Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 5. 10. 2022

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby rozhodovala o štyroch bodoch licenčnej agendy, v senátoch posudzovala tri podnety na preverenie týkajúce sa obsahu vysielania, deväť podnetov týkajúcich sa nelegálneho obsahu a začala jedno správne konanie z inej oblasti. Rada okrem iného

• odňala frekvencie 101,7 MHz Dubnica nad Váhom a 106,8 MHz Nové Mesto nad Váhom vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (program. služba Rádio WOW) ako sankciu za to, že ich (v dňoch kontrolných meraní 17. 3. a 8. 9. 2022) nevyužíval na účely, na ktoré mu boli pridelené a zároveň mu uložila upozornenie na porušenie zákona ako sankciu za to, že v uvedených dňoch nevyužíval na účely, na ktoré mu boli pridelené, frekvencie 88,3 MHz Púchov a 104,4 MHz Považská Bystrica;

• odňala frekvencie 91,9 MHz Zlaté Moravce a 87,8 MHz Nitra na žiadosť vysielateľa D.EXPRES, k.s. (program. služba MELODY);

• začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (program. služba Rádio Frontinus) v súvislosti s možným nesplnením povinnosti odvysielať oznam o porušení zákona uloženej rozhodnutím Rady dňa 6. 7. 2022;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (program. služba TV MARKÍZA) v súvislosti s tým, že dňa 1. 8. 2022 odvysielal v programe Televízne noviny príspevok Menia stratégiu bez slovného upozornenia, že nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO (§ 62 ods. 6 ZMS);

• začala správne konanie voči vysielateľovi Kabeltelsat s.r.o. (program. služba TV NOVÁKY) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania z dní 22. – 25. 7. 2022 (§ 20 ods. 4 písm. e) ZMS) a že v dňoch 4. 5. a 20. 7. odvysielal programy Záznam priamy prenos mestské zastupiteľstvo Nováky, v ktorých mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu aktuálnej publicistiky (§ 25 písm. b) ZMS) a vo veci možného nevysielania v súlade s podmienkami udelenej autorizácie vysielania (§ 165 ods. 4 písm. a) ZMS);

• zaoberala sa ôsmimi podnetmi týkajúcimi sa šírenia údajného nelegálneho obsahu na platforme Facebook a jedným na portáli Denník N, pričom pri šiestich z týchto podnetov musela konštatovať, že podnet odkladá z dôvodu absencie povinných náležitostí nevyhnutných na prešetrenie podnetu (z podnetov nebolo zrejmé, aký konkrétny obsah mal predstavovať potenciálne nelegálny obsah, a to ani po výzve na doplnenie týchto údajov) a pri troch z nich, že je podnet neopodstatnený, pretože nahlásený obsah nenaplnil kritéria pre nelegálny obsah definované zákonom o mediálnych službách (t. j. nešlo o obsah napĺňajúci znaky detskej pornografie; podnecujúci ku konaniu napĺňajúceho trestné činy terorizmu alebo schvaľujúci takéto konanie; napĺňajúci znaky trestného činu popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti, trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia alebo trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti),

• uznala za neopodstatnený podnet na preverenie vysielania príspevku Sporné automobily v programe Televízne noviny dňa 2. 8. 2022 (MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA), ktorý namietal jeho údajnú neobjektívnosť.