Tlačová správa z 3. zasadnutia Arbitrážnej komisie RPR 2020

Dňa 26. 03. 2020 sa konalo 3. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 5 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúci nálezy:

Internetový banner: „Najvyššie zľavy teraz!“, zadávateľa: BUBO travel agency, s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči internetovej reklame zadávateľa BUBO travel agency, s.r.o. Sťažovateľ uvádza, že v septembri roku 2019 zadávateľ v rámci svojej reklamy uvádzal tvrdenie „Najnižšie ceny teraz!“. Sťažovateľ ďalej uvádza, že v novembri spoločnosť uskutočnila akciu, v rámci ktorej ponúkala svoje služby so zľavou 30%, čo bola podľa jeho názoru ešte výraznejšia zľava a klamlivým bolo tvrdenie zo septembra. Sťažovateľ má za to, že zadávateľ v septembri vedel, že v budúcnosti poskytne vyššie zľavy, a teda klamlivo informoval o najnižších cenách.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Internetový banner: „Najvyššie zľavy teraz!“, zadávateľa: BUBO travel agency, s.r.o. ale je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu.

V predmetnom prípade AK RPR posudzovala v súvislosti s reklamou tvrdenie v znení: „Najvyššie zľavy teraz!“, ktoré bolo uvedené ako súčasť internetového banneru, prostredníctvom ktorého zadávateľ komunikoval výhodné ceny a zľavy na vybrané druhy zájazdov. V prvom rade sa AK RPR zaoberala otázkou možnej klamlivosti reklamy z dôvodu, ktorý popisuje samotný sťažovateľ. V danom prípade sa však s argumentáciou sťažovateľa nestotožnila. Zadávateľ uvádzal, že poskytuje „najvyššie zľavy“ na vybrané zájazdy, v rámci konkrétnej reklamnej akcie v konkrétnom čase. To, že zadávateľ v budúcnosti poskytol vyššie zľavy v rámci inej marketingovej akcie nie je dôvodom k tomu, aby reklama bola vyhodnotená ako klamlivá. Z reklamy je jasné, že zľava sa týkala konkrétneho obdobia – časového úseku s platnosťou do minulosti, nie do budúcnosti, ako by tomu bolo napr. pri použití textu „..už nikdy nedostanete vyššiu zľavu“. Predmetnú akciu preto nemožno posudzovať smerom do budúcnosti, a teda vo význame, že v budúcnosti zadávateľ nemôže uplatniť napríklad inú akciu s vyššími zľavami, a v tomto kontexte námietky sťažovateľa AK RPR ani neuznala.

AK RPR sa však zaoberala posudzovaním pravdivosti reklamy smerom k minulosti. V zmysle Kódexu reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt (čl. 15 ods. 4 Kódexu). Zadávateľ využil superlatív v kontexte tvrdenia „najvyššie zľavy“. Aj s ohľadom na vyššie uvedené má AK RPR za to, že na to, aby bolo využitie superlatívu v danom prípade opodstatnené, musí zadávateľ vedieť preukázať, že zľavy k uvedenému produktu boli s ohľadom na minulosť skutočne najvyššie, a teda, že služby / produkty, na ktoré sa ponuka vzťahovala neboli napríklad v rámci relevantného obdobia (napríklad danej sezóny) poskytované za nižšie ceny, resp. s vyššími zľavami ako v čase platnosti posudzovanej reklamy. Tieto skutočnosti však zadávateľ nijako nepreukázal, a preto má AK RPR za to, že využitie superlatívu bolo v danom prípade neopodstatnené.

