Európska vysielacia únia: Vládny návrh zákona o RTVS ohrozuje nezávislosť média

Európska vysielacia únia: Vládny návrh zákona o RTVS ohrozuje nezávislosť média Foto: MKSR

Európska vysielacia únia (EBU) je veľmi znepokojená návrhom slovenskej vlády, ktorý ohrozuje redakčnú nezávislosť jej člena Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS).

Podľa návrhu zákona by sa RTVS premenovala na Slovenskú televíziu a rozhlas, čo by umožnilo vláde odvolať všetkých doterajších členov Rady RTVS vrátane generálneho riaditeľa. Vznikne nová riadiaca rada zo siedmich členov – troch vymenuje ministerstvo kultúry a štyroch parlament ovládaný vládnou koalíciou. Generálneho riaditeľa nového vysielateľa by menovala táto rada, ktorá by mala tiež právomoc ich odvolať z akýchkoľvek dôvodov.

„Zdá sa, že ide o jemne zastretý pokus premeniť slovenské verejnoprávne médium na štátom kontrolované médiá," povedal generálny riaditeľ EBU Noel Curran. „Bol by to nebezpečný krok späť pre demokraciu a slobodu prejavu. Nezávislé, objektívne verejnoprávne médiá slúžia ako základný kameň zdravej spoločnosti, poskytujú občanom rôzne perspektívy a dávajú na zodpovednosť tých, ktorí sú pri moci. Musíme tvrdo chrániť integritu a nezávislosť RTVS, pretože je to nevyhnutné pre podporu informovaného občianstva a ochranu demokratických hodnôt," dodal Curran.

Navrhovaný zákon by bol v rozpore s rôznymi medzinárodnými normami. Napríklad v odporúčaní Rady Európy sa uvádza, že „prvou prioritou verejnoprávnych médií musí byť zabezpečenie toho, aby kultúrne, politické a programové procesy odrážali a zabezpečovali redakčnú a prevádzkovú nezávislosť“.

Rozhodujúce je, že zloženie a právomoci udelené novej riadiacej rade by boli tiež v rozpore s európskym zákonom o slobode médií (EMFA), ktorý stanovuje prísne záruky pre nezávislé fungovanie verejnoprávnych médií. Akt výslovne uvádza: „Členské štáty zabezpečia, aby postupy menovania a odvolávania vedúceho manažmentu alebo členov správnej rady poskytovateľov verejnoprávnych médií mali za cieľ zaručiť nezávislosť poskytovateľov verejnoprávnych médií... Môžu byť odvolaní pred koncom funkčného obdobia len výnimočne, ak už nespĺňajú zákonom vopred stanovené podmienky potrebné na výkon ich funkcie vopred stanovené vnútroštátnym právom alebo z osobitných dôvodov protiprávneho konania alebo závažného pochybenia, ktoré vopred vymedzuje vnútroštátne právo.“

Ako odporúčala minuloročná správa EÚ o právnom štáte, Slovensko by malo „pokračovať v procese posilňovania pravidiel a mechanizmov na posilnenie nezávislého riadenia a redakčnej nezávislosti verejnoprávnych médií s prihliadnutím na európske štandardy verejnoprávnych médií“. Tieto návrhy sú v priamom rozpore s týmto odporúčaním, upozorňuje EBU.

"Vyzývame slovenské orgány, aby prehodnotili svoj návrh, umožnili otvorenú verejnú diskusiu, zosúladili sa s medzinárodnými štandardmi a pripravovaným právom EÚ a urobili všetko, čo je v ich silách, aby zabezpečili riadne fungovanie slobodnej tlače a nezávislých verejnoprávnych médií vo svojej krajine," dodáva EBU.