Pozor: Izolácia pozitívnych a karanténa sa výrazne skracujú

Úrad verejného zdravotníctva zverejnil novú vyhlášku platnú od dnes 24. januára, podľa ktorej sa výrazne skracuje izolácia pozitívnych aj karanténa.

Hygienici prijali nové pravidlá:
- skracuje sa dĺžka domácej izolácie pozitívnej osoby z 10 na 5 dní
- skracuje sa dĺžka domácej karantény úzkeho kontaktu
- mení sa definícia úzkeho kontaktu.

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte nemali prekryté horné dýchacie cesty respirátorom typu FFP2 (a vyššie) a
1. osoby boli v priamom fyzickom kontakte, alebo
2. osoby boli od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút, alebo
3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút, alebo
4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút.

Izolácia trvá po dobu 5 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom alebo odo dňa objavenia sa prvých klinických príznakoch ochorenia u osoby, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín tejto doby u osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť. Po ukončení doby izolácie podľa prvej vety je osoba od 6. roka veku povinná mať na verejnosti po dobu 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk; u žiakov v škole alebo v školskom zariadení možno použitie respirátora nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúškom).

Pokiaľ sa počas posledných 24 hodín z doby 5 dní podľa odseku 2 vyskytli u osoby klinické príznaky ochorenia znemožňujúce pracovnú činnosť, izoláciu ukončuje jej ošetrujúci lekár.

Karanténa osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie

(1) Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe alebo dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakoch ochorenia u tejto osoby do skončenia jej izolácie podľa § 2, sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona nariaďuje karanténa v domácom prostredí.

(2) Povinnosť karantény podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu podľa § 1 ods. 2 písm. k), ktorá nemá klinické príznaky ochorenia. Osoba podľa prvej vety, ktorá dovŕšila 6. rok života, je povinná mať na verejnosti po dobu 7 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a dodržiavať hygienu rúk; u žiakov v škole alebo v školskom zariadení možno použitie respirátora nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúškom).

(3) Ustanovenie odseku 2 neplatí pre osoby, u ktorých zo zreteľahodných epidemiologických dôvodov, ktorými sú najmä dlhodobý úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku, všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú

Nová vyhláška: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_7.pdf