Otvorený list riaditeľa Radoslava Čuhu redaktorke TV Markíza

Otvorený list riaditeľa Radoslava Čuhu redaktorke TV Markíza

Vážená pani redaktorka Barbora Demešová,

dovoľte mi, aby som otvoreným listom reagoval na Vaše reportáže v TV Markíza v dňoch 8.11.2013 a 12.11.2013 na tému „bielenie" dokumentácie v prípade gynekologickej pacientky vo FNsP J.A. Reimana Prešov (ďalej len FNsP).

 

 

 


Odporúčame aj: Riaditeľ z kauzy bielenia záznamov je štátnym tajomníkom

Na úvod musím konštatovať, že celý prípad vnímam výsostne odborne nakoľko sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane vedenia zdravotnej dokumentácie a ubezpečujem Vás, že v predmetnej „kauze" nie je čo skrývať a už vôbec nie z pohľadu ktoréhokoľvek člena súčasného vedenia FNsP či ktoréhokoľvek súčasného predstaviteľa rezortu zdravotníctva. Práve naopak snahou súčasného manažmentu nemocnice je a vždy aj bolo, pristupovať ku každému prípadu maximálne zodpovedne s cieľom dôsledne a transparentne vyšetriť všetky fakty, príčiny či skutočnosti a vyvodiť príslušnú zodpovednosť voči kompetentným.

Podrobnosti o prípade: Riaditeľ nemocnice je reportážou Markízy pobúrený

A už vôbec neexistuje dôvod prečo tento prípad dávať do súvislosti s mojou osobou a so snahou o manipuláciu, zakrývanie príp. zavádzanie v danej veci, keďže celý prípad sa stal v období decembra 2011 do marca 2012, kedy vo vedení FNsP nepôsobil žiaden člen súčasného vedenia nemocnice zodpovedného za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako ani ja sám. Súčasné vedenie nastúpilo na svoje pozície v období apríl–máj 2012 a v tomto období začalo vyšetrovanie uvedeného prípadu zo strany ÚDZS a MZSR prostredníctvom odboru zdravotníctva PSK. Všetky kontrolné procesy sa vykonávali na podnet pacientky a manžela pacientky. Predmetom vyšetrovania ÚDZS bola správnosť poskytnutia zdravotnej starostlivosti, následne zo strany MZSR v prenesenej kompetencii na PSK bola kontrolovaná správnosť vedenia zdravotnej dokumentácie.

Závery kontroly ÚDZS konštatovali, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne. Závery kontrolnej skupiny PSK konštatovali, že FNsP pochybila vo vedení zdravotnej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy. FNsP prijala všetky nápravné opatrenia, ktoré umožňovali platné právne predpisy . Dvoch zamestnancov upozornila na menej závažné porušenie pracovnej disciplíny v dôsledku nesprávneho vedenia dokumentácie, bol vydaný príkaz riaditeľa, prostredníctvom ktorého vedúcim zamestnancom FNsP Prešov nariadil, aby zabezpečili a garantovali správne vedenie zdravotnej dokumentácie na príslušných oddeleniach FNsP. Zároveň vedenie FNsP uskutočnilo školenie zamestnancov FNsP, predmetom ktorého bolo správne vedenie zdravotnej dokumentácie. FNsP od začiatku vždy aktívne, zodpovedne a otvorene spolupracovala so všetkými inštitúciami, ktoré prípad kontrolovali bez snahy zakrývať akékoľvek skutočnosti. Rovnako ústretovo sme pristupovali k opakovaným žiadostiam o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie so strany sťažovateľov a ústretovú komunikáciu sme viedli aj smerom k médiám, ktoré o prípade chceli komunikovať.
Ako neprofesionálnu som vnímal reportáž zo dňa 8.11.2013, kde ste pani redaktorka použili z komplexného stanoviska FNsP (upozorňujem, že nie stanoviska riaditeľa – so mnou ste, pani redaktorka, nekomunikovali) len torzo a navyše ste tam vniesli emotívne prvky a vlastné hodnotenia, ktoré celý prípad skreslili. Aj napriek tomu, že v prvej reportáži ste nevyužili kompletnú a neskreslenú odpoveď FNsP o faktoch k Vami analyzovanej téme, ste od nás požadovali ďalšie informácie. Vzhľadom na nasledujúce dni pracovného voľna sme tieto Vaše doplňujúce otázky nespracovali. Následne ste tieto informácie mailom požadovali opakovane dňa 12.11.2013, kde citujem z Vášho mailu „ ak máte záujem odpovedať, prosím o zaslanie odpovede obratom".

Tento mail ste adresovali mne a hovorkyni nemocnice. Včera , t.j. 12.11.2013, sa celé vedenie FNsP venovalo hlavnej pracovnej téme, ktorou boli podané hromadné odvolania súhlasov s nadčasmi a pracovnou pohotovosťou zo strany prešovských lekárov. V priebehu dňa sme analyzovali predmetnú skutočnosť, prebiehali rokovania so zástupcami zamestnancov. Komunikácia s médiami je aktuálne sťažená v dôsledku už 4 týždne trvajúcej neprítomnosti hovorkyne nemocnice z dôvodu jej zdravotných problémov. Môj mailový odkaz, ktorý bol odoslaný aj Vám, pojednával o skutočnosti, že nebudeme reagovať na Vašu ďalšiu otázku, vzhľadom na to, že prítomní členovia vedenia sa venujú nosnej téme dňa a nebolo v danej situácii v našich silách kompetentne spracovať relevantnú odpoveď. Tento odkaz nenavádzal hovorkyňu na utajovanie ani skresľovanie (podľa Vás klamanie) akýchkoľvek faktov a už vôbec ju nenútil klamať ako ste to nepravdivo odvysielali. Ďalšia časť mailu hovorí o skutočnosti, že predmetné neodpovedanie sa nebude personifikovať na osobu hovorkyne, nakoľko táto je už štvrtý týždeň hospitalizovaná. Svoju neprítomnosť v práci počas hospitalizácie riešila dovolenkou a následne práceneschopnosťou. Tieto fakty sú jednoznačne overiteľné a nezameniteľné. Slová o tom, že sa „z toho vyvlečiete" boli kolegiálnym slangom, keďže hovorkyňa nemocnice vykonáva svoju pracovnú činnosť vysoko profesionálne, výsostne ústretovo a kolegiálne voči zástupcom médií, čoho dôkazom je aj jej zapájanie sa do pracovného procesu z nemocničného lôžka.

Z vyššie uvedeného vnímam ako neprofesionálnu aj Vašu druhú reportáž zo dňa 12.11.2013, nakoľko ste použili obsah mailu, ktorý nebol adresovaný Vám (z jeho obsahu to vyplývalo) a navyše ste si Vaše domnienky, uverejnené v reportáži ako fakty, neoverili.

Môžem Vás ubezpečiť, že chápem atraktívnosť zdravotníckych tém pre médiá a laickú verejnosť, avšak v prvom rade by nám malo všetkým záležať na pravdivosti informácií, ktoré prezentujete. V záujme uvedeného Vám ponúkam osobné stretnutie na pôde FNsP, kde Vám umožníme ešte podrobnejšie sa oboznámiť s celým prípadom a kde zodpovieme akékoľvek Vaše ďalšie otázky.

Zároveň týmto na uvedené stretnutie pozývam aj sťažovateľku a jej manžela, pretože sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie je možné splnomocnenej osobe len na základe písomného plnomocenstva oprávnenej osoby
Radoslav Čuha