Tlačová správa z 2. zasadnutia AK Rady pre reklamu 2016

Dňa 18. 02. 2016 sa konalo 2. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 2 reklamy s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

TV spot: „Ihrisko Žihadielko", zadávateľa: Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Rada zaevidovala sťažnosti od viacerých fyzických osôb na TV spot, ktorý propaguje projekt „Ihrisko Žihadielko", zadávateľa Lidl Slovenská republika v.o.s. Sťažovatelia namietajú voči výrazu „najsamfasa", ktorý je súčasťou piesne použitej v reklame a sú toho názoru, že predmetné slovo nepatrí do reklamy, keďže jeho význam v prípade prekladu do maďarského jazyka má vulgárnu konotáciu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. TV spot: „Ihrisko Žihadielko", zadávateľa: Lidl Slovenská republika, v.o.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľov. Celkové správanie postavičiek v reklame je veselé a hravé a AK RPR si nemyslí, že reklama obsahuje zobrazenia alebo výrazové prostriedky, ktoré by mohli porušovať všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti. V súvislosti s využitím výrazu „najsamfasa", voči ktorému namietajú sťažovatelia, vychádzala AK RPR najmä zo skutočnosti, že predmetný výraz je prevzatou súčasťou slovenského jazyka a bežnou súčasťou slangového vyjadrovania sa aj mladých ľudí, vo význame, ktorý nie je vulgárny ani neslušný. V slovenskom jazyku má výraz význam, ktorý sa spája s pozitívnymi vyjadreniami (napr. dobrý, výborný, vynikajúci, skvelý...) a takto je nevyhnutné ho vnímať aj v kontexte spotu a celkového komunikačného posolstva reklamy. AK RPR je preto toho názoru, že zadávateľ pripravoval reklamu s pocitom zodpovednosti voči všetkým spotrebiteľom, vrátane detí a maloletých a reklamu nepovažuje za v rozpore s Kódexom.

TV spoty: „GRUNT polievky a omáčky", zadávateľa: VITANA SLOVENSKO, s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby na TV spoty, ktoré propagujú omáčky a polievky GRUNT, zadávateľa VITANA SLOVENSKO, s.r.o. Sťažovateľ uvádza, že reklama navodzuje dojem, že spoločnosť vyrába tieto produkty technologickým postupom varenia a následného redukovania obsahu výrobku, aby ho bolo možné baliť „do vaničky" ako uvádzajú v reklame herci. Skutočný výrobný postup je však podľa sťažovateľa iný, a preto reklama zavádza spotrebiteľa a klamlivo ho nabáda ku kúpe výrobku.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spoty: „GRUNT polievky a omáčky", zadávateľa: VITANA SLOVENSKO, s.r.o. nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s tvrdením sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že zadávateľ využil v spote reklamnú hyperbolu a nadsadenie, prostredníctvom ktorých prezentuje spotrebiteľovi základné vlastnosti produktu a jeho použitie. Reklamná hyperbola je v spote jasná a AK RPR sa nedomnieva, že by priemerný spotrebiteľ mohol vybrané výrazové prostriedky reklamy (napr. využitie spojenia „redukujem do vaničky") vnímať doslovne, resp. inak ako len v kontexte prezentácie vlastností produktu a demonštrácie jeho použitia. V reklame nie je zobrazený výrobný proces produktu spôsobom, ktorý by mohol spotrebiteľ vnímať ako skutočný spôsob výroby produktu. Polievka, či omáčka sú vyrobené v koncentrovanej podobe, keďže pre ich použitie je potrebné riedenie vodou alebo mliekom, sú teda objemovo redukované, čo je naznačené aj v reklamnom príbehu. AK RPR si nemyslí, že reklama obsahuje zobrazenia alebo vyjadrenia, ktoré by mohli spotrebiteľa zavádzať a je toho názoru, že zadávateľ sprostredkoval komunikačné posolstvo reklamy v spote jasne a zrozumiteľne, a preto vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.