Európska komisia žiada sieť X o informácie o klesajúcich zdrojoch na moderovanie obsahu

Európska komisia žiada sieť X o informácie o klesajúcich zdrojoch na moderovanie obsahu

Európska komisia zaslala sieti X žiadosť o informácie podľa aktu o digitálnych službách. Cieľom žiadosti je získať viac podrobností o činnostiach a zdrojoch spoločnosti X v oblasti moderovania obsahu, o posúdení rizika, ktoré vykonal X v súvislosti so zavádzaním generatívnych nástrojov umelej inteligencie v EÚ, ako aj o iných oblastiach, na ktoré sa vzťahujú prebiehajúce konania.

 

Komisia konkrétne žiada X, aby poskytol podrobné informácie a interné dokumenty o svojich zdrojoch na moderovanie obsahu vzhľadom na svoju najnovšiu správu o transparentnosti podľa aktu o digitálnych službách, z ktorej vyplynulo, že spoločnosť X od predchádzajúcej správy v októbri 2023 obmedzila svoj tím moderátorov obsahu o takmer 20 %, čím sa obmedzilo jazykové pokrytie v Európskej únii z 11 jazykov EÚ na 7.

Komisia sa takisto snaží získať ďalšie podrobnosti o posúdeniach a zmierňujúcich opatreniach súvisiacich s vplyvom generatívnych nástrojov umelej inteligencie na volebné procesy, šírenie nezákonného obsahu a ochranu základných práv.

V decembri 2023 Komisia začala formálne konanie proti X s cieľom posúdiť, či X mohol porušiť akt o digitálnych službách v oblastiach súvisiacich s riadením rizík, moderovaním obsahu, temnými vzormi, transparentnosťou reklamy a prístupom k údajom pre výskumných pracovníkov. Najnovšia žiadosť o informácie je ďalším krokom v prebiehajúcom vyšetrovaní.

Vychádza z doteraz vykonaného zhromažďovania dôkazov a analýzy, a to aj v súvislosti so správou X o transparentnosti uverejnenou v marci 2024 a odpoveďami X na predchádzajúce žiadosti o informácie, ktoré sa okrem iného týkali zmierňujúcich opatrení v súvislosti s rizikami spojenými s generatívnou umelou inteligenciou.

X musí Komisii poskytnúť požadované informácie týkajúce sa zdrojov moderovania obsahu a generatívnej umelej inteligencie do 17. mája 2024 a v prípade zostávajúcich otázok do 27. mája 2024. Podľa článku 74 ods. 2 aktu o digitálnych službách môže Komisia v reakcii na žiadosť o informácie uložiť pokuty za nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie.