Európska komisia zverejňuje novú výzvu na podporu nezávislých médií

Európska komisia zverejňuje novú výzvu na podporu nezávislých médií Ilustr. reprofoto EP

Európska komisia zverejnila novú výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Kreatívna Európa s názvom „Partnerstvá v oblasti žurnalistiky“, v ktorej sa vyčlení celkovo 11 miliónov eur na dve samostatné akcie: na jednej strane financovanie cezhraničnej spolupráce medzi spravodajskými médiami a na druhej strane vytvorenie programov dotácií pre médiá, ktoré priamo prispievajú k demokracii. Lehota na podávanie žiadostí je otvorená do 14. februára 2024.

EÚ vyzýva organizácie, aby vytvorili špecializované schémy financovania v oblastiach spravodajských médií, ktoré majú osobitný význam pre demokraciu (ako sú miestne alebo regionálne médiá, nezávislá a investigatívna žurnalistika a správy vo verejnom záujme).

Prostredníctvom tejto výzvy na predkladanie návrhov budú môcť organizácie so skúsenosťami v médiách zakladať a distribuovať finančné prostriedky subjektom spravodajských médií v mediálnych sektoroch mimoriadneho významu pre demokraciu, ako sú miestne a regionálne médiá, komunitné médiá, investigatívna žurnalistika.

Disponibilný rozpočet predstavuje celkovo 5 miliónov EUR. Každý projekt nemôže požadovať viac ako 3 milióny EUR. Maximálna miera spolufinancovania je 90 % z celkových oprávnených nákladov. To znamená, že žiadatelia musia svoje projekty spolufinancovať.

Toto otvorenie je jednou z dvoch tém, ktoré sa tento rok rozbehli v rámci Publicistických partnerstiev.

Táto výzva na predkladanie návrhov je k dispozícii tu.

Záujemcovia môžu posielať návrhy do 14. februára. Návrhy sa vyhodnotia v prvom štvrťroku 2024 a výsledky budú oznámené v júli 2024 (predbežný dátum). Očakáva sa, že projekty sa začnú koncom roka 2024 na 24 mesiacov.

Výzva sa spolieha na sprostredkovateľské organizácie pôsobiace v oblasti médií. Týmto organizáciám bude poskytnutá finančná podpora, aby mohli vytvoriť schémy financovania pre sektory spravodajských médií, ktoré to potrebujú. Výzva je tak otvorená pre subjekty, ako sú mediálne združenia, mimovládne organizácie, neziskové organizácie, organizácie občianskej spoločnosti, orgány verejnej moci, medzinárodné organizácie, univerzity, výskumné centrá, žurnalistické fondy a školiace organizácie so zameraním na odborníkov z oblasti médií, ziskové subjekty, nadácie atď. Návrhy môžu predkladať jednotliví žiadatelia alebo konzorcium.