JOJ sa odmieta ospravedlniť

JOJ sa odmieta ospravedlniť Reprofoto: JOJ

Ak televízia poruší zákon, musí zaplatiť pokutu, alebo odvysielať oznam o porušení zákona.

 

 

Skupina JOJ Group dostala na jar od licenčnej rady sankciu - povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona, televízia tak neurobila. Rada tak za neuposlúchnutie rozhodnutia uložila televízii ďalšiu pokutu – 10 tisíc eur.
Podľa rady JOJ v októbri minulého roka v príspevku v správach s názvom Dlhá cesta pošty nedodržala ustanovenie zákona o objektívnosti a nestrannosti. V reportáži bolo kritizované doručovanie súdnych rozhodnutí.

Televízia JOJ mala koncom mája odvysielať tento oznam: „Televízia JOJ dňa 8. 10. 2013 odvysielala v programe Veľké Noviny príspevok Dlhá cesta pošty, ktorý sa venoval kritike neprimeranej dĺžky doručovania súdnych rozhodnutí. V príspevku neboli sprostredkované dostatočné informácie o procese vyhotovovania a doručovania súdnych rozhodnutí a neposkytol sa relevantný priestor na vyjadrenie dotknutým súdom. Tým došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti odvysielaného príspevku. Tento oznam o porušení zákona uložila Rada pre vysielanie a retransmisiu."

Voči rozhodnutiu o porušení zákona sme podávali správnu žalobu a tá je v súčasnosti na Krajskom súde v Bratislave, vysvetľuje hovorkyňa JOJ Group Lucia Kulihová.
"Nepovažujeme v právnom štáte za štandardné, aby správny orgán udeľoval sankcie za nevykonanie rozhodnutia, proti ktorému bola riadne podaná žaloba, a ktoré môže byť v súdnom prieskume zrušené," povedala Kulihová.
Povinnosť odvysielať určitý obsah špecifikovaný radou je podľa nej výrazným zásahom do slobody prejavu, ktorý by mohol byť odôvodnený len vo výnimočných prípadoch, keď by to bolo v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre ochranu zákonom chránených záujmov. "Snaha rady trestať slobodnú a odôvodnenú kritiku fungovania orgánov verejnej moci tak, ako tomu bolo v predmetnom príspevku, podľa nášho názoru neznesie ústavnoprávne a ľudsko-právne kritériá," povedala Kulihová.

Televízia vysiela na základe licencie od štátu, súčasťou licencie je aj povinnosť dodržiavať zákon, ktorý má medzi sankciami aj povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona.