Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR

Dňa 28. 6. 2018 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 5 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).


AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

TV spot: „Lidl – pre mladé rodiny“, zadávateľa: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej voči TV spotu, voči spotu k reklamnej kampani „Lidl – pre mladé rodiny, zadávateľa Lidl Slovenská republika, v.o.s., konkrétne voči použitiu detského nosiča, tzv. „klokanky“ v reklame. Sťažovateľka namieta, že predmetný nosič nemá nič spoločné so zdravým nosením a s ergonomickými nosičmi. Používanie „klokaniek“ u bábätiek má podľa sťažovateľky negatívny vplyv na zdravie detí a na správny vývin nožičiek, chrbtice, bedrových kĺbov. Sťažovateľka má za to, že medializáciou tejto reklamy a v nej obsiahnuté nesprávne, a nezdravé predmety pre dieťa si neskúsení rodičia môžu spojiť s možno pre nich obľúbeným produktom a plne dôverovať zdrojom a predmetom uvedeným v reklame.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Lidl – pre mladé rodiny“, zadávateľa: Lidl Slovenská republika, v.o.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s argumentáciou sťažovateľky. Cieľom reklamy bola v danom prípade komunikácia značky Lupilu, ktorá ponúka produkty (napr. plienky, kozmetiku, oblečenie a i.) pre deti. Reklamný spot čiastočne humorným spôsobom zobrazuje situácie, s ktorými sa počas výchovy môže stretnúť každý rodič. S ohľadom na cieľ reklamy ako aj komunikovanú značku možno považovať zvolený reklamný koncept za opodstatnený a AK RPR sa nedomnieva, že by reklama obsahovala zobrazenia, ktoré sú z pohľadu Kódexu neprípustné. Záber, voči ktorému namieta sťažovateľka, konkrétne zobrazenie muža s dieťatkom umiestneným v nosiči, tzv. klokanke taktiež nie je možné považovať za neprimeraný, prípadne porušujúci Kódex. Typ nosiča, ktorý bol v rámci reklamy zobrazený predstavuje bežný druh nosiča bez rámu, ktorý je na trhu voľne dostupný. Zároveň, na to, aby mohol byť takýto produkt umiestnený na trh, musí spĺňať európske bezpečnostné normy pre mäkké nosiče detí, t.j. nosiče bez rámu. V danom prípade sa teda jedná o legálny produkt, resp. produkt, ktorého používanie nebolo zakázané. Samotný spot navyše nie je zameraný na predaj nosičov a uvedený výrobok nie je ani v ponuke zadávateľa. Použitie produktu v reklame bolo len ilustračné a v kontexte komunikačného konceptu reklamy. Skutočnosť, že predmetom reklamy nie je daný nosič je zo spotu zrejmá a AK RPR si nemyslí, že priemerný spotrebiteľ by sa mohol domnievať, že reklama akýmkoľvek spôsobom propaguje daný produkt, a to bez ohľadu na skutočnosť, že ide o produkt, ktorý je povolený. S ohľadom na vyššie uvedené má AK RPR za to, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom a sťažnosť nie je opodstatnená.

