Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019

 Dňa 14. 11. 2019 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 4 reklamy s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

TV spot, internetový banner: „Najlepšia banka na sporenie“, zadávateľa: Poštová banka, a.s., odštepný závod 365.bank

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči reklame zadávateľa Poštová banka, a.s., odštepný závod 365.banka, v rámci ktorej bolo využité tvrdenie „najlepšia banka na sporenie“. Sťažovateľ je toho názoru, že v rámci reklamnej komunikácie zadávateľ hodnoverne nepreukázal použitie superlatívu „najlepšia“.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot, internetový banner: „Najlepšia banka na sporenie“, zadávateľa: Poštová banka, a.s., odštepný závod 365.bank nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR v danom prípade neuznala námietky sťažovateľa. Zadávateľ využil superlatív v kontexte tvrdenia „najlepšia banka na sporenie“. Je možné súhlasiť s vyjadrením zadávateľa, že predmetné tvrdenie sa nevzťahuje len na výšku úrokovej sadzby a podmienky jej získania. Pri sporiacich produktoch sú dôležité ďalšie parametre, ktoré odlišujú jednotlivé sporiace produkty, hlavne flexibilita vkladania prostriedkov a viazanosť, teda flexibilita výberu nasporených prostriedkov. Produkty zadávateľa sú v tomto smere vysoko konkurenčné vo vzťahu k ostatným sporiacim produktom na trhu a porovnanie sa v týchto parametroch je preto relevantné. Zadávateľ zároveň preukázal, že vo vybraných parametroch dosahuje konkurenčnú výhodu a jeho produkt je skutočne pre spotrebiteľa najvýhodnejší, resp. najlepší, a preto má AK RPR za to, že využitie superlatívu, v kontexte, v akom ho uviedol zadávateľ má svoje opodstatnenie a reklama neporušuje ustanovenia Kódexu.

Plagát, web stránka, Facebook (event): „HELLOQUEEN 2019“, zadávateľa: Nadácia Cvernovka

Rada zaevidovala sťažnosti od viacerých fyzických osôb voči vizuálu reklamy, ktorá propagovala podujatie HELLOQUEEN. Prvý sťažovateľ má za to, že reklama hanlivým spôsobom parafrázuje národný symbol, patrónku katolíckych veriacich a tiež národný symbol Slovenskej republiky "pietu Sedembolestnej Panny Márie". Týmto spôsobom dehonestuje náboženské cítenie katolíckych veriacich na Slovensku a tiež symbol Slovenskej republiky. Ďalej je sťažovateľ toho názoru, že textová časť reklamy nabáda k propagácii drog, vzhľadom na to, že "DRAGS" show je slovná hračka a "drags" sa v anglickom jazyku čítajú drogy. Uvedené možno podľa sťažovateľa interpretovať dvoma spôsobmi, DRAG show vpísané v obrázku na písmene "O", tiež evokuje drogy, ide o dvojznačnú slovnú hračku. Nabáda k trestnému činu. Druhá sťažnosť bola Rade doručená od tvoriaceho sa Združenia slovenských katolíkov. Združenie protestuje proti zneváženiu Sedembolestnej Panny Márii a jej syna Ježiša Krista na plagáte propagujúcom „divoký žúr“. Hlavná postava na plagáte štylizujúca sa ako kráľovná pekiel v imitovanom zobrazení piety znevažuje ako matku Ježiša Krista, v katolícke cirkvi chápanú ako Kráľovnú nebies, tak aj jej syna ležiaceho v jej náručí. Podľa sťažovateľov ide jednoznačné hanobenie symbolov slovenských katolíkov a Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska (štátny sviatok 15.septembra). Sťažovatelia sú toho názoru, že predmetná reklama hanobí občanov Slovenskej republiky, symboly ich náboženského presvedčenia a vyvoláva nevraživosť v spoločnosti. Podľa tretieho sťažovateľa reklama hrubo hanobí kresťanské náboženstvo, slovenský národ, katolícke vierovyznanie a katolícku tradíciu na Slovensku.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. Plagát, web stránka, Facebook (event): „HELLOQUEEN 2019“, zadávateľa: Nadácia Cvernovka nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR sa v predmetnom prípade s námietkami sťažovateľov nestotožnila. Cieľom reklamy bola komunikácia špecifického umeleckého podujatia, hlavnou účinkujúcou ktorého bola transgenderová umelkyňa – DJ B - Complex, ktorá je vyobrazená aj v rámci vizuálu reklamy. Je pravdou, že predmetný vizuál, resp. štylizácia osôb na ňom zobrazených akoby čiastočne môže evokovať umelecké diela – piety, ide však skôr o náhodu, resp. dôsledok umiestnenia dvoch osôb – jednej vertikálne a druhej horizontálne v obraze. Reklama nevychádzala a ani nemala záujem vychádzať zo zobrazenia náboženského symbolu a jej cieľom nebola žiadna komunikácia vo vzťahu k náboženstvu alebo k určitej skupine obyvateľov. Zároveň zobrazenie AK RPR nepovažuje za také, ktoré by bolo neslušné, porušujúce všeobecné normy mravnosti, či slušnosti a nie je ani toho názoru, že reklama dehonestuje náboženskú symboliku alebo uráža náboženské cítenie spotrebiteľov. Ako akceptovateľné v danom prípade AK RPR vníma aj využitie čiastočne expresívnejších výrazových prostriedkov, ktoré sú v kontexte s charakterom podujatia a obdobím jeho konania a je možné ich z tohto pohľadu vnímať ako opodstatnené, nakoľko približujú to, čo návštevník na podujatí uvidí. AK RPR sa nestotožnila ani s námietkou sťažovateľa, že reklama nabáda na propagáciu drog. Výraz „drag show“ je v danom prípade použitý v kontexte toho, že súčasťou podujatie je aj vystúpenie tzv. „drag queens“ – mužov, ktorí svojim oblečením a správaním akoby umelecky a zábavne karikovali ženské postavy. Uvedené však žiadnym spôsobom neodkazuje na propagáciu drog a nemá s nimi žiaden súvis, a preto AK RPR vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.

