Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 21.10. 2014

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 

 

- uložila sankciu – 7 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ, JOJ PLUS) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Smrtonosná pasca 4.0 dňa 1. 6. 2014 a programu Znamenie beštie 2 dňa 21. 6. 2014;

- uložila sankciu – 6 638 eur vysielateľovi MARKÍZA- SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (jednoznačná a zrozumiteľná výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku vo vysielanej reklame na lieky) v súvislosti vysielaním reklamného šotu na liek Coldrex MaxGrip Lesné ovocie dňa 20. 2. 2014 a reklamného šotu na liek Ibalgin 400 48 tabliet dňa 3. 5. 2014, pričom textové informácie, ktoré obsahovali, boli zobrazené v krátkej dĺžke a slabo čitateľné;

- uložila sankciu – 5 000 eur vysielateľovi MARKÍZA- SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) a sankciu - upozornenie na porušenie zákona za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorým došlo dňa 20. 3. 2014 odvysielaním príspevku Masáže počas vyučovania v programoch Prvé Televízne noviny a Televízne noviny;

- uložila sankciu – 1 000 eur poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie MARKÍZA- SLOVAKIA, spol. s r.o. za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s tým, že na stránke www.markiza.sk v sekcii www.tvnoviny.sk podsekcia Domáce poskytoval od 20. 3. 2014 program V obci na východe Slovenska sa učiteľka "mucinkovala" s 9-ročnými deťmi, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do osobnej cti dotknutej učiteľky;

- uložila sankciu – 2 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 12. 6. 2014 o cca 20:07 hod odvysielaním upútavky na program C.S.I.: Kriminálka New York, ktorú neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program;

- uložila sankciu – 1 500 eur vysielateľovi MARKÍZA- SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s tým, že dňa 17. 3. 2014 odvysielal program Teleráno, v ktorom boli umiestnené produkty, bez zreteľnej informácie o umiestnení produktov označením na konci programu; - uložila sankciu – 1 500 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s tým, že dňa 30. 3. 2014 odvysielal program X Factor, v ktorom boli umiestnené produkty, bez zreteľnej informácie o umiestnení produktov označením na konci programu, - uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV, s.r.o.

(programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 26. 4. 2014 odvysielaním komunikátu Eurominúty, ktorý neobsahoval jednoznačné, presné a správne inštruovanie o spôsobe riešenia zadanej úlohy a výsledok uvedený ako správny nekorešpondoval so žiadnym zadaním uvedeným počas hry; - začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním v dňoch 14., 16. a 17. 7. 2014, keď mohlo vo viacerých časových úsekoch dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;

- začala tri správne konania voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Myšlienky vraha dňa 4. 8. 2014 o cca 16:05 hod, programu Myšlienky vraha dňa 5. 8. 2014 o cca 16:04 hod a programu Myšlienky  vraha – Hope dňa 13. 8. 2014 o cca 16:00 hod, ktoré boli označené ako nevhodné pre maloletých do 12 rokov;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti v vysielaním programu Som číslo štyri dňa 6. 9. 2014 o cca 20:30 hod.