Požiadať o voľbu zo zahraničia by ste mali stihnúť do 9. augusta, prinášame podrobnosti

Požiadať o voľbu zo zahraničia by ste mali stihnúť do 9. augusta, prinášame podrobnosti Ilustr.foto: MV SR

Ministerstvo vnútra spustilo registráciu na voľbu poštou zo zahraničia 9. júna. Doteraz využilo túto možnosť cca 4 000 občanov Slovenskej republiky. Požiadať o voľbu poštou je možné elektronicky alebo listinne, pričom žiadosť musí byť doručená na MV SR najneskôr 9. augusta 2023.

Rezort vnútra v tejto súvislosti pripomína, že volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže voliť len poštou. Voľba poštou je určená aj pre voličov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať v cudzine.

Na podanie žiadosti je potrebné vlastniť platný slovenský občiansky preukaz alebo platný slovenský cestovný pas. V prípade, že volič má neplatný doklad, môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu, respektíve cestovného pasu na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku alebo zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky.

Elektronicky je možné podať žiadosť o voľbu poštou prostredníctvom novej elektronickej služby, ktorá je dostupná prostredníctvom webu MV SR, ako aj ústredného portálu verejnej správy.

Na odoslanie žiadosti je potrebné úspešné overenie totožnosti voliča. Totožnosť sa overuje úspešnou autentifikáciou alebo uvedením rodného čísla a čísla občianskeho preukazu alebo uvedením rodného čísla a čísla cestovného dokladu vydaného Slovenskou republikou.

Volič v žiadosti uvedie adresu miesta pobytu v cudzine a e-mailovú adresu. Odoslaná mu bude výzva na overenie e-mailu, ktorú musí vykonať do jednej hodiny od výzvy. Volič bude zapísaný do osobitného zoznamu voličov a bude mu zaslaná notifikácia na email a do elektronickej schránky, ak požiadal o voľbu poštou prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

Listinne posiela volič žiadosť o voľbu poštou Ministerstvu vnútra SR na adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC.

Obsahovať musí údaje o voličovi ako meno a priezvisko, rodné číslo a adresu miesta pobytu v cudzine. Volič k žiadosti pripája fotokópiu občianskeho preukazu alebo časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu; ostatné osobné údaje anonymizuje začiernením. Vzor žiadosti je dostupný na webovom sídle MV SR na odkaze www.minv.sk/?nr23-vzory.

Ministerstvo vnútra zašle voličom, ktorí požiadajú o voľbu poštou, najneskôr 21. augusta na adresu miesta pobytu v cudzine potrebné materiály na hlasovanie. Pri elektronickom podaní MV SR voličovi nezasiela hlasovacie lístky, len obálky. Hlasovacie lístky si volič stiahne z webu MV SR, kde budú zverejnené po zaregistrovaní kandidátnych listín. Pri písomnej žiadosti budú voličovi poslané aj hlasovacie lístky.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené ministerstvu vnútra najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (najneskôr 29. septembra do 12.00 h).

Zmena od posledných volieb do Národnej rady SR

Novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva sa voľba poštou zjednotila pre obe skupiny voličov zo zahraničia bez ohľadu na miesto trvalého pobytu. Prijímanie žiadosti aj ďalšia administratíva voľby poštou prešla kompletne na Ministerstvo vnútra SR. Agendu tak už nezabezpečujú obce a mestá, ktoré v predchádzajúcich parlamentných voľbách v roku 2020 vybavovali žiadosti voličov s trvalým pobytom na Slovensku, zdržiavajúcich sa v čase volieb v cudzine.

Všetky hlasy o voľbu poštou budú spočítané v osobitných volebných okrskoch, ktoré sa utvoria pre hlasovanie poštou. V nadchádzajúcich parlamentných voľbách bude po prvýkrát komplexne známe, ako volili voliči zo zahraničia. Pri voľbách v roku 2020 bol známy len výsledok hlasovania voličov, ktorí nemali trvalý pobyt na Slovensku. Hlasovacie lístky voličov s trvalým pobytom na Slovensku boli totiž vložené do volebnej schránky v príslušnom okrsku podľa miesta trvalého pobytu.

V parlamentných voľbách v roku 2020 volilo poštou zo zahraničia 48 925 voličov.