Tlačová správa z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

Dňa 13. 10. 2016 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 8 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

TV spot: „Nič neriskuj", zadávateľa: Alza.sk s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči TV spotu, ktorý propaguje možnosť zakúpiť si notebook Lenovo a využiť službu Nič neriskuj. Sťažovateľ namieta, že v reklame sa uvádza, že v rámci propagovanej služby je možné vrátiť zakúpený notebook kedykoľvek, z čoho môže zákazník nadobudnúť dojem, že aj po štyroch, či piatich rokoch. V skutočnosti môže zákazník v rámci služby Nič neriskuj vrátiť tovar mimo zákonnej lehoty len do 18 mesiacov a služba je zdarma len do 2.10.2016. Sťažovateľ je toho názoru, že v spote tieto informácie vysvetlené nie sú a zákazník sa ich dozvie až z web stránky zadávateľa.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. TV spot: „Nič neriskuj", zadávateľa: Alza.sk s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 2 Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa a pri posudzovaní reklamy vychádzala okrem iného zo skutočnosti, že jedným z významných parametrov propagovanej služby je jej časové obmedzenie, a teda, že zákazník si môže službu uplatniť maximálne do 18-tich mesiacov od zakúpenia tovaru. Táto skutočnosť v spote uvedená nie je. Reklama síce obsahuje informáciu o dĺžke trvania akcie, v zmysle ponuky služby zdarma a odkaz na web stránku, na ktorej sú podmienky služby „Nič neriskuj" podrobne rozpísané, avšak AK RPR je toho názoru, že samotný spot, resp. tvrdenie o tom, že notebook je možné vrátiť „kedykoľvek" nemusí byť zo strany spotrebiteľa interpretovaný tak, že existuje akékoľvek časové obmedzenie trvania služby. Význam výrazu „kedykoľvek" vyjadruje rozmanitosť, resp. ľubovoľnosť pri voľbe času, a keďže v spote nebol tento použitý vo vzťahu k dĺžke služby, napríklad spôsobom „kedykoľvek počas 18-tich mesiacov", spotrebiteľ mohol nadobudnúť mylný dojem, že služba nemá časové obmedzenie, a preto AK RPR vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

TV spot: „Kávovar Saeco za 279 Eur", zadávateľa: Alza.sk s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči TV spotu, ktorý propaguje možnosť zakúpiť si kávovar Saeco v sume 279 Eur. Sťažovateľ poukazuje na to, že cena kávovaru uvedená v reklame nezodpovedala cene propagovaného produktu na stránke zadávateľa, keďže v čase vysielania reklamy bol najlacnejší kávovar Saeco o 100 eur drahší ako v reklame. Reklamu preto sťažovateľ považuje za klamlivú a zavádzajúcu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Kávovar Saeco za 279 Eur", zadávateľa: Alza.sk s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala dôkazy zadávateľa. Predmetom reklamy je kávovar Saeco, ktorý si spotrebiteľ mohol zakúpiť v zľave 47% za zvýhodnenú sumu 279 Eur. V reklame boli zrozumiteľne a jasne komunikované podmienky ponuky, zadávateľ v nej viditeľne uviedol výšku zľavy ako aj konečnú cenu. Zákazník bol v rámci spotu upozornený na dĺžku trvania akcie ako aj skutočnosť, že tovar je možné si v danej cene zakúpiť do vypredania zásob. S ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že reklama neobsahovala klamlivý údaj a neuvádzala priemerného spotrebiteľa do omylu. V súvislosti s cenou uvedenou v TV reklame a námietkami sťažovateľa, vychádzala Komisia okrem iného aj z dokumentov predložených zadávateľom, ktorý doložil výpis z internetového systému, ktorý deklaruje, že na stránke bol tovar v ponuke za cenu uvedenú v reklame. Zadávateľ taktiež predložil faktúru, ktorá preukazuje, že zákazník si v čase trvania akcie a vysielania reklamy zakúpil tovar v komunikovanej cene, a preto Komisia nepovažuje reklamu za klamlivú, či zavádzajúcu.