Spot umiestnený na Facebooku: „Rozumieme ti – dýcha moc nahlas“, zadávateľa: HARTMAN-RICO spol. s r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči spotu, ktorý bol umiestnený na Facebook fanpage produktov značky Ria, zadávateľa HARTMAN-RICO spol. s r.o. Sťažovateľka poukazuje na skutočnosť, že v závere spotu je naznačené, že partnerka spiaceho muža dusí vankúšom, lebo „dýcha moc nahlas“. Sťažovateľka je toho názoru, že reklama propaguje násilie a zároveň zobrazuje ženy dehonestujúco, ako hysterky, ktoré nevedia bežnú situáciu riešiť primeranými prostriedkami.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Spot umiestnený na Facebooku: „Rozumieme ti – dýcha moc nahlas“, zadávateľa: HARTMAN-RICO spol. s r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s námietkami sťažovateľky. Zadávateľom zvolený reklamný koncept má súvis priamo s propagovaným produktom, ktorým je komunikácia konkrétnej značky menštruačných tampónov. Reklamný spot približuje situáciu a ilustruje pocity, ktoré môže žena v období svojich dní v dôsledku hormonálnych zmien prežívať. AK RPR nie je toho názoru, že žena je v reklame zobrazená dehonestujúcim spôsobom. Reklama využíva mieru reklamného nadsadenia, ktorú je ale možné vzhľadom na celkové komunikačné posolstvo, v kontexte riešenej problematiky považovať za akceptovateľnú. Moment, voči ktorému namieta aj sťažovateľka nie je možné vnímať doslovne, ako akt násilia s cieľom resp. zámerom udusenia partnera a AK RPR sa nedomnieva, že by túto scénu mohol priemerný spotrebiteľ takto interpretovať, prípadne by uvedené konanie napodobnil. Samotné zobrazenie ženy tiež neznamená hysterické správanie sa ženy, ale predstavuje skôr hyperbolu možných pocitov počas menštruácie. Navyše reklama je umiestnená v rámci Facebook fanpage produktu, ktorý je určený výlučne pre ženy, a ktorým aj v reklame prezentovaný „stav“ môže byť dobre známy, a AK RPR nepredpokladá, že by reklama mohla osloviť, resp. hromadne zasiahnuť aj širšie cieľové publikum, než to, pre ktoré je určená, a ktoré uvedené reklamné nadsadenie pochopí. Z ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že reklama neporušuje Kódex.

Sponzorovaný príspevok na Facebooku, web stránka zadávateľa: „Kedy je správny čas prestať dojčiť?“, zadávateľa: HERO SLOVAKIA s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosti fyzickej osoby, voči sponzorovanému príspevku na sociálnej sieti Facebook, ktorý odkazoval na článok „Začíname s príkrmami alebo od materského mlieka k jedlu“, umiestnený na web stránke zadávateľa HERO SLOVAKIA s.r.o. Sťažovateľ má za to, že reklama nabáda na predčasné ukončenie dojčenia, čo môže mať negatívny vplyv na dieťa aj matku dieťaťa. Sťažovateľ poukazuje na to, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je dojčenie prospešné minimálne 2 roky.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Sponzorovaný príspevok na Facebooku, web stránka zadávateľa: „Kedy je správny čas prestať dojčiť?“, zadávateľa: HERO SLOVAKIA s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s argumentáciou sťažovateľa. V predmetnom prípade sa Komisia nestotožnila s námietkami sťažovateľa. Sponzorovaný príspevok na Facebooku odkazuje na všeobecný článok, umiestnený v rámci výživovej poradne na stránke zadávateľa a popisuje postup zavádzania príkrmov do stravovania dieťaťa. Text príspevku čiastočne odkazuje na text samotného článku, avšak AK RPR sa nedomnieva, že na základe predmetnej reklamy sa môžu matky rozhodnúť, že predčasne ukončia dojčenie. Reklama hovorí o tom, že od vybraného mesiaca sa menia aj stravovacie návyky dieťatka, resp. že v určitom čase je prirodzené, že okrem dojčenia môže (ale nemusí) začať mamička aj s príkrmami. Neznamená to však, že nutne musí s dojčením prestať, resp. nahradiť dojčenie len príkrmami od 6. mesiaca. Samotný článok ponecháva konečnú voľbu v prípade možnosti odstavenia od dojčenia na individuálnom posúdení mamičky, pričom zdôrazňuje, potrebu prihliadnutia aj na vývoj dieťatka samotného a na tieto skutočnosti jasne upozorňuje priamo v článku. Komisia má taktiež za to, že reklama nie je koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru priemerného spotrebiteľ, prípadne využívala nedostatok jeho skúsenosti a reklamu nepovažuje za porušujúcu Kódex.

