Slovenská sporiteľňa dosiahla k tretiemu štvrťroku 2023 zisk po zdanení 219,1 milióna eur. Najrýchlejšie jej rastie firemné bankovníctvo

Slovenská sporiteľňa dosiahla k tretiemu štvrťroku 2023 zisk po zdanení 219,1 milióna eur. Najrýchlejšie jej rastie firemné bankovníctvo Ilustr. foto: Slovenská sporiteľňa

„Pozitívny vplyv na naše výsledky má samozrejme sprísnenie menovej politiky ECB. Ide však o veľké zjednodušenie príbehu. Veľký vplyv má totiž aj rast nášho biznisu, najmä firemného s viac ako pätinovým medziročným rastom. Úrokový výnos nám rastie z veľkej časti práve vďaka firemnému financovaniu. Nižšie rizikové náklady zase hovoria o lepšom stave ekonomiky a financií domácností. Dobrou správou tretieho štvrťroka sú dve investície Seed Startera, nášho venture kapitálového fondu. SmartHead poskytuje komplexné riešenia v oblasti udržateľnosti a ESG reportingu a Blockmate spája svet kryptomien so svetom tradičných financií. Verím, že obe pozitívne ovplyvnia nielen kvalitu našich služieb, ale aj hospodárenie,“ vraví Pavel Cetkovský, finančný riaditeľ a člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV K 30. SEPTEMBRU 2023 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE)
(Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 30. septembru 2023 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS)).

• Čistý úrokový výnos narástol o 18,9 % z 326,8 mil. eur na 388,6 mil. eur
• Čistý príjem z poplatkov a provízií sa zvýšil o 7,9 % zo 142,7 mil. eur na 153,9 mil. eur
• Prevádzkový zisk vzrástol o 20,2 % zo 264,1 mil. eur na 317,5 mil. eur
• Čistý zisk po zdanení dosiahol 219,1 mil. eur (2022: 161,7 mil. eur)
• Objem úverov klientom sa zväčšil o 5,8 % zo 17,3 mld. eur na 18,3 mld. eur
• Objem vkladov klientov narástol o 1,8 % zo 17,0 mld. eur na 17,3 mld. eur
• Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 43,4 %
• Kapitálová primeranosť dosiahla 19,8 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
• Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom vzrástol z 101,7 % na 105,6 %

HLAVNÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI SLOVENSKEJ SPORITEĽNE K 30. SEPTEMBRU 2023

Čistý úrokový výnos medziročne narástol o 18,9 % z 326,8 mil. eur na 388,6 mil. eur. Pozitívny vplyv na nárast čistého úrokového výnosu mal pokračujúci rast úverového portfólia a rast úrokových sadzieb kvôli sprísňovaniu menovej politiky ECB. Ten sa prejavil na raste úrokového výnosu z úverov a aj na postupnom raste úrokového nákladu za vklady a iné finančné pasíva.

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne narástol o 7,9 % zo 142,7 mil. eur na 153,9 mil. eur. Pozitívny vplyv na vývoj čistého príjmu z poplatkov a provízií mali výnosy z poplatkov a provízií za sprostredkované poistenie, investovanie do podielových fondov ako aj z platobných služieb.

Banka zaznamenala čistý zisk z obchodovania v hodnote 15,9 mil. eur (v roku 2022 to bolo 18,8 mil. eur), čo predstavuje prevažne výsledok z derivátových obchodov.
Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 7,5 % na úroveň 243,5 mil. eur (v roku 2022 to bolo 226,5 mil. eur). Personálne náklady narástli o 8,8 % vďaka rastu miezd v dôsledku inflácie, ostatné administratívne náklady narástli o 8,1 %, najmä z dôvodu nárastu IT nákladov, inflácie a cien energií.

Prevádzkový zisk v konečnom súčte narástol o 53,4 mil. eur, čo predstavuje medziročný rast o 20,2 %. Pomer prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom (CIR) sa oproti predošlému roku znížil na hodnotu 43,4 %.

Čistá strata zo zníženia hodnoty finančných inštrumentov bola za rok 2023 vykázaná v hodnote 28,4 mil. eur, pričom v roku 2022 to bola strata 45,5 mil. eur.

Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne zvýšil z úrovne 1,6 % na 1,7 % a ich pokrytie opravnými položkami sa znížilo z 124,1 % na 115,9 %.

Objem úverových produktov klientom (vrátane úverov, leasingu a faktoringu) dosiahol 18,7 mld. eur a medziročne sa zvýšil o 5,9 %. Úvery na bývanie stúpli o 5,3 % (500 mil. eur v absolútnych hodnotách) a takisto aj spotrebné úvery zaznamenali medziročný rast o 8,0 % (120 mil. eur). Slovenská sporiteľňa tak už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu ku koncu septembra 2023 dosiahol 24,7 %.

Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 21,1 % (o 1,2 mld. eur) a dosiahli úroveň 6,6 mld. eur. Rast zaznamenávame vo všetkých segmentoch.

Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2022 vzrástli zo 17,0 mld. eur na 17,3 mld. eur.