Zmenili ste poisťovňu? Nezabudnite to nahlásiť svojmu zamestnávateľovi

Od 1.1.2022 sa bude najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku starať o zdravie takmer 55-tisíc nových poistencov, čo je najvyšší prírastok za uplynulých osem rokov a najlepší tohtoročný výsledok spomedzi všetkých poisťovní. So zmenou zdravotnej poisťovne sa spája iba jediná povinnosť – nahlásiť ju svojmu zamestnávateľovi.

 

„V minulosti platilo, že zmenu zdravotnej poisťovne museli klienti nahlásiť aj bývalej zdravotnej poisťovni a odovzdať jej preukaz poistenca. Tieto povinnosti už poistencom odpadli. Informácie o zmene si poisťovne vymenia navzájom. Všeobecného lekára, ako aj špecialistu o zmene tiež informuje VšZP. Napriek tomu, poistencom pri návšteve lekára odporúčame overiť si, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti túto zmenu zaregistroval, aby pri preplácaní zákroku nenastali zbytočné komplikácie,“ vysvetľuje manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová.

Jedinou a zároveň najdôležitejšou povinnosťou nového poistenca je oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi do ôsmich dní od jej účinnosti, t. j. do 8. januára 2022. V opačnom prípade môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou udeliť pokutu až do výšky 331 eur. „Poistenec je tiež povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára kalendárneho roka platiteľa poistného, ak sa zmenil po podaní prihlášky a nie je totožný s platiteľom, ktorého uviedol na prihláške,“ dodáva Eva Peterová.

Ak je poistenec samoplatcom zdravotného poistenia a poistné platí trvalým príkazom, nemal by zabudnúť na zmenu IBANU novej zdravotnej poisťovne. VšZP odporúča skontrolovať aj výšku platieb. Od januára 2022 sa totiž zvýšila minimálna výška preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre samoplatiteľov a SZČO na 79,31 eura mesačne. Pre osoby, ktoré majú nárok na zníženú sadzbu poistného, je minimálny preddavok určený vo výške 39,65 eura.

„Najčastejšie chyby ktoré klienti robia pri platení sú, že neuvádzajú správne identifikáciu platby napríklad chýba variabilný symbol a špecifický symbol. Niekedy klienti neuvádzajú správnu výšku preddavku, lebo si zabudnú zmeniť v banke trvalý príkaz, v dôsledku čoho môže vzniknúť platiteľovi nedoplatok aj napriek tomu, že úhradu na účet VšZP zaslal, čo môže mať za následok napríklad zverejnenie platiteľa v zozname dlžníkov, prípadne stratu nároku na zdravotnú starostlivosť v celom rozsahu,“ upozorňuje Eva Peterová.

Novú výšku odvodov treba zaplatiť za január 2022 do 8. februára 2022. Klienti VšZP môžu využívať aj nový spôsob platenia poistného prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP, ktorá sa dá veľmi ľahko aktivovať pomocou tvárovej biometrie v pohodli domova. Samostatne zárobkovo činné osoby sa dozvedeli novú výšku preddavku platnú od 1. januára 2022 vo výsledku ročného zúčtovania za rok 2020. V niektorých prípadoch sa však už oznámená výška preddavku môže zmeniť, napríklad z dôvodu, že sa zmenil platiteľ poistného, alebo na základe nových skutočností vznikol nárok na zníženú sadzbu poistného.

V prípade nesprávne uhradenej sumy preddavku, po 15.2. príslušného roka VšZP upozorňuje SZČO, že uhradili nesprávnu výšku preddavku. Dlžnú sumu je možné doplatiť bankovým prevodom, poštovou poukážkou, prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP, resp. uhradiť vzniknutý nedoplatok priamo v pokladniciach na pobočkách VšZP.