Billboard: „Prihlásime vás na trvalý pobyt v Bratislave“, zadávateľa: MojPobox s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči vizuálu billboardu, ktorý propaguje prihlásenie na trvalý pobyt v Bratislave (www.MojPobox.sk). Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že billboard svojim vizuálom nápadne pripomína kampaň mesta Bratislava na prihlasovanie trvalého pobytu. Používa takmer rovnaké grafické prvky a pozmenené logo mesta Bratislava. Sťažovateľ má za to, že reklama navodzuje dojem, že stránka www.mojpobox.sk a spoplatnené služby, ktoré ponúka sú zastrešené a odobrené autoritou mesta Bratislava. Sťažovateľ je toho názoru, že spoločnosť sa tak snaží od ľudí vylákať až 108 € ročne, namiesto kolku v hodnote 5€, ktorý by ľudia na túto službu potrebovali na miestnom úrade. Reklama podľa sťažovateľa porušuje čl. 19 Kódexu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Billboard: „Prihlásime vás na trvalý pobyt v Bratislave“, zadávateľa: MojPobox s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 19 ods. 1 Kódexu.

Pri posudzovaní AK RPR vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že mesto Bratislava spustilo reklamnú kampaň, ktorej cieľom je povzbudiť ľudí, ktorí žijú v Bratislave k prihláseniu si trvalého pobytu. Reklama, voči ktorej namieta sťažovateľ taktiež komunikuje možnosť prihlásenia si trvalého pobytu v Hlavnom meste, avšak v danom prípade sa jedná o komerčnú službu za ktorú si zákazník platí, ak ju chce využívať. AK RPR nenamieta voči charakteru služby ako takej avšak má za to, že vizuál reklamy, prostredníctvom ktorej zadávateľ službu propaguje sa svojim všeobecným vzhľadom, vyobrazením a vizuálnou prezentáciou podobá na reklamnú kampaň mesta Bratislava. Sťažovateľom namietaná reklama, obdobne ako vizuál kampane Hlavného mesta, využíva kreslený motív cesty na pozadí modrej oblohy v kontexte motívu ruky a grafického prvku, ktorý výrazne pripomína logo mesta Bratislava. AK RPR sa nestotožnila s argumentáciou zadávateľa, že reklama využíva vlastné a úplne odlišné prvky, naopak, AK RPR je toho názoru, že na základe celkového vizuálu reklamy ale aj jeho námetu, jednotlivých prvkov a ich umiestnenia z ktorých je reklama zložená, môže dôjsť k zámene, zavádzaniu, či zmeteniu spotrebiteľa a reklamu preto považuje za v rozpore s Kódexom.

