Hovorca KBS k otázkam o výsledkoch parlamentných volieb

K téme parlamentných volieb zaznelo na adresu Konferencie biskupov Slovenska v posledných dňoch viacero otázok, tak od žurnalistov, ako aj od súkromných osôb. Hovorca KBS preto pokladal za vhodné zhrnúť k danej oblasti niekoľko základných informácií.

"Ako už bolo deklarované, slovenskí biskupi oceňujú aktívnu účasť všetkých občanov, ktorí využili hlasovacie právo a pristúpili k parlamentným voľbám 2016. Želajú si, aby legitímne zvolení predstavitelia svoju službu v Národnej rade vykonávali zodpovedne a svedomito, pre spoločné dobro obyvateľov našej vlasti. Poslancov vyzývajú, aby postupovali s rozvážnosťou a boli si vedomí povinnosti úcty pre všetkých občanov našej vlasti. Vyslovujú nádej, že novozvolení zástupcovia v Národnej rade Slovenskej republiky budú svojmi slovami a skutkami jasne odmietať čo len náznaky akejkoľvek rasovej a náboženskej neznášanlivosti.

Ku konkrétnym percentuálnym výsledkom jednotlivých strán KBS neplánuje vydávať osobitné stanoviská. Na základe opakujúcich sa podnetov však možno konštatovať nasledovné. Nová situácia v parlamente naznačuje, že určitá časť občanov našej krajiny nadobudla presvedčenie, že doterajšie pôsobenie politických predstaviteľov náležite nereflektovalo ich požiadavky. Naprieč voličským spektrom sa dajú vnímať známky frustrácie, či straty dôvery v štandardné politické zoskupenia.

Posilnenie takých strán, ktoré majú blízko k tzv. radikálnym riešeniam, svedčí o celospoločenskej potrebe venovať viac pozornosti občanom, ktorí majú dlhodobo pocit, že ich problémy a sťažnosti sa neriešia. Svoj podiel pritom zohráva aj pocit nedôvery voči zachovávaniu spravodlivosti v rozličných oblastiach politického života. Na druhej strane treba zdôrazniť, že skratky ako riešenia sa síce môžu zdať lákavé: ich unáhlené používanie sa však spája s vážnym nebezpečenstvom poblúdenia - čo platí tak v politickej, ako aj v náboženskej oblasti.

Pri otázke, či je vstup niektorých strán do parlamentu pre budúcnosť Slovenska rizikom a či by ich Cirkev nemala priamo odsúdiť treba podotknúť, že rizikom je na prvom mieste nedostatok porozumenia pre požiadavky voličov, otvárajúci cestu ponuke zjednodušených a radikálnych riešení, ktoré môžu pôsobiť príťažlivo. Zrkadlovo obrátené, odsúdenie jednotlivých politických predstaviteľov, schopných kalkulovať so spomenutými skutočnosťami, je síce radikálnym, avšak zjednodušeným riešením - ktoré môže pre niektorých pôsobiť príťažlivo, no veci do skutočného poriadku neuvedie. Je očividné, že korene problému siahajú oveľa hlbšie.

Ak sme teda spomenuli, že v základe vzniknutej situácie možno vnímať nedostatočnosť primeraného rozlišovania, nemalo by rozlišovanie chýbať pri hľadaní správnych odpovedí, a to aj s prihliadnutím na pochybnosť, či ostrakizovanie zo strany inštitúcií na konkrétnych predstaviteľov zapôsobí oslabujúco, alebo práve naopak.

Napokon možno pripomenúť, že KBS pred voľbami ani po nich nemôže jednotlivým kňazom či veriacim diktovať politické presvedčenie. Zároveň však treba zopakovať, že vyjadreniam kňazov, ktorí verejne deklarovali, koho chcú voliť, prináleží výlučne osobný, a v nijakom prípade inštitucionálny charakter."

Martin Kramara, hovorca KBS