Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu 22. 3. 2016

Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- uložila sankciu – pokutu 497 eur vysielateľovi Rádio Prešov, s.r.o. (programová služba RÁDIO PREŠOV) za porušenie § 38 ods. 2 ZVR, ku ktorému došlo dňa 24. 6. 2015 tým, že 12-krát odvysielal program Dopravný servis bez označenia sponzora programu na začiatku programu a za porušenie § 35 ods. 8 ZVR, ku ktorému došlo dňa 24. 6. 2015 tým, že štyrikrát odvysielal komunikáty propagujúce kultúrne podujatia vo forme dlhších reklamných oznámení spracovaných do podoby programov informačného charakteru bez tohto, aby začiatok vysielania týchto komunikátov zreteľne oddelil slovným upozornením na charakter tohto vysielania;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o. (programová služba Rádio KISS) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že nevyužíval v dňoch 30. 9. 2015 a 18. 1. 2016 frekvencie 89,0 MHz Rožňava, 97,8 MHz Medzilaborce, 97,8 MHz Stropkov, 104,2 MHz Domaša a v dňoch 30. 9. 2015 a 14. 1. 2016
frekvenciu 95,9 MHz Snina – Ščobík na účely, na ktoré mu boli pridelené;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. (www.tivi.cas.sk) za porušenie § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej mediálnej komerčnej komunikácie), ku ktorému došlo dňa 31. 7. 2015 v sekcii Celebrity v programe Hrmová v akcii: Hrmííí (názov v katalógu: Neuveríte, koľko chlapov sa namotalo na sexicu Hrmovú, nie je tam aj ten váš? Sledujte skrytú kameru!) obsahujúcom obrazové informácie o alkoholickom nápoji Amundsen vodka, ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo vysielaním programu Policajt z Beverly Hills 2 dňa 16. 1. 2016 o cca 10:16 hod;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. e) ZVR (zákaz otvorenej alebo skrytej formy propagácie alkoholizmu, fajčenia, užívania omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovania následkov užívania uvedených látok), ku ktorému došlo vysielaním programu Teleráno dňa 19. 1. 2016;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo vysielaním upútavky na program Naši dňa 6. 1. 2016 o cca 17:41hod;

- uznala za neopodstatnené 10 sťažností resp. ich častí.