TV spot: „Zafixujte si dobrý úrok na tááákto dlho", zadávateľa: Všeobecná úverová banka, a.s.

Rada zaevidovala v mesiaci september sťažnosť fyzickej osoby, voči TV spotu, ktorý propaguje hypotéku s fixáciou úroku. Sťažovateľ predmetnej reklame vytýka, že spot neposkytuje objektívne informácie o všetkých podstatných podmienkach na získanie špeciálnej úrokovej sadzby a reklamu považuje za klamlivú a zavádzajúcu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Zafixujte si úrok na tááákto dlho", zadávateľa: Všeobecná úverová banka, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa. Cieľom predmetnej reklamy je komunikácia finančného produktu – hypotéky s možnosťou zafixovania si úroku vo výške 1,49 % p.a. na obdobie až 10 rokov. Reklama jasne a zrozumiteľne komunikuje podmienky propagovanej ponuky a AK RPR nie je toho názoru, že v spote odznie informácia, či údaj, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa. AK RPR má taktiež za to, že zadávateľ venoval dostatočnú pozornosť informovaniu o charakteristikách produktu, vrátane výšky úroku a skutočnosti, že dĺžka fixácie úroku môže byť „až" 10 rokov, z čoho je zrejmé, že zákazník si môže úrok zafixovať aj na kratšie obdobie. Samotný reprezentatívny príklad, uvedený v reklame zrozumiteľne vysvetľuje náklady na hypotéku a explicitne informuje klienta aj o podmienke úhrady poplatku za poskytnutie hypotéky a špeciálneho poplatku za úrok. S námietkou sťažovateľa ohľadom skutočnosti, že reklama propaguje fixáciu úroku na 10 rokov a reprezentatívny príklad demonštruje náklady na hypotéku pri fixácii úroku na 8 rokov sa AK RPR nestotožnila, keďže aj v samotnom spote je jasne uvedené, že fixácia úroku môže byť až na 10 rokov, a teda aj na kratšie obdobie, a je preto akceptovateľné, že zadávateľ v rámci reprezentatívneho príkladu uviedol aj model s kratšou dobou fixácie. TV spot taktiež obsahuje odkaz na web stránku zadávateľa, v rámci ktorej sú podmienky propagovaného produktu podrobne vysvetlené a AK RPR sa nedomnieva, že by sa v reklame opomenula podstatná informácia, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie, a reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Vonkajšia reklama: „Spa Aphrodite Rajecké Teplice", zadávateľa: Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.

Rada zaevidovala v mesiaci september sťažnosť fyzickej osoby, voči vizuálu vonkajšej reklamy, ktorá propagovala kúpele Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach. Sťažovateľ namieta, že text reklamy je len v arabskom jazyku. Podľa názoru sťažovateľa by reklama mala byť minimálne dvojjazyčná, a teda mala by byť v štátnom jazyku s následným prekladom do jazyka cieľovej skupiny, na ktorú je reklama zameraná. Sťažovateľ uvádza, že ako občan SR reklame nerozumie a cíti sa byť diskriminovaný.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „Spa Aphrodite Rajecké Teplice", zadávateľa: Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa a pri posudzovaná vychádzala najmä zo skutočnosti, že reklama bola zameraná na cieľovú skupinu turistov, ktorí hovoria arabským jazykom a ponúkala im kúpeľné služby. Vizuál reklamy v arabskom jazyku je preto možné považovať za akceptovateľný a AK RPR nie je toho názoru, že reklama obsahuje prezentácie, ktoré by podporovali akúkoľvek formu diskriminácie. Ani skutočnosť, že reklama je v arabskom jazyku nie je podľa AK RPR v danom prípade možné vnímať ako niečo, čo by mohlo podporovať diskrimináciu, keďže reklama je zameraná na vybranú skupinu spotrebiteľov, ktorým sa prihovára v jazyku, pre nich zrozumiteľnom. AK RPR sa taktiež venovala otázke zákonnosti predmetnej reklamy vo vzťahu ku Kódexu, keďže neprípustnou je reklama, ktorú vylučujú alebo priamo zakazujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä pokiaľ ide o formu prezentácie alebo propagácie. Aj tu však AK RPR skonštatovala, že reklamu nemožno vyhodnotiť ako porušujúcu Kódex, keďže takáto reklama nie je v zmysle príslušnej legislatívy zakázaná. S ohľadom na tieto skutočnosti vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.

