Rada fondu schválila mimoriadnu výzvu na podporu kín

Rada fondu schválila mimoriadnu výzvu na podporu kín

 Ministerka kultúry Natália Milanová na tlačovej besede 15. augusta informovala o mimoriadnej finančnej pomoci pre nezávislú kultúru. Z tejto pomoci by mal Audiovizuálny fond získať 700 tisíc eur formou zvýšenia príspevku zo štátneho rozpočtu určeného na podporu audiovizuálnej kultúry v roku 2020, tentoraz s osobitným zameraním na pomoc kinám a filmovej distribúcii.

 

Rada Audiovizuálneho fondu na svojom zasadnutí 18. augusta 2020 operatívne schválila podmienky pre poskytnutie takejto pomoci prevádzkovateľom kín na Slovensku. Na tento účel rada vyčlenila celkovú sumu 500 tisíc eur. Zostávajúcich 200 tisíc eur z mimoriadneho príspevku od ministerstva kultúry fond použije v prebiehajúcej výzve 3/2020 na zvýšenú podporu distribúcie, predovšetkým nových slovenských filmov v kinách. Základné zameranie použitia týchto finančných prostriedkov ako operatívnej a v princípe „automatickej“ pomoci pre subjekty najväčšmi postihnuté koronakrízou prezentovali predstavitelia Audiovizuálneho fondu spolu so zástupcami Únie filmových distribútorov a Združenia prevádzkovateľov kín na stretnutí s ministerkou kultúry už koncom júna tohto roku.

Vďaka aktívnemu prístupu ministerstva a v nadväznosti na vopred prekonzultované podmienky podpory so zástupcami kinárov aj distributérov môže preto fond bezprostredne po potvrdení uvedeného príspevku operatívne vyhlásiť mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v podprograme určenom na podporu návštevnosti na slovenské kinematografické diela.

Oprávnenými žiadateľmi v tejto výzve sú prevádzkovatelia audiovizuálneho technického zariadenia, ktorí sú zároveň prispievateľmi do fondu, podali vyúčtovanie príspevku za rok 2019 a nemajú voči fondu žiadne nevysporiadané záväzky. Prispievatelia, ktorým fond schválil návrh splátkového kalendára ich príspevku za rok 2019, môžu tiež podať žiadosť. Zároveň každý oprávnený žiadateľ musí byť evidovaný v zozname osôb pôsobiacich v audiovízii, ktorý podľa zákona č. 40/2015 Z. z. vedie Slovenský filmový ústav.

Žiadatelia by mali v období od 1. septembra do 31. decembra 2020 uviesť v priemere najmenej dve filmové predstavenia týždenne na každú podporenú kinosálu. Zároveň žiadateľ, ktorý prevádzkuje kino s technológiou D-cinema, by mal verejne uviesť najmenej 50% nových slovenských filmov, ktoré budú mať v uvedenom období distribučnú premiéru v slovenských kinách. Samozrejme, ak by v dôsledku negatívneho vývoja pandemickej situácie došlo zo strany orgánov verejnej moci k takým opatreniam, ktoré by kinám znovu znemožnili ich pravidelnú prevádzku, fond operatívne upraví uvedené podmienky pre použitie mimoriadnej dotácie.
Suma podpory pre jedného prijímateľa v mimoriadnej výzve bude predbežne vypočítaná ako paušálny príspevok na jednu skutočne prevádzkovanú kinosálu v základnej sadzbe 2.500,- eur pre jednosálové kino a 2.000,- eur na každú kinosálu vo viacsálovom kine. V nadväznosti na počet podaných žiadostí môže fond uvedené jednotkové sadzby upraviť tak, aby rozdelil celú sumu 500 tisíc eur určenú na podporu kín.

Poskytnuté finančné prostriedky na základe mimoriadnej výzvy môžu podporení prevádzkovatelia kín použiť najmä na zabezpečenie programu filmových predstavení s prioritným zameraním na uvádzanie slovenských alebo európskych audiovizuálnych diel, na prezentáciu a propagáciu svojho programu a na komunikáciu s publikom. Voči poskytnutej dotácii môže kino vyúčtovať aj náklady súvisiace s dodržiavaním opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, ako aj prevádzkové náklady na pravidelné premietania. Výška povinného spolufinancovania pre žiadateľov v tejto mimoriadnej výzve je najmenej 1%, pričom spolufinancovanie musí byť uskutočnené formou finančného plnenia a žiadateľ ho bude dokladovať pred podpisom zmluvy s fondom.

Proces podania žiadostí by mal byť čo najjednoduchší a fond v tejto súvislosti upraví aj formulár žiadosti v registračnom systéme. Uzávierka na predloženie žiadostí fondu je 11. septembra 2020. Následne fond operatívne vyhodnotí, či doručené žiadosti spĺňajú všetky určené podmienky. Žiadateľom, ktorí tieto podmienky splnia, tak môže fond posielať finančné prostriedky už začiatkom októbra. Termín ich vyúčtovania bude 31.7.2021 a poskytnutú dotáciu budú môcť žiadatelia využiť na výdavky, ktoré im vzniknú odo dňa registrácie žiadosti až do termínu vyúčtovania.