Reklama v mieste predaja: „Doba slovenská – Slovenské kravičky, pekných syrov máte“, zadávateľa: BILLA s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči printovej reklame umiestnenej v mieste predaja – v predajniach, zadávateľa BILLA s.r.o. Sťažovateľ namieta voči tvrdeniu: „Slovenské kravičky, pekných syrov máte“, ktoré je súčasťou reklamného vizuálu a má za to, že reklama porušuje ustanovenia čl. 10 ods. 2 a čl. 11 Kódexu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklama v mieste predaja: „Doba slovenská – Slovenské kravičky, pekných syrov máte“, zadávateľa: BILLA s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila. Cieľom reklamnej kampane bolo, aj podľa slov zadávateľa, v pozitívnom duchu vyzdvihnúť slovenské potraviny a domácich producentov, pričom kampaň ideovo prepája domáce slovenské potraviny s krajinou ich pôvodu – Slovenskom, prostredníctvom nášho kultúrneho dedičstva – slovenského folklóru. Uvedené posolstvo zadávateľ v reklame komunikoval aj prostredníctvom využitia slovných hračiek, ktoré vychádzajú z textácii známych slovenských ľudových piesní, tak ako je tomu aj v prípade sťažovateľom namietaného tvrdenia v znení: „Slovenské kravičky, pekných syrov máte“. V predmetnom prípade má AK RPR za to, že uvedené tvrdenie je v súlade s komunikačným posolstvom a predmetom reklamy. AK RPR je zároveň toho názoru, že zadávateľ v danom prípade využil prípustnú mieru reklamného nadsadenia a humoru, ktoré sú však jasne interpretovateľné a zrozumiteľné vo vzťahu k produktu, na ktorý reklama odkazuje. AK RPR sa nedomnieva, že by priemerný spotrebiteľ mohol reklamu interpretovať v inom význame, prípadne spôsobom, ktorý uvádza sťažovateľ. Naopak z reklamy je zrejmé, že propaguje mliečne výrobky – syry, ktoré sa vyrábajú o.i. z kravského mlieka. V reklame nie je slovný, ani vizuálny výrazový prostriedok, ktorý by Komisia považovala za neslušný, či akokoľvek urážlivý, napríklad voči ženám matkám, ani vyjadrenie, ktoré by urážalo ľudskú dôstojnosť a reklama podľa jej názoru nie je v rozpore ani zo všeobecnými normami mravnosti, či slušnosti, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Billboard: „Strip Clubs v centre Bratislavy“, zadávateľa: Angel's strip / Devil's strip

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči vizuálu billboardovej reklamy, ktorá podľa sťažovateľa pohoršujúcim spôsob komunikuje svoj podnik – striptízový klub. Reklama podľa sťažovateľa zosmiešňuje ženské telo, je nechutná a môže spôsobiť psychickú ujmu maloletým deťom, ktoré sa pred jej vnímaním nevedia ubrániť.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard: „Strip Clubs v centre Bratislavy“, zadávateľa: Angel's strip / Devil's strip nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Predmetom reklamy je propagácia striptízového klubu. Aj napriek tomu, že mnoho z recipientov reklamy poskytovanie týchto služieb môže považovať za nemravné alebo neslušné, ide o legálny predmet činnosti. Zobrazenie ženského tela je preto v danom prípade vo vzťahu k predmetu reklamy opodstatnené a celkový vizuál je akceptovateľný. Aj napriek čiastočne vyzývavej polohe vyobrazenej modelky, je potrebné podotknúť, že modelka má zahalené intímne partie a vizuál nie je koncipovaný spôsobom, ktorý by naznačoval znižovanie ľudskej dôstojnosti. Postava modelky zároveň nie je dominantným výrazovým prostriedkom a žena v reklame nie je vyobrazená dehonestujúcim alebo degradujúcim spôsobom. Reklama podľa AK RPR nie je v rozpore ani so všeobecnými normami mravnosti, či slušnosti, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Leták vhadzovaný do poštových schránok: „Ročná kontrola a čistenie komínov“ zadávateľa: AA Správa, s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči letáku, ktorý bol vhadzovaný do poštových schránok. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama sa podobá úradnému tlačivu a v spotrebiteľovi tak navodzuje strach, že si nesplnil nejakú zákonnú povinnosť, čo ho vedie k okamžitému kontaktovaniu súkromnej firmy a následne využitiu jej služieb. Sťažovateľ uvádza, že vyvolanie takéhoto strachu u spotrebiteľa podľa jeho názoru nie je v poriadku.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Leták vhadzovaný do poštových schránok: „Ročná kontrola a čistenie komínov“, zadávateľa: AA Správa, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

