Veľký prehľad opatrení, ktoré platia od 22. novembra v Bratislave a červených okresoch (ZOZNAM)

Od pondelka sa na Slovensku sprísňujú pandemické opatrenia. Vláda zaviedla tzv. lockdown pre nezaočkovaných, niektoré zmeny sa však týkajú aj zaočkovaných. Bratislava zostáva aj od 22. novembra v červenej farbe podľa covid automatu.

- Režim „kompletne zaočkovaní“ sa mení na režim OP (očkovaní, prekonaní). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Po novom sú teda stanovené režimy “OP”, “OTP” (očkovaní, testovaní, prekonaní) a “základ” (všetci, bez ohľadu na imunitný status).

- Prevádzky (mimo tzv. esenciálnych obchodov) sú pre režim OTP a základ v červenej až čiernej farbe zatvorené.
- V červenej až čiernej farbe sa pre režim OTP zavádza jednotný limit pre hromadné podujatia do počtu šesť osôb. Pre režim OP sa limity v červenej až čiernej farbe znižujú na 200, 100 a 50.
- Na návrh odborných autorít a v súlade so schváleným COVID automatom sa pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) rozumie:

osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom
deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami - potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do 15. novembra 2021
osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia
deti do 2 rokov veku;
deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu)

OBCHODY A SLUŽBY
Tzv. neesenciálne prevádzky budú otvorené len v režime OP.
Za esenciálne obchody a služby sa považujú:

Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky
Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja)
Predajne drogérie
Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
Predajne novín a tlačovín
Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií
Zásielkový predaj tovarov
Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
Prevádzky telekomunikačných operátorov
Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
Knižnice
Práčovne a čistiarne
Čerpacie stanice
Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet
Oprava a servis elektroniky, strojov a iných zariadení
Taxislužby
Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
Kľúčové služby
Zberné dvory
Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)
Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
Predajne obuvi a oblečenia
Predajne domácich a záhradkárskych potrieb
Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba
Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne

Kapacitné obmedzenia v prevádzkach obchodov a služieb:

OP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových
Základ a OTP: iba esenciálne obchody a služby, 1 zákazník na 25 metrov štvorcových

 

TAXISLUŽBY

Najviac dve osoby v jednom rade vrátane vodiča, povinné rúško a pravidelné vetranie, po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom)

UMELÉ KÚPALISKÁ

OP: 50 % kapacity
OTP: zakázané
Základ: zakázané

LANOVKY

Vleky/lanovky, teda nie uzatvorené kabínky, sú otvorené pre osoby v režime OP a OTP vo všetkých farbách Covid semaforu.
Kapacitné obmedzenia sa týkajú iba kabínkových lanoviek:

OBCHODNÉ DOMY

Otvorené len pre OP, uzatvorenie sedacích sekcií a detských kútikov

HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY

OP: ubytovanie bez obmedzenia
OTP: zakázané okrem ubytovaní v súvislosti s výkonom práce, dlhodobých a karanténnych ubytovaní
Základ: zakázané okrem dlhodobých a karanténnych ubytovaní

REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA
Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.

OP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre
OTP: okienkový predaj a rozvoz
Základ: okienkový predaj a rozvoz

FITNESS CENTRÁ
Zaočkovaní: 50 osôb alebo 1 zákazník na 15 m2, povinný zoznam návštevníkov

OTP: zakázané
Základ: zakázané

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE

OP: bez kapacitného limitu
OTP: zatvorené
Základ: zatvorené

WELLNESS, AKVAPARKY, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE
Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia

OP: bez limitu iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb; ostatné zariadenia resp. ak osoby nie sú ubytované v zariadení s wellness, najviac 10 osôb
OTP: nesmie sa používať
Základ: nesmie sa používať

ORGANIZÁCIA HROMADNÝCH PODUJATÍ
Na účely vyhlášky sa pod pojmom hromadné podujatie rozumie i sezónny ambulantný predaj (teda napríklad aj vianočné trhy - musia sa riadiť sa podmienkami pre hromadné podujatia podľa farby okresu).
Kombinovanie režimov pre jedno podujatie sa zakazuje.
Organizátor musí zvoliť režim vstupu na podujatie, viditeľne ho označiť pri vstupe a zabezpečiť vstup a pobyt na podujatí len účastníkom v režime podujatia.
Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
Na podujatí platí povinnosť mať riadne prekryté dýchacie cesty.
Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

OP: max. 200 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)
OTP: max. 6 osôb
Základ: zakázané

OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU
(Na obrady pohrebu sa nevzťahujú kapacitné obmedzenia.)
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

OP: max. 200 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania)
OTP: max. 6 osôb
Základ: max. 6 osôb

BOHOSLUŽBY

OP: max. 200 osôb (Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.)
OTP: max. 6 osôb
Základ: individuálna pastoračná činnosť

SVADBY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ OBDOBNÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA
Vysokoriziková aktivita - podujatie nie je možné uskutočniť v režime “základ”.
Organizátor je vždy povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

OP: max. 20 osôb
OTP: zákaz
Základ: zákaz