Koncesionárske končia. Kedy máte zaplatiť poslednú platbu a čo bude s nedoplatkami?

Koncesionárske končia. Kedy máte zaplatiť poslednú platbu a čo bude s nedoplatkami?

Od 1.7.2023 sa ruší povinnosť platiť úhrady RTVS, tzv. koncesionárske poplatky. Prinášame časté otázky a odpovede RTVS ohľadom rušenia poplatkov ale aj ohľadom vymáhania nedoplatkov:

Od kedy sa nemá platiť?
Ak platíte úhradu RTVS cez SIPO doklad, od mesiaca 07/2023 Vám nebude na platobnom doklade SIPO vystavovaný nový predpis RTVS, nie je potrebné kontaktovať RTVS.
Ak platíte úhradu RTVS prevodným príkazom, od 1.7.2023 úhradu RTVS neplaťte, zrušte si prípadný trvalý príkaz vo Vašej banke.

Aký je posledný termín na zaplatenie pravidelnej úhrady?
Povinnosť platiť úhradu RTVS má platiteľ do 30.6.2023.

Musim posielať žiadosť o odhlásenie z dôvodu zrušenia povinnosti platiť úhradu RTVS?
Odhlásenie z dôvodu zrušenia povinnosti platiť úhradu RTVS neposielajte. Od 1.7.2023 Vám povinnosť platiť túto úhradu automaticky zaniká. 

Platia sa koncesionárske poplatky dopredu alebo spätne?
V prípade, že úhradu platíte mesačne, povinnosť zaplatiť úhradu máte do posledného dňa príslušného mesiaca. Ak platíte úhradu polročne, splatnosť bola do 31.1.2023. V prípade štvrťročnej periodicity je splatnosť úhrady 31.1. a následne 30.4.2023, čím bude pokrytá úhrada do 30.6.2023. 

Odporúčame aj: Koncesionárske sa rušia, kedy máte zaplatiť poslednú platbu a čo keď ste zaplatili viac?

Zaplatil som ročnú platbu, kedy mi bude vrátená platba za 2.polrok?
Preplatok za uhradenú ročnú platbu 2023 bude platiteľom vrátený v 2. polroku 2023, t.j. po nadobudnutí účinnosti zákona o zrušení úhrady RTVS.  

Čo sa stane, keď nezaplatím úhradu RTVS?
V prípade nezaplatenia úhrady je RTVS, ako vyberateľ úhrady, povinná zaslať výzvu na úhradu nedoplatku. Platiteľ je povinný nedoplatok zaplatiť do 30 dní od doručenia výzvy. V prípade, že nedoplatok nebude uhradený, vyberateľ úhrady si zaplatenie nedoplatku spolu s pokutou v zmysle zákona o úhrade, súdnym poplatkom a poštovými sadzbami, uplatní na súde. 

Ako a kde zistím, či mám nedoplatok?
Nedoplatok je možné skontrolovať aj online na svojom web účte. Ak nemáte prístup na svoj web účet, je možné si ho vytvoriť alebo nás môžete kontaktovať cez kontaktný formulár Domácnosti alebo Zamestnávatelia.

Chcem uhradiť nedoplatok, kde tak môžem urobiť?
Dlh môžete uhradiť bankovým prevodom, alebo platobnou kartou.
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333
Domácnosti: Variabilný symbol (VS): Váš variabilný symbol alebo evidenčné číslo SIPO uvedené vo výzve.
Zamestnávatelia: VS je 88+IČO
konštantný symbol: 0558.
BIC (SWIFT): SPSRSKBA

Ako treba zrušiť platby, keď mám napríklad nastavené inkaso?
Ak platíte úhradu prostredníctvom služby SIPO Slovenskej pošty, nie je potrebné vykonať žiadnu akciu, RTVS prestane od júla zasielať predpis na SIPO doklade. Ak úhradu RTVS platíte priamo na účet RTVS, je potrebné od júla zrušiť trvalý príkaz na úhradu.

Prečo som dostal výzvu na úhradu nedoplatku napríklad z roku 2010 alebo 2012, teda s takým veľkým časovým odstupom?
RTVS ako vyberateľ úhrady vyberá úhrady za služby verejnosti, známe ako koncesionárske poplatky. V prípade, že u platiteľa úhrady je evidovaný nedoplatok, RTVS má zákonnú povinnosť zaslať platiteľovi výzvu na úhradu nedoplatku. Pri generovaní výziev je podstatný nedoplatok, nie dátum jeho vzniku.

Súvisí zasielanie výziev s blížiacim sa zrušením koncesií?
RTVS výzvy na úhradu nedoplatku zasiela pravidelne v priebehu celého roka. Zasielanie výziev nesúvisí s blížiacim sa zrušením koncesií, výzvy sú zasielané priebežne počas celej doby fungovania koncesionárskych poplatkov. 

Bude RTVS zasielať výzvy na úhradu nedoplatkov aj po 30.6. 2023?
Vyberateľ úhrady vykonáva kontrolu platenia úhrady počas celého obdobia výberu úhrady RTVS, preto aj po 30.6.2023 RTVS bude pokračovať v kontrole. V prípade, že u platiteľa úhrady bude evidovaný nedoplatok, RTVS má zákonnú povinnosť zaslať platiteľovi výzvu na úhradu nedoplatku.

Ako funguje systém upomienok v RTVS?
Pri evidovanom počte vyše milióna platiacich platiteľov ich RTVS zašle vyše 100 tisíc ročne každý rok. Výzvy sú zasielané postupne od vyšších nedoplatkov až po tie nízke, ktoré predstavujú aj nedoplatok od jedného mesačného poplatku 4,64 €. 
Ak Vám bola doručená výzva na úhradu nedoplatku, bližšie informácie nájdete v časti Výzvy.

Prečo musím platiť aj poštovné, ak som dostal výzvu na úhradu nedoplatku?
Suma nedoplatku je vrátane poštových sadzieb, poštovné má RTVS povinnosť účtovať v zmysle zákona o úhrade.