Predmetom sťažnosti je v danom prípade leták, ktorý informuje spotrebiteľov o tom, že v konkrétnom termíne, ktorý je uvedený na letáku budú v obci k dispozícii „certifikovaní kominárski majstri a servisní technici“ za účelom pravidelnej kontroly zariadení. AK RPR oceňuje, že zadávateľ, aj s ohľadom na predchádzajúce arbitrážne nálezy pôvodnú reklamu upravil a má za to, že v danom prípade je z letáku zrejmé, že predmetom reklamy je komerčná ponuka, a teda, že zadávateľ ponúka v rámci reklamy platené služby, ktoré zabezpečuje, a ktoré si zákazník, ak má o tieto služby záujem, môže, ale aj nemusí objednať. V rámci reklamy je uvedený názov spoločnosti, odkaz na jej webovú stránku, vrátane odkazu na cenník služieb, piktogram kominára a AK RPR je v tomto prípade toho názoru, že reklama obsahuje dostatočné množstvo výrazových prostriedkov a formulácií, ktoré ju ako reklamu, a teda komerčnú ponuku jasne ako takú identifikujú a nemyslí si, že by si priemerný spotrebiteľ mohol v tomto prípade leták zameniť za napríklad úradnú zásielku, či tlačivo, tak ako to uvádza sťažovateľ. V danom prípade sa AK RPR nestotožnila ani s názorom sťažovateľa, že reklama navodzuje v spotrebiteľovi strach, že si nesplnil nejakú zákonnú povinnosť. Súčasťou letáku je síce citácia konkrétnej vyhlášky, avšak táto nie je uvedená direktívnym spôsobom alebo tak, že môže v spotrebiteľovi vyvolať potrebu určitej naliehavosti objednania si služby u danej spoločnosti, a to čiastočne aj pod hrozbou nesplnenia si zákonnej povinnosti, ale je previazaná na konkrétnu službu, ktorú podľa tejto vyhlášky, pracovníci a kominári vykonávajú. AK RPR má preto za to, že reklama nezneužíva dôveru priemerného spotrebiteľa, ani nevyužíva nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex a sťažnosť ako neopodstatnenú.

Video umiestnené na YouTube: „Ako utiecť pred Koronavírusom“, zadávateľa: BUBO travel agency, s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť od dvoch fyzických osôb, voči obsahu videa, ktoré bolo umiestnené na YouTube, zadávateľa BUBO travel agency, s.r.o. prvý sťažovateľ o.i. uvádza, že video podľa jeho názoru zneužíva aktuálnu situáciu okolo koronavírusu a v čase, kedy sa odporúča necestovať, vyzýva, aby ľudia cestovali práve s touto cestovnou kanceláriou, lebo zabezpečuje kvalitné hotely a dobrú stravu. Navyše vo videu hovorí, že cestovanie je vhodne na juh Talianska a napríklad na Sicíliu, pričom v čase zverejnenia videa už bolo evidovaných 19 pozitívnych prípadov na koronavírus, takže toto komerčné oznámenie predstavuje podľa sťažovateľa vážne nebezpečenstvo a navádzanie na nebezpečné konanie.
Druhý sťažovateľ o.i. uvádza, že riaditeľ CK nechutným spôsobom využíva aktuálnu tému koronavírusu a prezentuje nepodložené informácie ako by to boli už reálne fakty typu "na Slovensku bude exponenciálne pribúdať počet nakazených a mŕtvych”, "vírus sa bojí tepla” a podobné neoverené a nebezpečné teórie a dohady. Video má podľa názoru sťažovateľa všetky znaky nemorálnej reklamy, ktorá navyše v niektorých momentoch osciluje na hrane poplašnej správy. Pán riaditeľ sa snaží divákov presvedčiť, že jediný spôsob, ako sa pred vírusom ochrániť, je cesta do tepla. Samozrejme, podľa jeho vlastných slov, ponúknuť to môže iba elite, ktorá s BUBO travel cestuje.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Video umiestnené na YouTube: „Ako utiecť pred Koronavírusom“, zadávateľa: BUBO travel agency, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 3 a ods. 4, čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 1 Kódexu.

