Tajomník grantovej komisie má šťastie. Aj časopis, pre ktorý píše

Tajomník grantovej komisie má šťastie. Aj časopis, pre ktorý píše Foto: MKSR

Ministerstvo kultúry prideľuje každoročne z peňazí zo štátneho rozpočtu dotácie pre rôzne mimovládne organizácie. Žiadostí chodí neúrekom, no len na niektorých sa usmeje šťastie, že ich podporia. Ale je tu výnimka, dotáciu každoročne dostáva rubrika časopisu, do ktorej píše úradník, ktorý na ministerstve zberá žiadosti o dotácie.

 

 


Veľké šťastie má časopis, pre ktorý píše tajomník komisie Ján Bábik, Krásy Slovenska. Ministerstvo pravidelne udeľuje štedrú dotáciu na rubriku časopisu Túry do literatúry, ktorej autormi sú Jaroslav Rezník a Bábik.  Na veľký úspech pri získavaní dotácií zo štátneho rozpočtu upozornil Michal Rehúš na webe Kloaka. Rehúš  podrobne píše o pôsobení Bábika na ministerstve, kde je tajomníkom v troch dotačných podprogramoch, vrátane podprogramu Vydávanie umeleckých a kultúrnych časopisov.

Bývalý redaktor SRo Ján Bábik pracuje na ministerstve kultúry desať rokov. Tajomníkom dotačných komisií je od roku 2006.

Rubrike Túry do literatúry udeľuje komisia dotáciu od roku 2009. (V roku 2009 to bolo 7 000 eur, v roku 2010 7 000 eur, v roku 2011 5 000 eur, v roku 2012 6 000 eur a v roku 2013 5 000 eur. A v tomto roku žiada ďalších 7 tisíc.) Málo ktorej organizácii sa podarí získať väčšinu zo žiadanej sumy a sú len malé výnimky, ktoré dostávajú dotáciu pravidelne.  „Počas 5 rokov sa ušlo tejto rubrike 30 000 eur. Pritom časopis Krásy Slovenska vychádza v podobe dvojčísel 6 krát ročne. Sama rubrika Túry do literatúry má len 8 strán," upozorňuje Rehuš, ktorý si myslí, že je tu podozrenie z konfliktu záujmov.

Konflikt záujmov ministerstvo nevidí

Ministerstvo kultúry v tom konflikt záujmov nevidí: "Hovoriť o konflikte záujmov v prípade Jána Bábika je zavádzajúce," napísal v stanovisku pre Omédiách.com hovorca ministerstva Jozef Bednár. „Ján Bábik nie je ani štatutárnym zástupcom, ani spoločníkom neziskovej organizácie Geoinfo Slovakia, ktorá vydáva časopis Krásy Slovenska, a takisto nie je ani zamestnancom tejto neziskovej organizácie." Dotácia ide vždy len na rubriku, ktorej je Bábik jeden z dvoch uvedených autorov.

„Ako tajomník spomenutých dotačných komisií nie je ich členom, nevstupuje žiadnym spôsobom do diskusií pri rozhodovaní o dotáciách a nemá ani hlasovacie právo. Tajomník komisie takisto ani nemenuje členov komisií. Zároveň však žiadna právna úprava nevylučuje autorskú činnosť člena komisie (ani jej tajomníka) na projekte, ktorý sa uchádza o podporu, pokiaľ o tomto projekte nehlasoval. Zákon o poskytovaní dotácií autorov nediskriminuje a publikačnú ani pedagogickú činnosť nevylučuje," povedal Bednár.

Keď sa sedí na dvoch stoličkách

„Tajomník komisie síce nemá hlasovacie právo, ale zúčastňuje sa na každom rokovaní komisie, vedie celú agendu, predkladá žiadosti o dotácie na rokovanie, informuje komisiu o ministerstvom schválených prioritách štátnej podpory v príslušnej oblasti, či o spôsobe a kritériách hodnotenia žiadostí atď. Čo je však ešte dôležitejšie, vzhľadom na to, že podľa Rokovacieho poriadku členov dotačných komisií vymenúva minister kultúry na návrh vedúceho zamestnanca gestora, môže mať tajomník ako zamestnanec ministerstva kultúry prislúchajúci pod daného gestora dosah na zloženie komisie," napísal Rehuš.

Časopis dostane podporu pravdepodobne aj tento rok. „Celkové náklady na vytlačenie jedného čísla Krás Slovenska sú vo výške 81 000 eur. Pokiaľ ide o podporu projektu časopisu Túry do literatúry z dotačného programu, je to dlhodobo zaužívaný spôsob podpory pre taký časopis, ktorý sa venuje literatúre. Obdobne dostávajú takúto podporu na konkrétnu svoju rubriku napríklad časopisy Slovenské pohľady, Rebrík (literárna príloha Čítanie a túlanie) alebo Slovenské národné noviny (príloha Orol tatranský)," povedal Bednár.

Bábik na otázky Omédiách.com nereagoval.