TÚ SR navrhuje znížiť cenu za prepojenie do mobilných sietí o 67%

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zverejnil 22.3.2013 návrh rozhodnutia, ktorým plánuje znížiť tzv. prepojovacie poplatky, ktoré si účtujú mobilní operátori. Na základe tohto rozhodnutia budú všetci traja mobilní operátori povinní účtovať maximálnu cenu za ukončenie volania vo svojej sieti vo výške 0,0122 € za minútu, čo by znamenalo pokles tejto ceny o cca 67%. TÚ SR reguluje maximálnu výšku prepojovacích poplatkov v mobilných sieťach od roku 2009, čím vytvára podmienky pre zvyšovanie konkurencie medzi operátormi, znižovanie cien a rozširovanie ponuky pre užívateľov služieb.


TÚ SR navrhuje, aby všetci traja mobilní operátori boli povinní od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni doručenia jeho rozhodnutia účtovať za službu ukončenia volania maximálnu cenu vo výške 0,0122 € za minútu pri všetkých volaniach zostavených v inej národnej alebo zahraničnej mobilnej, prípadne fixnej sieti. Pripomienky k návrhu rozhodnutia o regulácii cien môžu dotknuté osoby predložiť do jedného mesiaca od zverejnenia na konzultačnom mieste úradu, t.j. do 22.4.2013.
TÚ SR stanovil cenu za službu ukončenia volania, ktorá vychádza z nákladov teoretického efektívneho podniku využitím nákladového modelu čistých prezieravých dlhodobých prírastkových nákladov (Bottom up Long Run Incremental Costs pure ďalej len „BU LRIC pure"). Uplatnenie tohto modelu je v súlade s koncepciou rozvoja siete efektívneho podniku. Cieľom modelu je vypočítať cenu za službu ukončenia volania jedného teoretického podniku a preto vychádza z celkovej prevádzky všetkých podnikov poskytujúcich služby v mobilných sieťach na Slovensku, tzn. z jedného teoretického trhu, na ktorom pôsobí viac podnikov. Teoretický podnik simuluje správanie efektívneho podniku na plne konkurenčnom trhu. Efektívny podnik je podnik využívajúci efektívne technológie a efektívne sieťové prvky, pričom sa vychádza z priemernej ceny vstupov pri súčasnom zohľadnení kapacitných parametrov zariadení. Vypočítaná cena za službu ukončenia volania vychádza z topológie siete teoretického efektívneho podniku. Z toho vyplýva, že vypočítaná cena pre službu ukončenia je maximálnou a symetrickou cenou, ktorú je významný podnik oprávnený účtovať za službu ukončenia volania vo verejnej mobilnej telefónnej sieti významného podniku.
TÚ SR reguluje aj prepojovacie poplatky v pevných sieťach. Pred dvomi týždňami navrhol uložiť trinástim operátorom povinnosť účtovať cenu za ukončenie volania v ich pevnej sieti max. vo výške 0,001234 eura, čo by znamenalo pokles tejto ceny o cca 75% pri prepojení na miestnej úrovni, pri prepojení na prvom tranzite o 83% a pri prepojení na druhom tranzite až o 90%.
Návrh cenového rozhodnutia a výzva na podávanie pripomienok k návrhu sú zverejnené na konzultačnom mieste TÚ SR - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3062