Poisťovne UNIQA a AXA sa zlúčili a fungujú už len pod jednou značkou

Poisťovne UNIQA a AXA sa zlúčili a fungujú už len pod jednou značkou Foto: Uniqa

Zlúčenie poisťovní UNIQA a AXA bolo posledným naplánovaným krokom v procese integrácie poisťovní, ktorá tak bola dokončená ku dňu 31.8.2021.

Zlúčenie poisťovní k dňu 31.8.2021 schválila Česká národná banka aj Národná banka Slovenska a týka sa: AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom v Bratislave a UNIQA pojišťovna.

AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s. sú spoločnosti, ktoré zanikajú fúziou a UNIQA pojišťovňa, a.s. sa stáva ich nástupníckou spoločnosťou. Značka AXA zostáva v ČR i SR zastúpená iba v AXA Assistance.

„Z UNIQA sa stáva finančná skupina s výrazne silnejšou pozíciou ako doteraz. UNIQA si po zlúčení posilní pozíciu štvorky na slovenskom trhu, na českom poistnom trhu zaujme pozíciu päťky,“ informuje spoločnosť v tlačovej správe.
UNIQA bude na Slovensku pôsobiť ako pobočka českej UNIQA pojišťovny

Na Slovensku bude obchodná činnosť nástupníckej spoločnosti realizovaná prostredníctvom organizačnej zložky pod obchodnou firmou UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu. Model podnikania slovenskej UNIQA poisťovne sa tak zmení z akciovej spoločnosti na pobočku českej UNIQA.

Vzhľadom na fakt, že UNIQA pojišťovna  a UNIQA poisťovňa už roky úzko spolupracovali a mali jednotné vedenie, zriadenie pobočky českej UNIQA na Slovensku je logickým vyústením tejto spolupráce.

„Rovnako fungovala pred fúziou aj spoločnosť AXA, preto z hľadiska fungovania po spojení považujeme tento model za ekonomicky optimálny. Očakávame od neho zefektívnenie organizácie riadenia a rozhodovacích procesov, ktoré v konečnom dôsledku povedú k zlepšeniu poskytovania služieb zákazníkom. Zmenou sa pre klientov na Slovensku nič nemení. Poisťovne totiž podliehajú v rámci EÚ systému prísnej regulácie vyplývajúcej predovšetkým zo smernice Solventnosť II, ktorá stanovuje prísne požiadavky na kapitál, správu a riadenie poisťovní, zverejňovanie informácií ako aj na efektívny manažment rizík a metódy dohľadu. Táto regulácia zabezpečuje vysokú ochranu poistníkov a poistených bez ohľadu na to, či poisťovňa vykonáva poisťovaciu činnosť na Slovensku na základe povolenia udeleného NBS alebo ako pobočka poisťovne na základe povolenia udeleného regulátorom iného členského štátu EÚ,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ UNIQA Martin Žáček.

Všetci klienti zanikajúcich spoločností sa automaticky stávajú klientami spoločnosti UNIQA pojišťovna, a.s., ktorá je ich novým poistiteľom. Táto zmena nemá žiadny vplyv na trvanie či obsah poistných zmlúv alebo poistné podmienky platné v ČR a v SR, informuje spoločnosť.