Bezpečnosť technológií 5G: Európska komisia hovorí o pokroku členských štátov

Bezpečnosť technológií 5G: Európska komisia hovorí o pokroku členských štátov Ilustr. foto: O2

 

 

Členské štáty EÚ s podporou Európskej komisie a Agentúry Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) dnes uverejnili správu o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní spoločného únijného súboru zmierňujúcich opatrení, na ktorom sa členské štáty dohodli a ktorý Komisia schválila vo svojom oznámení v januári 2020. V súbore nástrojov sa vytýčila spoločná koncepcia založená na objektívnom posúdení zistených rizík a primeraných zmierňujúcich opatreniach, ktoré majú pomôcť riešiť bezpečnostné riziká spojené so zavádzaním piatej generácie mobilných sietí (5G). V správe sa konštatuje, že všetky členské štáty odštartovali proces preskúmania a posilnenia bezpečnostných opatrení v súvislosti so sieťami 5G, pričom v mnohých členských štátoch tento proces ešte prebieha. Preukázali tak svoje odhodlanie držať sa koordinovanej koncepcie vymedzenej na úrovni EÚ. Za každé opatrenie sa v správe uvádza prehľad, aký pokrok sa dosiahol od prijatia súboru nástrojov; čo sa spravilo i oblasti, kde sa doteraz opatrenia nevykonali.

Dnes uverejnená správa obsahuje analýzu pokroku dosiahnutého pri vykonávaní súboru opatrení na vnútroštátnej úrovni. Pokrok sa už podarilo dosiahnuť pri posilnení právomocí národných regulačných orgánov, aby mohli regulovať bezpečnosť sietí 5G, a to vrátane právomocí regulovať zaobstarávanie sieťového vybavenia a služieb operátorov či pri zavedení opatrení zameraných na obmedzenie zapojenia dodávateľov na základe ich rizikového profilu. Väčšina členských štátov sa zaoberá požiadavkami na bezpečnosť a odolnosť, ktoré musia spĺňať mobilní operátori. Správa zdôrazňuje potrebu posilniť tieto požiadavky, aby sa orientovali podľa aktuálnych vyspelých postupov, aby sa ich vykonávanie presadzovalo a operátori pri ich vykonávaní podliehali náležitému auditu. Naopak potrebujeme nutne dosiahnuť pokrok pri zmierňovaní rizika závislosti od vysokorizikových dodávateľov, a to aj vzhľadom na zníženie miery závislosti na úrovni Únie. Predpokladom na to je dôkladná inventarizácia dodávateľského reťazca siete a sledovanie vývoja situácie.