Komunikačným posolstvom reklamy je v tomto prípade sprostredkovanie akéhosi návodu, ako sa nielen vyhnúť koronavírusu, ale doslovne „ako z tejto pliagy, z koronavírusu von“. S ohľadom na toto komunikačné posolstvo sa konateľ spoločnosti, pán Ľuboš Fellner prihovára divákom a o.i. im sprostredkúva aj rady a tipy v nadväznosti na jeho vlastnú cestovateľskú históriu, medicínske vzdelanie a skúsenosti. AK RPR neupiera zadávateľovi prezentovať sa formou svojich vlastných skúseností, či vyjadrenia osobného názoru, avšak zároveň má za to, že pokiaľ v rámci oficiálneho videa vystúpi hlavný predstaviteľ a zástupca nejakej spoločnosti, mali by byť jeho tvrdenia a reklama pripravované s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom. V danom prípade pán Fellner vo svojich odporúčaniach priamo vyzýva spotrebiteľov k tomu, aby v čase, kedy sa v Európe a vo svete začal kriticky rozmáhať koronavírus a krajiny začali prijímať vážne opatrenia, vrátane obmedzenia cestovania a uzatvárania letísk si zákazníci „vybrali svoj zájazd a odcestovali“, prípadne aby „nasadli do lietadla a odleteli do tepla“. Uvedené tvrdenia AK RPR nepovažuje voči spotrebiteľom za zodpovedné a je toho názoru, že reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom – v tomto prípade aj potenciálnym klientom kancelárie, ktorí si na základe predmetnej reklamy mohli skutočne zájazd zakúpiť a vystaviť sa tak riziku, ktoré bolo už v čase šírenia reklamy evidentné. Reklama tak navyše bola podľa AK RPR spôsobilá privodiť spotrebiteľom ujmu, čo taktiež nemožno považovať za etické.

AK RPR taktiež prihliadala na skutočnosť, že pán Fellner je vyštudovaný lekár s atestáciou z internej medicíny a v tomto kontexte aj s ohľadom na jeho cestovateľské skúsenosti sa vyjadroval aj k samotnému ochoreniu. Táto skutočnosť a spôsob, akým bola v reklame komunikovaná akoby v predmetnom prípade „znásobila“ uveriteľnosť a pravdivosť tvrdení a AK RPR je toho názoru, že reklama bola koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru priemerného spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť, čo nemožno považovať za súladné s Kódexom (čl. 12 ods. 1 Kódexu).

V neposlednom rade AK RPR vyhodnotila ako porušujúce Kódex aj tvrdenia, ktoré predikujú vývoj stavu na Slovensku v mesiaci marec. Ľuboš Fellner vo videu explicitne hovorí: „Tu na Slovensku sa budú postupne zatvárať školy. Postupne budú sa rušiť športové podujatia veliké. Zatvoria kostoly, dobre, čiže na Slovensku bude obrovská, veľká panika. Na Slovensku, napriek všetkým opatreniam bude v marci exponenciálne pribúdať počet nakazených a počet mŕtvych. Na Slovensku bude v marci veľmi zle.“ AK RPR je toho názoru, že s ohľadom na tieto vyjadrenia reklama bezdôvodne využíva motív strachu, vytvára pocit strachu a prezentuje produkt – v tomto prípade zájazd, keďže vyzýva k tomu aby ľudia odcestovali, ako vhodný prostriedok na odstránenie strachu (čl. 13 ods. 1 Kódexu), a preto, ako aj s ohľadom na vyššie uvedené vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex a námietky sťažovateľov ako opodstatnené. Komisia zároveň ocenila, že zadávateľ reklamu stiahol pred vydaním nálezu Komisie.