Škody po povodniach stúpajú, pribadajú stovky zatopených objektov, ako nahlásiť povodňovú škodu?

Škody po povodniach stúpajú, pribadajú stovky zatopených objektov, ako nahlásiť povodňovú škodu? lustr. foto: FB Bratislavský kraj

Len UNIQA doteraz eviduje takmer 200 nahlásených škôd, ktoré spôsobili povodne a záplavy v ostatných dňoch. Predbežná výška škôd už teraz dosahuje zhruba 350 000 Eur a očakávame, že v nasledujúcich dňoch bude stúpať.

Škody na domoch, bytoch a zariadení domácnosti následkom povodne a záplavy sa hradia z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré kryje živelné pohromy už v základnom poistení. Klientom odporúčame, aby škody po záplavách nahlasovali poisťovni cez rýchlu a prehľadnú online registráciu na https://skody.uniqa.sk/.

 Ako nahlásiť povodňovú škodu:

Správa o škode by mala obsahovať zoznam poškodených položiek s uvedením veku, rozsahu poškodenia a ceny.
K hláseniu škody si pripravte nasledovné podklady: číslo poistnej zmluvy alebo osobné údaje, podľa ktorých je možné poistnú zmluvu zistiť (rodné číslo, adresa a pod.), kontaktné údaje osoby (ideálne číslo mobilného telefónu), ktorá bude prítomná na mieste škody, prípadne kde inak ju možno zastihnúť za účelom obhliadky miesta škody, číslo účtu, na ktorý má UNIQA poisťovňa previesť poistné plnenie.
Pripravte fotodokumentáciu k súpisu poškodených a zničených vecí. V prípade poistených firiem bude poisťovňa potrebovať aj účtovnú evidenciu postihnutých vecí a stavu majetku pred povodňou vrátane zásob na sklade.
Ak si to situácia vyžaduje a ak to pomôže urýchliť obnovu, bezodkladne požiadajte UNIQA poisťovňu o zálohu na poistné plnenie. Do žiadosti napíšte číslo účtu, na ktorý je možné peniaze poslať.
Po nahlásení poistnej udalosti bude klient kontaktovaný likvidátorom poistnej udalosti alebo mu bude zaslaná SMS, e-mail alebo iná správa s kontaktnými údajmi na príslušného likvidátora a technika poisťovne.
V závislosti od typu a rozsahu škody sa buď zorganizuje obhliadka škody na mieste, alebo klient dostane list s požiadavkou na predloženie dokumentov. Poistná udalosť sa môže vybaviť aj kombináciou oboch postupov.
Pri obhliadke škody predložte účet, na ktorý má byť zaslaná poistná udalosť, ak ste tak neurobili už pri nahlasovaní škody.
O ukončení procesu likvidácie poistnej udalosti je klient informovaný listom, v ktorom je mu oznámená výška poistného plnenia, ktoré UNIQA poisťovňa zaslala na jeho účet.