Web stránka zadávateľa, leták: „Sme jednotka v čerstvosti - pečivo“, zadávateľa: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Žilina voči kampani zadávateľa Lidl Slovenská republika, v.o.s. Sťažovateľ poukazuje na to, že spoločnosť uvádza vo svojich letákoch ako i na svojej webovej stránke, že je jednotkou v čerstvosti a zákazník nájde v jej predajniach „čerstvé a teplé pečivo každý deň, od rána do večera“. Sťažovateľ je toho názoru, že tvrdenie je klamlivé a zavádzajúce z nasledovných dôvodov. V zmysle § 2 písm. i) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách („Vyhláška“) je čerstvý pekárky výrobok definovaný ako: „pekárky výrobok, ktorý sa vyrába bez použitia predpečenia a ponúka sa spotrebiteľovi najneskôr do 24 hodín po upečení.“ V zmysle Vyhlášky ďalej: „Nebalený pekársky výrobok možno označiť slovom „čerstvý“, ak spĺňa podmienky podľa § 2 písm. i)“ (§ 3 ods. 3 Vyhlášky). „Pekársky výrobok vyrábaný dopečením z predpečeného chladeného alebo zmrazeného polotovaru sa v mieste ponuky na predaj viditeľne označí slovami „vyrobené dopečením z chladeného polotovaru“ alebo „vyrobené dopečením zo zmrazeného polotovaru“. (§3 ods. 5 Vyhlášky). Spoločnosť Lidl uvádza zákazníkom na svojej webovej stránke, že: „Voňavé a chrumkavé pečivo je dopekané v našich peciach niekoľkokrát denne. Preto u nás nájdete čerstvé a teplé pečivo každý deň, od rána do večera.“ Z uvedeného je zrejmé, že spoločnosť Lidl používa označenie „čerstvé pečivo“ aj na pečivo, ktoré podľa vlastných slov dopeká vo svojich predajniach, čo je zjavne v rozpore s definíciou a používaním pojmu čerstvý pekárenský výrobok v zmysle Vyhlášky. Skutočnosť, že dopekané pečivo nie je možné označovať zákazníkom ako čerstvé, vyplýva aj z verejne dostupných informácií z Ministerstva pôdohospodárstva na jeho internetovej stránke. Sťažovateľ považuje konanie spoločnosti Lidl za zavádzajúce, keďže Lidl sa navonok masívne propaguje ako „jednotka v čerstvosti“, pričom však miesto čerstvého pečiva predáva pečivo dopekané v jeho predajniach z mrazených polotovarov.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Web stránka zadávateľa, leták: „Sme jednotka v čerstvosti - pečivo“, zadávateľa: Lidl Slovenská republika, v.o.s. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR stotožnila s názorom sťažovateľa. Súčasťou reklamnej kampane „Jednotka v čerstvosti“, ktorá sa v podľa vyjadrenia zadávateľa opiera o výsledky spotrebiteľského prieskumu, zameraného na hodnotenie „čerstvosti“ je aj prezentácia informácií o pečive, ktoré si zákazník môže v spoločnosti Lidl zakúpiť. Zadávateľ na svojej web stránke ako aj v letáku spoločnosti explicitne uvádza: „Voňavé a chrumkavé pečivo je dopekané v našich peciach niekoľkokrát denne. Preto u nás nájdete čerstvé a teplé pečivo každý deň, od rána do večera.“ Využitie výrazu „čerstvý“ vo vzťahu k príprave pečiva spôsobom tzv. „dopekania“ nepovažuje AK RPR v danom prípade za prípustné. AK RPR je toho názoru, že z uvedeného tvrdenia môže spotrebiteľ nadobudnúť mylný dojem, že sortiment pečiva a chleba je čerstvo pripravený a upečený priamo v predajniach, čo však v skutočnosti nie je pravda, keďže ako potvrdil zadávateľ, a v konečnom dôsledku je skutočnosť uvedená aj v texte, v predajniach sa realizuje aj tzv. dopekanie zo zmrazeného polotovaru. Zadávateľ síce uvádza, že súčasťou sortimentu, ktorý predáva sú aj tzv. „čerstvé pekárenské výrobky“, avšak z uvedeného nevyplýva, že výhradne tieto sú predmetom reklamy. Z kontextu v akom bolo použité tvrdenie v reklame, najmä s dôrazom na slovo „čerstvosť“ sa posúva samotná charakteristika produktu mimo použitia mrazeného polotovaru. AK RPR si je vedomá, že aj produkty, vyrobené formou dopekania na predajniach majú svoje pozitívne atribúty, ako napríklad to, že si ich zákazník môže zakúpiť teplé a chrumkavé, avšak tieto, s prihliadnutím na fakt, že v skutočnosti sa nejedná o „čerstvý pekárenský výrobok“ nemožno spájať s výrazom „čerstvý“. V neposlednom rade je potrebné prihliadnuť aj na legislatívnu reguláciu využívania výrazu „čerstvý“ vo vzťahu k dopekanému pekárenskému výrobku, v rámci ktorej je „čerstvý pekárenský výrobok“ definovaný ako „pekárenský výrobok, ktorý sa vyrába bez použitia predpečenia...“ (Vyhláška č. 24/2014 Z. z.). S ohľadom na tieto skutočnosti má AK RPR za to, že zadávateľ pri použitá výrazu „čerstvý“ vo vzťahu k prezentácii atribútov pekárenských výrobkov, ktoré ponúka nevenoval dostatočnú pozornosť informovaniu o charakteristikách produktu a námietky sťažovateľa sú opodstatnené