Internetová reklama: „Umiestnenie reklamy na finančné produkty na pozadí článku o smrti dieťaťa", zadávateľa: Zoznam, s.r.o.

Rada zaevidovala v mesiaci september sťažnosť fyzickej osoby voči internetovým bannerovým reklamám umiestneným na portáli Topky.sk. Sťažovateľ považuje za neetické umiestnenie bannerových reklám, ktoré propagujú finančné produkty na pozadí článku, v ktorom sa píše o smrti dieťaťa („Matka zverejnila srdcervúcu školskú FOTO: Vidíte ten rozdiel? Dôvod je strašný").

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Internetová reklama: „Umiestnenie reklamy na finančné produkty na pozadí článku o smrti dieťaťa", šíriteľa: Zoznam, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR v danom prípade neuznala námietky sťažovateľa. Portál, na ktorom bol článok umiestnený poskytuje aj reklamný priestor, a je teda prirodzené, že jeho súčasťou je aj platená reklama. Táto však v danom prípade nebola súčasťou samotného redakčného obsahu a jednotlivé vizuály reklám žiadnym spôsobom na článok neodkazovali, ani kontext článku nezneužívali. Vizuály reklám neporušovali ani všeobecné normy mravnosti, či slušnosti, ale využívali výrazové prostriedky a zobrazenia, ktoré boli v kontexte komunikačného cieľa reklamy, v tomto prípade propagácie finančných produktov, a to bez súvisu s redakčným obsahom na pozadí ktorého boli reklamy umiestnené. AK RPR preto nepovažuje uvedené umiestnenie reklám za porušujúce Kódex.

TV spot: „Nechajte sa odmeňovať za každú platbu kartou", zadávateľa: Prima banka Slovensko, a.s.

Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby voči TV spotu, ktorý komunikuje produktový benefit k Osobnému účtu, zadávateľa Prima banka Slovensko, a.s. Sťažovateľ považuje reklamu za klamlivú z dôvodu tvrdenia, že spotrebiteľ bude odmenený za „KAŽDÚ platbu kartou.", čo je podľa sťažovateľa nepravdivé tvrdenie, keďže odmena za platbu kartou je limitovaná do výšky poplatku za Osobný účet. Tento fakt je však opomenutý tak v TV spote ako aj na samotnej web stránke Prima banky Slovensko, a.s. Nikde v reklame sa nespomína žiaden limit, žiadne maximum odmeny, ktorá môže byť pripísaná na účet a už vonkoncom nie je odkomunikované, že sa v podstate jedná len o zľavu z poplatkov. Výrok, že klient dostane odmenu "za každú platbu kartou" je podľa sťažovateľa nepravdivý.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená TV spot: „Nechajte sa odmeňovať za každú platbu kartou", zadávateľa: Prima banka Slovensko, a.s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 2 a čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu.

AK RPR v danom prípade uznala námietky sťažovateľa a pri posudzovaní predmetnej reklamy vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že významnou podmienkou propagovaného benefitu je obmedzenie výšky vrátených peňazí, konkrétne do výšky poplatku za Osobný účet. Zákazník teda získa maximálnu odmenu za platbu kartou len do výšky 3,90€. Táto skutočnosť však v reklame uvedená nie je, a z deja reklamy, ako aj z jej textu táto podmienka ani nevyplýva. Z reklamy nie je jasná ani tá skutočnosť, že benefit v podobe odmeny za platbu kartou je v skutočnosti výhodou, ktorá umožňuje klientovi znížiť si výšku poplatku za osobný účet. Naopak, reklama môže vyvolať v spotrebiteľovi mylný dojem, že čím viac platieb kartou klient urobí, tým väčšia časť peňazí mu bude vrátená, resp. že výška odmeny za platbu kartou, okrem samotnej hodnoty 0,5%, nie je ničím obmedzená. AK RPR má taktiež za to, že vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých sa v reklame používa tvrdenie „za každú platbu kartou", je možné aj toto považovať za klamlivé, keďže odmena je limitovaná do vyššie uvedenej výšky, a teda nie je pravda, že zákazník získava odmenu za každú (ďalšiu) platbu kartou po dosiahnutí limitu 3,90€. Zadávateľ síce v reklame uvádza text, že „odmena sa vzťahuje na zrealizované a zaúčtované bezhotovostné platby kartou v zmysle Všeobecných obchodných podmienok", avšak AK RPR je toho názoru, že len odkaz na Všeobecné obchodné podmienky v tomto prípade nie je postačujúci, a to aj s ohľadom na skutočnosť, že reklama poskytovala priestor pre bližšiu definíciu podmienok, resp. explicitnejšie uvedenie charakteristík benefitu priamo v spote, resp. nemusel zadávateľ v reklame použiť slovo „každú". A preto AK RPR vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