Billboard, web stránka, Facebook fan page: „Piješ s nami alebo proti nám?!“, zadávateľa: pijeme.sk s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosti od právnickej osoby, Fóra PSR Slovensko voči vizuálu reklamy zadávateľa pijeme.sk s.r.o., ktorý bol použitý v rámci web stránky a billboardu. Sťažovateľ považuje reklamu za neetickú a má za to, že reklama zobrazuje a podporuje nezodpovednú konzumáciu alkoholu vo veľkom množstve a vytvára dojem, že konzumácia alkoholu napomáha športovej výkonnosti, keďže zobrazuje športovca v akcii. Reklama v podobe billboardu zobrazuje konzumáciu zo športovej fľaše a vo veľkom množstve. Aj keď v danom prípade reklama na billboarde nezobrazuje konkrétnu fľašu alkoholu, vizuál priamo odkazuje na web stránku subjektu, ktorý ponúka službu expresnej dodávky alkoholu. Navyše na predmetnej web stránke je už športová fľaša nahradená fľašou vodky. Sťažovateľ záverom namieta, že v rámci reklamy je použité logo Fórum PSR Slovensko, avšak zadávateľ nie je členom predmetného združenia a o možnosť použitia loga nepožiadal, ani Fórum neinformoval. Sťažovateľ má teda za to, že v danom prípade zadávateľ zneužíva ochrannú známku sťažovateľa a poškodzuje dobré meno a dlhoročnú image združenia.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklamná kampaň: „Piješ s nami alebo proti nám?!“ je v rozpore s ustanoveniami čl. 31 písm. a), čl. 33, čl. 35 ods. 3 písm. c) (vizuál reklamy využitej v rámci internetu na Facebooku a web stránke zadávateľa) a čl. 10 ods. 3 a čl. 19 ods. 2 (vizuál billboardu) Kódexu.

