo dňa 3. 6. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Ako sa stať francúzskym milencom, zo dňa 7. 5. 2021 a 9. 5. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Profesionáli (Halloweenski zlodeji), zo dňa 7. 6. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS);

- vysielanie programu Dámsky klub, zo dňa 8. 6. 2021 (hanobenie, znevažovanie, podnecovanie k nenávisti, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Pumpa, zo dňa 5. 6. 2021 (ochrana maloletých – JSO, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu O 5 minút 12, zo dňa 6. 6. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 7. 6. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Sobotné dialógy, zo dňa 5. 6. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Silná zostava, zo dňa 27. 5. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Reportéri (príspevok Špekulanti z Lučenca), zo dňa 31. 5. 2021 (zásah do ľudskej dôstojnosti, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS (príspevok Pochybné dedičstvo) a Reportéri (príspevok Špekulanti z Lučenca), zo dňa 31. 5. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, zásah do ľudskej dôstojnosti, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Rádiožurnál, zo dňa 7. 6. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Regina, zo dňa 17. 6 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, RTVS, Dvojka);

- vysielanie programu Prvé televízne noviny, zo dňa 4. 6. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, zásah do ľudskej dôstojnosti, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Parker, zo dňa 14. 5. 2021 a 16. 5. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA/DAJTO);

- vysielanie programu Dva a pol chlapa a reklamných blokov, zo dňa 31. 5. 2021 (hlasitosť, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);

- vysielanie programu Patriot, zo dňa 10. 6. 2021 (časový rozsah a zaraďovanie reklamy a telenákupu do vysielania, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);

- vysielanie programu Tak takto?!, zo dňa 31. 5. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3);

- vysielanie programu V politike, zo dňa 6. 6. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3)

- vysielanie komunikátu V zajatí démonov 3: Prinútil ma k tomu diabol, zo dňa 30. 5. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých – JSO, mediálna komerčná komunikácia, Reklama a telenákup, RADIO, a.s., FUN RADIO);

- vysielanie programu PPP s Verou - Zarábaj ušami, zo dňa 4. 6. 2021 (mediálna komerčná komunikácia, reklama a telenákup, RADIO, a.s., FUN RADIO);