Reklamná kampaň: „Rušíme viazanosť u všetkých operátorov", zadávateľa: O2 Slovakia, s.r.o.

Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby, voči reklamnej kampani "Rušíme viazanosť u každého operátora", zadávateľa O2 Slovakia, s.r.o. Sťažovateľ uvádza, že O2 verejne prezentuje zrušenie viazanosti a preplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 150 eur. Avšak po detailnom preštudovaní materiálov, čo z televíznej reklamy ani úvodných strán nie je zrejmé, vyplýva, že preplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150 eur platí len v prípade, že zákazník bude využívať platené služby najbližších 30 mesiacov, paradoxne ešte dlhšie, ako je viazanosť operátorov na ktorých reklama "útočí", kde napríklad v Orange ak zákazník ukončí viazanosť po mesiaci, musí doplatiť zvýhodnenú cenu zariadenia za zvyšných 23 mesiacov (tzn. 23/24 plnej ceny v prípade 150 eur musí vyplatiť 143,75 eur), kým v O2 musí doplatiť až 29/30 (t.j. 145 eur z vyplateného benefitu). Zákazník teda využije reklamovaný benefit iba v prípade, ak sa správa ako zákazník viazaný, na čo reklamou útočia.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a reklamná kampaň: „Rušíme viazanosť u každého operátora", zadávateľa: O2 Slovakia, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 2 Kódexu.

AK RPR v danom prípade uznala námietky sťažovateľa a je toho názoru, že tvrdenie v znení: „Rušíme viazanosť u každého operátora" môže, vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu a je klamlivé, z dôvodu, že na to, aby zákazník mohol benefit využiť v plnej miere, musí využívať služby operátora minimálne do času, pokiaľ nie je splatená výška uhradenej pokuty, keďže zadávateľom poskytnuté finančné prostriedky sú zákazníkovi následne rozložené do mesačných platieb vo výške 5€. V prípade, že by zákazník prestal využívať služby operátora skôr, musí zostávajúcu čiastku za preplatenú pokutu doplatiť. Uvedené je pritom pojmovou črtou tzv. „viazanosti" pri využívaní elektronických komunikačných služieb, keď spotrebiteľ pred uplynutím určenej doby ukončí zmluvný vzťah a je povinný uhradiť poskytovateľovi služby zvyšnú sumu zadávateľom poskytnutého benefitu. Nie je teda pravdou, že zadávateľ „ruší viazanosť u všetkých operátorov", pretože samotný mechanizmus poskytnutia benefitu v plnej výške predpokladá, že zákazník bude využívať služby operátora dlhodobo, čo je v prípade najvyššej možnej sumy za preplatenie zmluvnej pokuty (150€) až 30 mesiacov. Zadávateľ využíva určitý princíp závislosti spotrebiteľov k čerpaniu benefitu, pričom vo svojej podstate je práve táto závislosť základom viazanosti. Explicitné opísanie benefitu služby zadávateľa ako „rušenie viazanosti" tak je spôsobilé priviesť v tomto prípade priemerného spotrebiteľa do omylu. S ohľadom na tieto skutočnosti vyhodnotila AK RPR reklamu ako porušujúcu Kódex.