Vo vzťahu k vizuálu billboardu má AK RPR za to, že tento nebol pripravovaný s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom (čl. 10 ods. 3 Kódexu). Reklama síce explicitne nezobrazuje konzumáciu alkoholu, avšak v danom prípade nemožno úplne opomenúť skutočnosť, že predmet podnikania zadávateľa s alkoholom nepochybne súvisí. Je síce pravdou, že v portfóliu zadávateľa sú aj nealkoholické nápoje, avšak ponuka týchto tvorí vo vzťahu k ponuke alkoholických nápojov skôr menšinový podiel a AK RPR sa nedomnieva, že práve propagácia nealkoholických nápojov mala byť hlavným posolstvom predmetnej reklamy. Uvedené potvrdzuje aj skutočnosť, že zadávateľ v rámci vizuálu zobrazil logo „Pi s rozumom“, ktoré je jednoznačne definované vo vzťahu ku propagácii alkoholu, a teda samotná reklama alkohol, resp. jeho kúpu a donášku aj propaguje. V tomto kontexte považuje AK RPR za problematické aj využitie sloganu. Športovec, ktorý v reklame pije z fľaše je vyobrazený na pozadí športoviska, zrejme športovej haly v rámci zápasu, pričom ako uviedol aj zadávateľ, reklama bola určená „pre športových fanúšikov“. Predmetný slogan spolu s vyobrazením akoby nabádal k pitiu alkoholu (fanúšikov ale aj športovcov), čo AK RPR opätovne vyhodnotila ako nezodpovedné, a to najmä s ohľadom na skutočnosť, že v ostatnej dobe boli v rámci spoločnosti zachytené viaceré prípady, negatívneho, až násilného správania sa športových fanúšikov, ktorí boli pod vplyvom alkoholu. Reklama teda tento trend pitia v kontexte športu, resp. fandenia športovcom podporuje, čo nemožno považovať za správne, etické a zodpovedné. AK RPR uznala námietky sťažovateľa aj vo vzťahu k využitia loga „Pi s rozumom“, ktoré štandardne používajú v rámci komunikácie alkoholu členovia združenia Fórum PSR. Tí sa o.i. zaviazali k dodržiavaniu vlastných etických pravidiel pri komunikácii alkoholu, pričom tieto idú takpovediac nad rámec všeobecných pravidiel propagácie alkoholu a sú prísnejšie ako legislatíva. Využitie loga v predmetnej reklame vyvoláva dojem, že zadávateľ sa riadi uvedenými etickými pravidlami združenia, resp. že je jeho členom, čo v skutočnosti preukázané nebolo. AK RPR oceňuje, že zadávateľ sa na združenie s požiadavkou o použitie loga viackrát obrátil avšak nakoľko mu súhlas s použitím udelený nebol má za to, že v reklame bol neoprávnene využitý výsledok cudzej tvorivej činnosti, resp. cudzí nápad, na použitie ktorého zadávateľ nemal oprávnený ani zákonný dôvod (čl. 19 ods. 2 Kódexu). Takýmto nie je ani skutočnosť, že logo je umiestnené na web stránke predmetného združenia s možnosťou jeho stiahnutia. Uvedené totiž nezakladá oprávnenie iných subjektov používať logo napríklad v rámci reklamnej kampane. Za pozitívne možno označiť tiež snahu zadávateľa (prostredníctvom použitia loga) upozorniť resp. vyzvať spotrebiteľov na kontrolovanú spotrebu alkoholu. V danom prípade však nebol zvolený správny postup na realizáciu takéhoto upozornenia.
AK RPR sa podrobne zaoberala aj vizuálom využitým v rámci digitálnej komunikácie na web stránke zadávateľa a fanúšikovej stránke na Facebooku. Vizuál v danom prípade explicitne pracuje s motívom priamej konzumácie alkoholu (vodky) športovcom – hokejistom. AK RPR považuje predmetné zobrazenie za v rozpore s požiadavkami, ktoré Kódex vo vzťahu ku komunikácii alkoholických nápojov kladie a má za to, že reklama priamo prezentuje nezodpovedný postoj ku konzumácii a spotrebe alkoholických nápojov (čl. 31 písm. a) Kódexu) a zobrazuje spotrebu alkoholu za takých okolností, ktoré sú všeobecne považované za nevhodné a nerozumné (čl. 33 Kódexu). Vyobrazenie športovca, ktorý do seba „leje“ vodku v kontexte sloganu „piješ s nami alebo proti nám“ zároveň vyvoláva dojem, že konzumácia alkoholických nápojov je nevyhnutná pre športový úspech, či môže k takémuto úspechu prispieť (čl. 35 ods. 3 písm. c) Kódexu), a preto reklamu AK RPR vyhodnotila ako v rozpore s Kódexom.