Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 21. 9. 2022

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby v pléne rozhodovala o prideľovaní voľných rozhlasových frekvencií, o troch začatých správnych konaniach týkajúcich sa obsahu vysielania a jednom bode týkajúcom sa licenčnej agendy, v senátoch posudzovala sedem podnetov na preverenie týkajúcich sa obsahu vysielania, v dvoch prípadoch začala správne konanie v rámci vlastného monitoringu, ostatné senátne body sa týkali licenčnej agendy a vyhodnocovania štatistík o odvysielanom programe. Rada okrem iného

uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. (program. služba Bardejovská televízia BTV) za porušenie povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov (§ 16 ods. 3 písm. b) ZVR), ku ktorému došlo odvysielaním príspevku Spúšťa sa očkovanie detí aj v našom meste v programe Správy BTV dňa 11. 1. 2022, pretože v ňom boli prezentované vyjadrenia respondentov odmietajúcich očkovanie detí voči COVID-19 spolu s vyjadrením prirovnávajúcim očkovanie ku najväčšej genocíde ľudstva neporovnateľnej s 2. svetovou vojnou, pričom informácie o výhodách a prospešnosti očkovania voči pandémii COVID-19 neboli v programe odvysielané

a odvysielaním príspevku Stanovisko Bardejovskej televízie v rovnakom programe dňa 21. 1. 2022, keďže v tomto stanovisku k atakom na respondentov a zamestnancov televízie na sociálnych sieťach, ktoré odzneli v rámci vlny reakcií na uvedený príspevok o očkovaní detí, prezentoval svoje subjektívne vnímanie informovania médiami, vyznievajúce v kontexte stanoviska ako schvaľovanie názorov a postojov odsudzujúcich očkovanie voči ochoreniu COVID-19;

uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (program. služba TV MARKÍZA) za to, že dňa 8. 1. 2022 odvysielal reklamný šot na produkty Virostop, čím došlo k nezabezpečeniu povinnosti, aby reklama nepoškodzovala záujmy spotrebiteľov a nezneužívala dôveru spotrebiteľov (§ 32 ods. 4 písm. b) ZVR);

uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi FM media s.r.o. (Rádio Goldies) za to, že v dňoch 19. 1. 2022 a 18. 8. 2022 nevyužíval frekvenciu 92,0 MHz Banská Bystrica a v dňoch 21. 1. 2022 a 15. 8. 2022 frekvenciu 92,8 MHz Trenčín na účely, na ktoré mu boli pridelené (§ 68 ods. 7 písm. a) ZVR);

začala správne konanie voči vysielateľovi FM media s.r.o. (Rádio Goldies) z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 89,6 MHz Prievidza, 89,8 MHz Prešov a 90,8 MHz Žilina na účely, na ktoré mu boli pridelené (§ 199 ods. 2 písm. d) ZMS);

začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio Rebeca, s.r.o. (Rádio Rebeca) z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 88,6 MHz Žilina na účely, na ktoré mu bola pridelená (§ 199 ods. 2 písm. d) ZMS);

začala správne konanie voči vysielateľovi D.EXPRES, k.s. (program. služba Europa 2) v súvislosti s tým, že dňa 29. 6. 2022 o cca 22:02 hod. odvysielal program Tri prasiatka bez označenia jeho nevhodnosti pre maloletých poslucháčov do 18 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO (§ 62 ods. 6 ZMS);

začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (program. služba JOjko) v súvislosti s tým, že dňa 10. 7. 2022 o cca 20:30 hod. odvysielal program No, počkaj! bez označenia piktogramom nevhodnosti, čiže ho klasifikoval ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO (§ 62 ods. 6 ZMS);

začala správne konanie voči vysielateľovi Televízia SLOVAN, s.r.o. (program. služba Televízia SLOVAN), pretože pri kontrolnom monitoringu zistila, že Rade neoznámil začiatok terestriálneho vysielania, čím mohlo dôjsť k porušeniu § 21 ods. 1 písm. a) ZMS a nedodal jej na vyžiadanie súvislé záznamy vysielania z požadovaných dní, čím mohlo dôjsť k porušeniu § 20 ods. 4 písm. e) ZMS;

začala správne konanie voči vysielateľovi ATELIER TV s.r.o. (program. služba Krupinská televízia (KTV)), pretože pri kontrolnom monitoringu Rada zistila, že dňa 7. 6. 2022 v čase od cca 18:00 do 22:00 hod. neoznačil trvalo na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), čím mohlo dôjsť k porušeniu § 20 ods. 5 písm. a) ZMS;

uznala za neopodstatnené podnety týkajúce sa obsahu vysielania,ktoré namietali, že

moderátori diskusie Špeciál :24 – V. Mečiar a V. Klaus po 30. rokoch odvysielaného dňa 30. 6. 2022 (RTVS, Jednotka) boli údajne neobjektívni,

dokument Historická panoráma – Alexander Mach odvysielaný dňa 26. 6. 2022 (RTVS, Dvojka) údajne vyznieval tendenčne v prospech A. Macha,

príspevok Slovensko nevyužíva ťažbu plynu odvysielaný dňa 21. 6. 2022 v programe Hlavné správy (C.E.N. s.r.o., TA3) obsahoval údajne neobjektívne a nestranné informácie ohľadom ťažby zemného plynu v okolí mesta Trnava,

moderátori programu Teleráno (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA) mali dňa 6. 6. 2022 oblečené služobné rovnošaty policajného zboru, čím malo dôjsť k porušeniu zákona o policajnom zbore zosmiešňovaniu práce polície,

vysielaním reklamy na výživový doplnok Floravit údajne dochádza k znevažovaniu a diskriminácii žien a mužov a nekritickému posilňovaniu rodových stereotypov.