Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby

Na tohtotýždňovom zasadnutí Rada pre mediálne služby uložila jednu finančnú a štyri nefinančné sankcie, začala päť správnych konaní, štyri správne konania týkajúce sa vysielaného alebo poskytovaného obsahu, zastavila, udelila sedem autorizácií poskytovania audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v prípade dvadsiatich troch podnetov na preverenie obsahu vysielania konštatovala, že sú neopodstatnené, keďže vysielaním nedošlo k porušeniu ZMS. Rada okrem iného:

• zastavila správne konania vedené voči spoločnosti HEURÉKA EVOLUTION, s.r.o. a voči občianskemu združeniu Heuréka Evolution vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v rámci obsahovej služby Hlavné správy v súvislosti s poskytovaním obsahu – blogu „Židovka z Tel Avivu odhaľuje falšovanie príbehu o holokauste“, keďže predmetný nelegálny obsah (na základe oznámenia Rady o začiatku správneho konania v tejto veci) už nie je verejne prístupný;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby Rádio Frontinus (FRONTINUS s. r. o.) za to, že dňa 8. 10. 2022 odvysielal program Ranný blok a v dňoch 9., 16. a 23. 10. 2022 programy Debata na telefón, pri ktorých nezabezpečil, aby programy a iné zložky programovej služby vysielané v rámci volebnej kampane boli v súlade s osobitným predpisom, pretože mohli ovplyvniť voličov v prospech alebo v neprospech prezentovaných kandidátov volieb do orgánov samospráv konkrétnych obcí;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programovej služby TV BRATISLAVA (City TV, s. r. o.) za to, že v dňoch 22. až 25. 10. 2022 odvysielal programy Ružinov – Regionálne voľby 2022, ktoré nezodpovedali projektu vysielania predvolebných diskusií schváleného Radou a ktoré mohli ovplyvniť voličov v prospech alebo v neprospech kandidáta vo voľbách do orgánov samosprávy mesta Bratislava;

• uložila sankcie – 4 000 eur vysielateľovi JOJ PLUS (MAC TV s.r.o.) za to, že dňa 8. 10. 2022 odvysielal program Návrat do budúcnosti päťkrát prerušený zaradením reklamy a upozornenie na porušenie zákona za to, že pri vysielaní tohto programu nedodržal povinnosť vysielať kinematografické diela len v rámci časových lehôt a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam, keďže ho skrátil o cca 10 minút;

• začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Rádio Frontinus (FRONTINUS s.r.o.) v súvislosti s tým, že v programe Debata na telefón (hosť Ľ. Blaha) odvysielanom dňa 12. 3. 2023 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu aktuálnej publicistiky a zároveň uznala za neopodstatnený podnet na vysielanie tohto programu namietajúci údajné šírenie nenávisti;

• začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby JOJ (MAC TV s.r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 25. 3. 2023 odvysielal v programe Noviny TV JOJ príspevok Opatrovateľky detí zo zahraničia s informáciami o opatrovateľskej agentúre Bestnanny, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie;

• začala správne konanie voči poskytovateľovi služby zvtv (zvtv.sk: SOFIAN, s. r. o.) v súvislosti s tým, že prostredníctvom vlastnej webovej stránky a na platforme YouTube poskytuje službu, ktorá môže naplniť definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (AVMS) bez autorizácie poskytovania, pričom mohlo dôjsť tiež k nezabezpečeniu ľahkého, priameho a stáleho prístupu verejnosti k informáciám o tejto AVMS;

• začala správne konanie voči poskytovateľovi služby OTV (OTV: Lenka Zlatev) v súvislosti s tým, že prostredníctvom vlastnej webovej stránky a na platformách YouTube a Facebook poskytuje službu, ktorá môže naplniť definíciu AVMS bez autorizácie poskytovania, pričom mohlo dôjsť tiež k nezabezpečeniu ľahkého, priameho a stáleho prístupu verejnosti k informáciám o tejto AVMS;

• udelila autorizácie poskytovania AVMS) siedmim subjektom, ktoré požiadali o udelenie autorizácie poskytovania AVMS na vlastnej webovej stránke a na platformách na zdieľanie videí; v prípade ďalších jedenástich subjektov autorizáciu poskytovania Rada neudelila, keďže subjekty nenaplnili definíciu AVMS, v troch prípadoch Rada rozhodla o zmene autorizácie poskytovania AVMS;

• uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu týkajúce sa okrem iného:

▪ diskusnej relácie Sobotné dialógy odvysielanej dňa 18. 2. 2023 na programovej službe Rádio Slovensko (RTVS), v súvislosti s ktorou žiadal podávateľ podnetu preveriť, či moderátorka programu dostatočne vyvažovala diskusiu, bola oponentkou a polemizovala s hostkou
Z. Čaputovou,
▪ diskusnej relácie O 5 minút 12 odvysielanej dňa 19. 3. 2023 na programovej službe Jednotka (RTVS), ktorá bola podľa podávateľa podnetu nevyvážená a neobjektívna, pretože o darovaní stíhačiek na Ukrajinu v nej diskutovali podľa podávateľa podnetu v téme názorovo rovnako orientovaní hostia – E. Heger a P. Pellerini,
▪ diskusnej relácie O 5 minút 12 odvysielanej dňa 2. 4. 2023 na programovej službe Jednotka (RTVS), v súvislosti s ktorou podávatelia podnetov namietali zloženie hostí relácie len zo strán bývalej koalície, čo nepovažovali za vyvážené,
▪ diskusie R. Káčera, M. Kňažka a P. Demeša o zahranično-politickom smerovaní SR v programe Večera s Havranom odvysielanom dňa 7. 3. 2023 na programovej službe Dvojka (RTVS), v súvislosti s ktorou podávatelia podnetov namietali nevyvážený výber hostí, údajné porušenie zásad objektivity a nestrannosti,
▪ rozhovoru s R. Baťom v programe Chrobák v hlave odvysielanom dňa 6. 3. 2023 na programovej službe Rádio_FM (RTVS), v ktorom podávateľovi podnetu prekážalo údajné prezentovanie súladných politických postojov hosťa a moderátora, čo považoval za nevyváženosť vysielania,
▪ diskusnej relácie Na hrane odvysielanej dňa 16. 3. 2023 na programovej službe JOJ (MAC TV s.r.o.) s hosťami B. Kollárom a R. Ficom, v ktorej podávateľovi podnetu prekážala záverečná informácia moderátorky o výsledkoch prieskumu zameraného na dôveru v konšpirácie a dezinformácie, na ktorú nedostali možnosť reagovať pozvaní hostia,
▪ diskusnej relácie Na telo odvysielanej dňa 19. 3. 2023 na programovej službe TV MARKÍZA (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.), v súvislosti s ktorou podávateľ podnetu namietal absenciu plurality názorov a objektívnosti, keďže sa podľa neho diskutujúci G. Grendel,
R. Raši a M. Majerský v téme darovania stíhačiek na Ukrajinu zhodovali a ich postoju nebola poskytnutá názorová oponentúra,
▪ videopríspevku v profile Andrej Danko – predseda SNS na platforme Facebook,  ktorý podľa podávateľa podnetu spĺňal znaky extrémistického obsahu a teda nelegálneho obsahu, keďže sa vo videu objavil znak kosáka a kladiva,
▪ filmu Černobyľ na programovej službe JOJ PLUS (MAC TV s.r.o.) odvysielanom dňa 12. 3. 2023, ktorý podľa podávateľa podnetu propagandisticky heroizuje Rusko, čím nerešpektuje ľudskú dôstojnosť a propaguje vojnu.