Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu 22. 10. 2019

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 

• odňala frekvenciu 92,3 MHz Levice vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Rádio One), za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu, že v dňoch 12. 3. 2019, 20. 5. 2019 a 8. 8. 2019 nevyužíval frekvenciu na účely, na ktoré mu bola pridelená;

• uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Jednotka) za porušenie §18aa ods. 1 písm. c) ZVR (multimodálny prístup) v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím v rámci programov Duel a 5 proti 5, dňa 15. 2. 2019 a programu Najväčší Slovák, dňa 6. 4. 2019, v rámci ktorých pri zobrazovaní titulkov nebola dodržaná povinnosť používať pomlčku na začiatku vety ako znamienko na oddelenie hovoreného prejavu jednej postavy od predchádzajúceho hovoreného prejavu inej postavy;

• uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 20. 3. 2019 o cca 19:00 hod. odvysielaním programu Televízne noviny, (príspevok s názvom Karadžič dostal doživotie), ktorý obsahoval zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami a obeťami v podobe odvysielania obrazov zranení, krvi a telesných znetvorení bez príslušného predchádzajúceho slovného upozornenia „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, za porušenie § 28b ods. 1 ZVR, v súvislosti s tým, že za mesiace január, február a marec 2019 nevyhradil v rozhlasovej programovej službe Rádio Devín a Rádio Patria z času vysielania hudobných diel najmenej 35 % vysielaniu slovenských hudobných diel a za porušenie § 28b ods. 4 ZVR, v súvislosti s tým, že za mesiac január 2019 v prípade programovej služby Rádio Devín a za mesiace január, február a marec 2019 v prípade programových služieb Rádio Patria a Rádio Pyramída nevyhradil z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam najmenej 20% vysielaniu nových slovenských hudobných diel;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona  vysielateľovi T – services, s.r.o. (programová služba TVT – Turzovská televízia) za porušenie § 16 ods. 2 písm. c) ZVR v spojení s § 14 ods. 1 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, ku ktorému došlo tým, že dňa 8. a 9. 11. 2018 v čase o cca 13:59 hod., 14:58 hod., 15:58 hod. a 16:58 hod. odvysielal v rámci programu Turzovské aktuality príspevky s názvom Obyvatelia bytovky 272 v Predmieri sa dočkali; V Predmieri rastie oporný múr, vyrieši dlhodobý problém; Chodník na Vyšnom Konci je už dokončený; Preventívne opatrenia proti povodniam na Vyšnom Konci; Práce pokročili – pri železničnej stanici sa už asfaltuje; Získaný asfaltový výfrez mesto znovu využije, ktoré obsahovali informácie o primátorovi mesta Turzovka, ktoré boli v prospech tohto kandidáta vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Súdna sieň, zo dňa 28. 8. 2019;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 11. 8. 2019 o cca 20:40 hod. odvysielal program Kuriér 4 – Reštart, označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – časové zaradenie) v súvislosti s tým, že dňa 15. 8. 2019 o cca 08:40 hod. odvysielal upútavky na program Bournov mýtus a program Demolátor, označené ako nevhodné pre maloletých do 15 rokov, ktoré predchádzali programu Tom a Jerry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, čím mohol porušiť povinnosť zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s podmienkami JSO;

• uznala za neopodstatnené 6 sťažností, respektíve ich častí.