Európsky parlament tlačí na prísnejšie tresty za nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti

Európsky parlament tlačí na prísnejšie tresty za nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti Ilustr. reprofoto RTVS

Súčasné pravidlá obmedzujú ochranu pred nenávisťou na špecifické motívy, ako je rasa, náboženstvo alebo národný pôvod. Sloboda prejavu by sa nemala používať ako štít pre nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti, či už online alebo offline. Poslanci Európskeho parlamentu vyzývajú Radu Európy, aby konečne dosiahla pokrok v oblasti právnych predpisov s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany pred nenávisťou pre všetkých v Európe.

Rada by mala prijať rozhodnutie o zahrnutí nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti medzi trestné činy v zmysle článku 83 ods. 1 ZFEÚ (tzv. trestné činy EÚ) do konca súčasného volebného obdobia, uvádza Parlament v správe prijatej vo štvrtok. Ide o mimoriadne závažné trestné činy s cezhraničným rozmerom, pre ktoré Parlament a Rada môžu stanoviť minimálne pravidlá na vymedzenie trestných činov a sankcií.

Poslanci sa snažia zabezpečiť univerzálnu ochranu pre všetkých s osobitným zameraním na osoby, ktoré sú najčastejšie cieľom týchto prejavov a zraniteľné skupiny a komunity. Trestné zákony členských štátov sa v súčasnosti zaoberajú nenávistnými prejavmi a trestnými činmi z nenávisti rôznymi spôsobmi, zatiaľ čo pravidlá platné v celej EÚ sa uplatňujú len vtedy, ak sú takéto trestné činy spáchané na základe rasy, farby pleti, náboženstva, pôvodu alebo národného či etnického pôvodu.

Parlament vyzýva Komisiu, aby zvážila „otvorený“ prístup, v rámci ktorého by sa dôvody diskriminácie neobmedzovali na uzavretý zoznam s cieľom zabezpečiť, aby sa pravidlá vzťahovali na incidenty motivované novou a meniacou sa sociálnou dynamikou. Zdôrazňuje, že sloboda prejavu, ktorá je kritická, sa nesmie využívať ako štít pre zakrytie nenávisti, a zdôrazňuje, že zneužívanie internetu a obchodný model platforiem sociálnych médií prispievajú k šíreniu a posilňovaniu nenávistných prejavov.

Poslanci tiež žiadajú, aby sa osobitná pozornosť venovala maloletým osobám, a to aj pri šikanovaní v školách a kyberšikane, a chcú, aby sa vytvoril pevný rámec pre obete s prierezovým prístupom, odbornou prípravou príslušných odborníkov a opatreniami na zabezpečenie bezpečného prístupu k spravodlivosti, špecializovanej podpore a odškodneniu, ako aj bezpečného prostredia na zvýšenie počtu hlásení o incidentoch.