Slovenská sporiteľňa prináša prvý slovenský spoločensky zodpovedný fond

Slovenská sporiteľňa prináša prvý slovenský spoločensky zodpovedný fond Foto: Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa spolu s Asset Managementom Slovenskej sporiteľne prinášajú na trh Fond zodpovedného investovania. Jeho prostredníctvom môžu Slováci cez domáci fond prvýkrát investovať do akcií firiem spĺňajúcich prísne environmentálne, spoločenské a riadiace kritériá. Navyše pri online investovaní cez Georgea počas marca platí pre tento a ďalšie fondy 20 % zľava zo vstupných poplatkov.

Fond zodpovedného investovania je prvým slovenským fondom spoločensky zodpovedného investovania podľa kritérií ESG*. Je určený ľuďom, ktorým záleží na tom, aby im investícia prinášala priebežné výnosy a zároveň mala pozitívny vplyv na našu spoločnosť a životné prostredie.

„Ľudstvo v súčasnosti čelí obrovským výzvam a dochádza k zásadným globálnym zmenám a vzniku nových megatrendov. Vidíme, ako sa do popredia dostáva udržateľnosť, elektromobilita či digitalizácia. Prostredníctvom zodpovedného investovania chceme ľuďom umožniť benefitovať z týchto trendov a zabezpečiť im nielen finančnú, ale aj sociálnu návratnosť ich investície,“ hovorí Pavol Vejmelka, člen predstavenstva Asset Managementu Slovenskej sporiteľne.

Fond zodpovedného investovania je zmiešaný fond so strednou mierou rizika, v ktorom akcie budú tvoriť 25 % (povolené rozpätie 15 – 30 %) a budú investované do firiem zameraných na obnoviteľné zdroje energie, odpadové hospodárstvo, vodohospodárstvo či recykláciu. Dlhopisovú zložku budú tvoriť z prevažnej časti podnikové dlhopisy v investičnom pásme. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 4 roky.

Charakteristickou črtou fondu je priebežné vyplácanie výnosu vo výške 1 % ročne. Ten fond bude vyplácať vždy v júni, prvýkrát v roku 2022. Počiatočná hodnota podielu pre všetky pokyny prijaté počas marca 2021 je 1 eur. Štandardný vstupný poplatok je 1 %, počas marca je však znížený na 0,8 % pri investovaní cez Georgea. Výstupný poplatok je nulový.

Investovanie s Georgeom v marci lacnejšie

Okrem nového fondu prináša Slovenská sporiteľňa v marci aj lacnejšie digitálne investovanie. Pri investovaní cez Georgea získajú záujemcovia zľavu 20 % zo vstupných poplatkov. Zľava platí na jednorazové investície (pri pravidelných investíciách je poplatok nulový) do niektorého z 47 vybraných fondov Asset Managementu Slovenskej sporiteľne a Erste Asset Managementu. Investovanie cez Georgea je nielen lacnejšie, ale aj pohodlnejšie a tiež dostupnejšie, keďže minimálna suma jednorazovej investície je len 150 eur oproti 500 eur pri investovaní v pobočke.

*ESG kritériá = environmentálne, spoločenské a riadiace kritériá investovania (environmental, social and corporate governance).

Upozornenie:
Podielový fond AM SLSP Fond zodpovedného investovania o.p.f., spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.