Súd potvrdil pre JOJ jednu z najvyšších pokút

Súd potvrdil pre JOJ jednu z najvyšších pokút Foto: JOJ

Vysielateľ televízie Joj podal žalobu na Radu pre vysielanie a retransmisiu za rozhodnutie o vysokej pokute.

 

Rada v decembri 2016 vysielateľovi televízii JOJ spoločnosti MAC TV udelila jednu z najvyšších finančných sankcií - pokutu vo výške 80 000 eur. Vysielateľ podľa rady porušil povinnosť zreteľne oddeľovať reklamu od iných programov, nedodržal povolený počet prerušení programu reklamou, prekročil maximálne povolený časový rozsah reklamy počas jednej hodiny a porušil podmienky umiestňovania produktov (product placement) v programe.

Správne konanie voči vysielateľovi začala Rada v apríli 2016, po doručení sťažnosti televízneho diváka. Sťažovateľ namietal množstvo reklamy a reklamných prerušení v období od 5. do 26. 4. 2016 na JOJ. Rada v správnom konaní dospela k záveru, že došlo k porušeniu štyroch ustanovení zákona o vysielaní a retransmisii.

V uvedenom časovom období vysielateľ celkovo devätnásťkrát prerušil vysielanie programu Noviny (pričom každé vysielanie trvalo približne 49 minút) zaradením reklamy dvakrát, čím porušil ustanovenie zákona, ktoré pri vysielaní spravodajského programu povoľuje jedno prerušenie reklamou na každý 30-minútový časový úsek.

Rada ďalej vyhodnotila, že vysielateľ odvysielal reklamné a telenákupné šoty v časovom rozsahu vyššom ako je povolených 12 minút počas jednej hodiny.

Podľa zákona je vysielateľ povinný rozoznateľne a zreteľne oddeliť reklamu a telenákup od iných častí programu. V správnom konaní bolo preukázané, že počas piatich dní došlo pred a po programe Šport k odvysielaniu komunikátu označujúceho sponzora programu - spoločnosť Tipsport, pričom nebol zreteľne oddelený od iných častí programu.

Vysielateľ ďalej porušil zákon tým, že celkovo osemnásťkrát zreteľne neinformoval verejnosť o existencii umiestňovania produktov v programe Šport, označením na jeho začiatku. Zákon prikazuje informovať verejnosť o umiestňovaní produktov označením na začiatku a na konci programu, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou.

"Vzhľadom na skutočnosť, že išlo o mnohonásobné opakované porušenie týchto povinností, Rada prijala uznesenie o uložení úhrnnej sankcie vo výške 80 000 eur," píše rada v v tlačovej správe.

Televízia podala voči rozhodnutiu rady žalobu, ktorú včera Krajský súd v Bratislave zamietol.

Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, vysielateľ MAC TV s.r.o. môže voči rozsudku podať kasačnú sťažnosť.